slide0
slide1
slide2
slide3
slide4
slide5
slide6
slide7
slide8
slide9

Radna tijela

Kategorija: Radna tijela

RADNA TIJELA

1. Mandatno povjerenstvo

- Stjepan Fotović – predsjednik

- Dejan Jaić – član

- Darko Dananić – član

Mandatno povjerenstvo:

- na konstituirajućoj sjednici podnosi izvješće o provedenim izborima za

Gradsko vijeće i imenima izabranih vijećnika, temeljem objavljenih rezultata

nadležnog izbornog povjerenstva o provedenim izborima,

- izvještava Gradsko vijeće o podnesenim ostavkama na vijećničku dužnost, te o

zamjenicima vijećnika koji počinju obavljati vijećničku dužnost,

- obavještava Gradsko vijeće o mirovanju mandata vijećnika po sili zakona, o

mirovanju mandata iz osobnih razloga i o mirovanju mandata zbog obnašanja

nespojive dužnosti te o zamjeniku vijećnika koji umjesto njega počinje

obavljati vijećničku dužnost,

- izvještava Gradsko vijeće o prestanku mirovanja mandata vijećnika.

 

2. Odbor za izbor i imenovanja

- Maja Novosel – predsjednica

- Stjepan Grošanić – član

- Stjepan Fotović – član

- Hrvoje Herček – član

- Franjo Simić – član

Odbor za izbor i imenovanja, predlaže:

- izbor i razrješenje predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća,

- izbor i razrješenje članova radnih tijela Gradskog vijeća,

- imenovanje i razrješenje i drugih osoba određenih Statutom i drugim

odlukama Gradskog vijeća.

 

3. Odbor za Statut, Poslovnik i opće akte

- Marko Belošević – predsjednik

- Stjepan Tvorić – član

- Maja Novosel – članica

Odbor za Statut, Poslovnik i opće akte:

- predlaže Statut Grada i Poslovnik Gradskog vijeća,

- predlaže pokretanje postupka za izmjenu Statuta odnosno Poslovnika Gradskog

vijeća,

- razmatra prijedloge odluka i drugih općih akata koje donosi Gradsko vijeće,

- daje vjerodostojno tumačenje odluka/zaključaka ili drugih akata donesenih na

Gradskom vijeću,

- izrađuje pročišćeni tekst Statuta,

- obavlja i druge poslove određene Statutom.

 

4. Odbor za financije

- Darko Dananić – predsjednik

- Tihomir Antolković – član

- Marko Belošević – član

- Stjepan Fotović – član

- Stjepan Tvorić – član

Odbor za financije:

- predlaže sustav financiranja javnih potreba Grad,

- daje mišljenje na prijedlog Proračuna, polugodišnjeg i završnog obračuna

Grada,

- razmatra i predlaže gradske poreze i prireze, odnosno poreznu politiku Grada,

- utvrđuje prijedlog visine primanjima vijećnika, te naknade troškova

vijećnicima za rad u Gradskom vijeću,

- daje mišljenje na Izvješće Državnog ureda za reviziju, te

- razmatra i druga pitanja iz područja financija.

 

5. Odbor za dodjelu nagrada i priznanja Grada Vrbovca

- Dejan Jaić, dr.med.vet. – predsjednik

- Stjepan Fotović – član

- Hrvoje Herček – član

- Vlado Mesnik – član

- Franjo Simić – član

Odbor za dodjelu nagrada i priznanja Grada Vrbovca pokreće postupak za dodjelu nagrada i javnih priznanja raspisivanjem pozivnog natječaja za prikupljanje prijedloga te razmatra prijedloge i predlaže Gradskom vijeću kandidate za dodjelu nagrada i priznanja.

 

6. Povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda

- Darko Rabudić, inž. poljoprivrede, viši referent za poljoprivredu Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i gospodarstvo - predsjednik

- Robert Đuranec, inž. poljoprivrede, zamjenik gradonačelnika Grada Vrbovca - zamjenik predsjednika

- Miljenko Tumpak, OPG Miljenko Tumpak (Poljana) - član 
- Jasna Cvetek-Kolić, ing. građ., voditeljica OJ održavanja nerazvrstanih cesta, zimske službe i investicija Komunalca Vrbovec d.o.o. - članica 
- Marijan Prevarek, OPG Marijan Prevarek (Vrhovec) - član. 

Zamjenici članova: 

- Ivan Komanović, upravni referent za geodetske poslove Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i gospodarstvo 
- Damir Pejaković, dipl. ing. agr., viši stručni savjetnik (stočarstvo) Savjetodavne službe
- Martina Pankretić, oec., stručni referent za poljoprivredu Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Zadaće Povjerenstva utvrđene su člankom 38. stavkom 1. točkom 3.
Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda

 

 

 

    

Opće informacije

Trg Petra Zrinskog 9
10340 Vrbovec
centrala: 01/2799-900
Radno vrijeme svih ureda:

Ponedjeljak - Petak 07-15h

Karta