slide0
slide1
slide2
slide3
slide4
slide5
slide6
slide7
slide8
slide9

Radna tijela

Kategorija: Radna tijela
 
1. Mandatno povjerenstvo
- Stjepan Fotović – predsjednik
- Dejan Jaić – član
- Darko Dananić – član
 
- na konstituirajućoj sjednici podnosi izvješće o provedenim izborima za Gradsko vijeće i imenima izabranih vijećnika, temeljem objavljenih rezultata nadležnog izbornog povjerenstva o provedenim izborima,
- izvještava Gradsko vijeće o podnesenim ostavkama na vijećničku dužnost, te o zamjenicima vijećnika koji počinju obavljati vijećničku dužnost,
- obavještava Gradsko vijeće o mirovanju mandata vijećnika po sili zakona, o mirovanju mandata iz osobnih razloga i o mirovanju mandata zbog obnašanja nespojive dužnosti te o zamjeniku vijećnika koji umjesto njega počinje obavljati vijećničku dužnost,
- izvještava Gradsko vijeće o prestanku mirovanja mandata vijećnika.
 
2. Odbor za izbor i imenovanja
- Tihomir Antolković – predsjednik
- Stjepan Grošanić – član
- Stjepan Fotović – član
- Hrvoje Herček – član
- Franjo Simić – član
 
- predlaže:
- izbor i razrješenje predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća,
- izbor i razrješenje članova radnih tijela Gradskog vijeća,
- imenovanje i razrješenje i drugih osoba određenih Statutom i drugim odlukama Gradskog vijeća.
 
3. Odbor za Statut, Poslovnik i opće akte
- Dejan Jaić – predsjednik
- Stjepan Tvorić – član
- Ivan Svečnjak – član
 
- predlaže Statut Grada i Poslovnik Gradskog vijeća,
- predlaže pokretanje postupka za izmjenu Statuta odnosno Poslovnika Gradskog vijeća,
- razmatra prijedloge odluka i drugih općih akata koje donosi Gradsko vijeće,
- daje vjerodostojno tumačenje odluka/zaključaka ili drugih akata donesenih na Gradskom vijeću,
- izrađuje pročišćeni tekst Statuta,
- obavlja i druge poslove određene Statutom.
 
4. Odbor za financije
- Tihomir Antolković – predsjednik
- Dejan Jaić – član
- Stjepan Fotović – član
- Stjepan Tvorić – član
- Damir Tomljenović – član
 
- predlaže sustav financiranja javnih potreba Grad,
- daje mišljenje na prijedlog Proračuna, polugodišnjeg i završnog obračuna Grada,
- razmatra i predlaže gradske poreze i prireze, odnosno poreznu politiku Grada,
- utvrđuje prijedlog visine primanjima vijećnika, te naknade troškova vijećnicima za rad u Gradskom vijeću,
- daje mišljenje na Izvješće Državnog ureda za reviziju, te
- razmatra i druga pitanja iz područja financija.
 
5. Odbor za dodjelu nagrada i priznanja Grada Vrbovca
- Dejan Jaić – predsjednik
- Stjepan Fotović – član
- Hrvoje Herček – član
- Vjekoslav Smolec – član
- Franjo Simić – član
 
-pokreće postupak za dodjelu nagrada i javnih priznanja raspisivanjem pozivnog natječaja za prikupljanje prijedloga te razmatra prijedloge i predlaže Gradskom vijeću kandidate za dodjelu nagrada i priznanja.
 
6. Povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda
- Valentina Petanjek Špehar, mag. ing. silv., viša stručna suradnica za komunalno redarstvo Grada Vrbovca - predsjednica
- Robert Đuranec, inž. poljoprivrede, zamjenik gradonačelnika Grada Vrbovca - zamjenik predsjednice
- Miljenko Tumpak, OPG Miljenko Tumpak (Poljana) - član 
- Jasna Cvetek-Kolić, ing. građ., voditeljica OJ održavanja nerazvrstanih cesta, zimske službe i investicija Komunalca Vrbovec d.o.o. - članica 
- Marijan Prevarek, OPG Marijan Prevarek (Vrhovec) - član
 
Zamjenici članova: 
- Davor Lujić, prof., viši stručni suradnik za imovinsko-pravne poslove Grada Vrbovca
- Damir Pejaković, dipl. ing. agr., viši stručni savjetnik (stočarstvo) Savjetodavne službe
- Martina Pankretić, oec., stručni referent za poljoprivredu Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.
 
Zadaće Povjerenstva utvrđene su člankom 38. stavkom 1. točkom 3. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda
 
7. Odbor za imenovanja naselja, ulica i trgova 
- Vjekoslav Smolec - predsjednik
- Stjepan Fotović - član
- Stjepan Grošanić - član
- Mijo Mijatović - član 
- Franjo Simić - član
 
- razmatra načelna pitanja o granicama područja naselja, o spajanju i razdvajanju naselja
- predlaže Gradskom vijeću odluke o imenima naselja, ulica i trga na temelju pribavljenog mišljenja mjesnog odbora na čijem se području nalazi naselje, ulica odnosno trg
- razmatra mišljenja i prijedloge građana upućene Gradskom vijeću u svezi granica područja naselja, promjeni imena ulica i trgova, te spajanju i razdvajanju naselja
- prati i razmatra primjenu zakonskih propisa o načinu označavanja imena naselja, ulica i trgova kao i obilježavanju zgrada brojevima na području Grada Vrbovca, i u tom smislu pokreće inicijative i predlaže upravnom tijelu nadležnom za komunalne poslove poduzimanje određenihradnji."
 

Opće informacije

Trg Petra Zrinskog 9
10340 Vrbovec
centrala: 01/2799-900
 
Radno vrijeme:
ponedjeljak - petak 7 - 15 h