slide0
slide1
slide2
slide3
slide4
slide5
slide6
slide7
slide8
slide9

10. sjednica Gradskog vijeća Grada Vrbovca

Kategorija: Sjednice
Objavljeno 16 Svibanj 2018
Napisao/la Grad-Vrbovec

Poziv za 10. sjednicu Gradskog vijeća.pdf

Zapisnik s 8. sjednice Gradskog vijeća.pdf

Zapisnik s Izvanredne 9. sjednice Gradskog vijeća.pdf

T1 - Donošenje Poslovnika Gradskog vijeća GV.zip

Poslovnik Gradskog vijeća Grada Vrbovca.pdf

T2 - Donošenje II. izmjena i dopuna Proračuna GV za 2018. g.zip

II. izmjene i dopune Proračuna Grada Vrbovca za 2018.g - OPĆI DIO - naslovnica.pdf

II. izmjene i dopune Proračuna Grada Vrbovca za 2018. g. -OPĆI DIO 2.pdf

II. izmjene i dopune Proračuna Grada Vrbovca za 2018. g - POSEBNI DIO.pdf

II. izmjene i dopune Plana razvojnih programa 2018 -2020.pdf

T3 - Donošenje Odluke o II. izmj. i dop. Odluke o izvršavanju Proračuna GV za 2018. g.zip

Odluka o II. izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Vrbovca za 2018.g.pdf

T4 - Donošenje I. izmj i dop. Programa - kom. inf. i društ. djel. za 2018. g.zip

A - I. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Vrbovca za 2018. godinu.pdf

B - I. izmjene i dopune Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2018. g.pdf

C - I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu GV za 2018.g.pdf

D - I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Grada Vrbovca za  2018. godinu.pdf

E - I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u predkolskom odgoju i školstvu Grada Vrbovca za 2018. godinu.pdf

F - Odluka o izmjenama i dopunama Programa JP Vatr. zaj. u vatrogastvu i CZ za 2018. g.pdf

G - Odluka o Izmjenama i doponama Programa javnih potreba u sportu Grada Vrbovca za 2018.g.pdf

T5 - Donošenje Godišnjeg izvješća o izvršenju Proračuna GV za 2017. g.zip

Godisnje izvjesce o izvrsenju Proracuna GV za 2017.g - opci dio-naslovnica.pdf

Godisnje izvjesce o izvrsenju Proracuna GV za 2017. g - opći dio 2.pdf

Godisnje izvjesce o izvrsenju Proracuna GV za 2017. g - posebni dio.pdf

T6 - Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa - društv. djel. u 2017. g.zip

A - Zakljucak o usvajanju Izvjesca o izvrsenju Programa JP u soc. skrbi i zdrav. GV za 2017.g.pdf

B - Zakljucak o usvajanju Izvjesca o izvrsenju Programa JP u kulturi GV za 2017. g.pdf

C - Zakljucak o usvajanju Izvjesca o izvrsenju Programa JP u predskol. odgoju i skolstvu GV 2017.pdf

D - Zakljucak o usvajanju Izvjesca o izvrsenju Programa JP u vatrogastvu i CZ za 2017. g.pdf

E - Zakljucak o usvajanju Izvjesca o izvrsenju Programa JP u sportu za 2017. g.pdf

T7 - Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Izmj. i dop. Statuta RAG-a Vrbovec.zip

Odluka o davanju suglasnosti na Izmj. i dop. Statuta RAG-a Vrb.pdf

T8 - Don. Odluke o dav. preth. sugl. Narodnoj knjižnici Vrb. za don. Prav. o prov. post. jednostavne nabave.zip

Odluka o davanju preth. sugl. Nar. knjiz. Vrb. za donosenje Pravilnika o prov. post. jednostavne nabave.pdf

T9 - Don. Odluke o pokretanju javnog natječaja za prodaju nekretnine u vl. GV.zip

Odluka o pokretanju javnog natjecaja za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Vrbovca.pdf

T10 - Dodjela nagrada i mpriznanja Grada Vrbovca.zip

Zakljucak o dodjeli Godisnjih nagrada Grada_Vrbovca.pdf

Zakljucak o dodjeli Nagrade za zivotno djelo.pdf

T11 - Informacija o obvezama JLS temeljem novog Zakona o zaštiti životinja.zip

 

Izvanredna 7. sjednica Gradskog vijeća Grada Vrbovca

Kategorija: Sjednice
Objavljeno 02 Ožujak 2018
Napisao/la Grad-Vrbovec

Izvanredna 7. sjednica Gradskog vijeća Grada Vrbovca održat će se u srijedu, 07. ožujka 2018. godine u 18 sati, u velikoj Gradskoj vijećnici. Za sjednicu je predložen slijedeći dnevni red: 

Poziv za Izvanrednu 7. sjednicu Vijeća.pdf

T1 - UPU Konak istok II.zip

Odluka o izradi UPU-a poslovne zone Konak istok II Vrbovec.pdf

T2 - Dopuna Odluke o komunalnoj naknadi.zip

Odluka o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi Grada Vrbovca.pdf

 

 

6. sjednica Gradskog vijeća

Kategorija: Sjednice
Objavljeno 23 Siječanj 2018
Napisao/la Grad-Vrbovec

Poziv za 6. sjednicu Gradskog vijeća.pdf

Zapisnik s 5. sjednice Gradskog vijeća.pdf

T1- Izvješća Mandatnog povjerenstva o mirovanju mandata.zip

Zaključak o primanju na znanje Izvješća Mandatnog povjerenstva o mirovanju mandata M. Belosević i početku obnašanja dužnosti zamjenika vijećnika.pdf

Izvješće Mandatnog povjerenstva- mirovanje mandata M. Belosević.pdf

Zaključak o primanju na znanje Izvješća Mandatnog povjerenstva o mirovanju mandata M. Novosel i početku obnašanja dužnosti zamjenika vijećnice.pdf

Izvješće Mandatnog povjerenstva - mirovanje mandata M. Novosel.pdf

T2- Donošenje I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Vrbovca za 2018. g.zip

I. izmjene i dopune Proračuna Grada Vrbovca za 2018. godinu - OPĆI DIO- naslovna strana.pdf

I. izmjene i dopune Proračuna Grada Vrbovca za 2018. godinu -OPĆI DIO - drugi dio.pdf

I. izmjene i dopune Proračuna Grada Vrbovca za 2018. godinu - POSEBNI DIO.pdf

I. izmjene i dopune Plana razvojnih programa 2018-2020. g.pdf

T3 - Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Vrbovca za 2018. g.zip

Odluka o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Vrbovca za 2018. g.pdf

T4 - Donošenje Odluke o razrješenju te izboru - Odbori.zip

Odluka o razrješenju te izboru predsjednika i člana Odbora za Statut, Poslovnik i opće akte.pdf

Odluka o razrješenju te izboru predsjednika Odbora za izbor i imenovanja.pdf

Odluka o razrješenju te izboru člana Odbora za financije.pdf

T5 - Donošenje Odluke o pristupanju raspravi za promjenu Statuta.zip

Odluka o pristupanju raspravi za promjenu Statuta Grada Vrbovca.pdf

T6 - Donošenje Statuta Grada Vrbovca.zip

Statut Grada Vrbovca.pdf

T7 - Donošenje Odluke o osnivanju i izdavanju službenog glasila Grada Vrbovca.zip

Odluka o osnivanju i izdavanju službenog glasila Grada Vrbovca.pdf

T8 - Donošenje Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada.zip

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada.pdf

T9 - Donošenje Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada.zip

Odluka o mjerama  za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada.pdf

T10 - Donošenje  Programa potpora poljoprivredi za 2018. g.zip

Program potpora u poljoprivredi na području grada Vrbovca za 2018. g.pdf

T11 - Donošenje Odluke o davanju na upravljanje Odmarališta u Nerezinama.zip

Odluka o davanju na upravljanje odmarališta u Nerezinama.pdf

T12 - Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije  ponude za obavljanje komunalnih poslova uklanjanja lešina.zip

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude - higijeničarska služba - VSV.pdf

T13 - Civilna zaštita.zip

Zaključak o usvajanju Analize o stanju sustava civilne zaštite na području grada Vrbovca za 2017. godinu.pdf

Zaključak o usvajanju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području grada Vrbovca za 2018. godinu.pdf

T14 - Izvješće o radu Gradonačelnika.zip

Zaključak o prihvaćanju Izvješća Gradonačelnika za razdoblje od 09. lipnja do 31. prosinca 2017. godine.pdf

T15 - Izvješće o radu komunalnog redara.zip

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu komunalnog redara za 2017. godinu.pdf

T16 - Informacija o stanju kredita ŽENE I MLADI.zip

Zaključak po programu kredita ŽENE I MLADI.pdf

 

 

 

5. sjednica

Kategorija: Sjednice
Objavljeno 04 Prosinac 2017
Napisao/la GradVrbovec

Poziv za 5. sjednicu Vijeća.pdf

Zapisnik s 3. sjednice Vijeća.pdf

Zapisnik s 4. sjednice Vijeća.pdf

T1 - II. izmjene i dopune Proračuna za 2017. godinu.zip

II. Izmjene i dopune proračuna Grada Vrbovca za 2017. godinu - OPĆI DIO - 1.pdf

II. Izmjene i dopune proračuna Grada Vrbovca za 2017. godinu - OPĆI DIO - 2.pdf

II. Izmjene i dopune proračuna Grada Vrbovca za 2017. godinu - POSEBNI DIO.pdf

Plan razvojnih programa 2017-2019.pdf

T2 - Odluka o izmj. i dop. Odluke o izvršavanju Proračuna za 2017. godinu.zip

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Vrbovca za 2017. godinu.pdf

T3 - Izmj. i dop. Prog. - kom. dj. i društ dj.zip

II. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja kom. inf. Grada Vrbovca za 2017. godinu.pdf

II. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Vrbovca za 2017. godinu.pdf

II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Grada Vrbovca za 2017. godinu.pdf

III. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Vrbovca za 2017. godinu.pdf

Odluka o II. izmjenama i dopunama Programa javnih potreba Vatrogasne zajednice u vatrogastvu i Civilne zaštite za 2017. godinu.pdf

Odluka o I. izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u sportu Grada Vrbovca za 2017. godinu.pdf

T4 - Proračun za 2018. g. s projekcijama za 2019. i 2020.zip

Amandman na Prijedlog Proračuna Grada Vrbovca za 2018. godinu.pdf

Proračun Grada Vrbovca za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu - OPĆI DIO.pdf

Proračun Grada Vrbovca za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu - POSEBNI DIO.pdf

Plan razvojnih programa 2018-2020.pdf

T5 - Odluka o izvršavanju Proračuna za 2018 godinu.zip

Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Vrbovca za 2018. godinu.pdf

T6 - Programi - kom. dj. i društ dj. za 2018. godinu.zip

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Vrbovca za 2018. godinu.pdf

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastr. Grada Vrbovca za 2018. godinu.pdf

Program javnih potreba u kulturi Grada Vrbovca za 2018. godinu.pdf

Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Vrbovca za 2017. godinu.pdf

Program javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu Grada Vrbovca za 2018. godinu.pdf

Odluka o usvajanju Programa javnih potreba u vatrogastvu Vat. zajednice GV i Civilne zaštite za 2018. godinu.pdf

Odluka o usvajanju Programa javnih potreba u športu Gradske zajednice športskih udruga Grada Vrb. za 2018. godinu.pdf

GZŠU Vrbovec - Program javnih potreba u športu za 2018. godinu.pdf

T7 - Savjet mladih - Program i Finan. plan za 2018 godinu.zip

Odluka o usvajanju Programa rada Savjeta mladih Grada Vrbovca za 2018. godinu.pdf

Program rada Savjeta mladih Grada Vrbovca za 2018. godinu.pdf

Odluka o usvajanju Financijskog plana Savjeta mladih za 2018. godinu.pdf

Financijski plan Savjeta mladih Grada Vrbovca za 2018. godinu.pdf

T8 - Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela.zip

Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Vrbovca.pdf

T9 - Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika.zip

Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Vrbovca.pdf

T10 - Izmjene Odluke o porezima.zip

Odluka o izmjenama Odluke o porezima Grada Vrbovca.pdf

T11 - Izmj. i dop. Odluke o kom. djel. Odluke o dimnjačar. službi.zip

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima Grada Vrbovca.pdf

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dimnjačarskoj službi.pdf

T12 - Odluka o komunalnom doprinosu.zip

Odluka o komunalnom doprinosu.pdf

Prilog Odluci o komunalnom doprinosu - Zone u Gradu Vrbovcu.pdf

Prilog uz Odluku o komunalnom doprinosu - Grafički prikaz zona.pdf

T13 - Odluka o komunalnoj naknadi.zip

Odluka o komunalnoj naknadi Grada Vrbovca.pdf

Prilog Odluci o komunalnoj naknadi - Zone u Gradu Vrbovcu.pdf

Prilog uz Odluku o komunalnoj naknadi - Grafički prikaz zona.pdf

T14 - Program potpore za nove investicije.zip

Program potpora za nove investicije u Gradu Vrbovcu.pdf

T15 - Odluka o osniv. trg. društva Gradski objekti Vrbovec d.o.o.zip

Odluka o osnivanju trgovačkog društva s ograničenom odgovornošću Gradski objekti Vrbovec d.o.o.pdf

T16 - Izmj. i dop. Odluke o osnivanju RAG-a Vrbovec.zip

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju RAG-a Vrbovec.pdf

T17 - Izvješće o financijskoj reviziji Grada Vrb. za 2016. godinu.zip

Zaključak o prihvaćanju revizije za 2016. godinu.pdf

T18 - Izvješće o obav. usluzi dubinskog snimanja fin. stanja na 09.06.2017.zip

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj usluzi dubinskog snimanja finan. stanja na dan 09.06.2017.pdf

T19 - Odluka o osniv. Odbora za imenov. naselja, ulica i trgova.zip

Odluka o osnivanju Odbora za imenovanje naselja ulica i trgova.pdf

T20 - Rješenje o imenov. Odbora za imenov. naselja, ulica i trgova.zip

Rješenje o imenovanju Odbora za imenovanje naselja ulica i trgova.pdf

T21 - Informacija o stanju kredita iz Prog. ŽENE I MLADI.zip

Gradonačelnik je kao predlagatelj povukao točku

T22 - Izvješće o radu i posl. - Kom. Vrb. i Radio Vrb. za 2016. godinu.zip

Zaključak o primanju na znanje Izvješća o radu i posl. Komunalca Vrbovec za 2016. godinu.pdf

Zaključak o primanju na znanje Izvješća o radu i posl. Radio Vrbovca za 2016. godinu.pdf

T23 - Odluka o usv. Lokalnog prog. za mlade 2016.-2020.zip

Lokalni program za mlade Grada Vrbovca 2016.-2020.pdf

Odluka o donošenju Lokalnog programa za mlade Grada Vrbovca 2016.-2020.pdf

Prijedlog za donošenje Odluke o kupnji nekretnine k.č. br. 2701 k.o. 337854 Vrb 1.pdf

Odluka o kupnji nekretnine k.č. br. 2701 k.o. 337854.pdf

Prijedlog za donošenje Odluke o izradi III. izmjene i dopune UPU-a grada Vrbovca - materijal.pdf

Odluka o izradi III. izmjena i dopuna UPU-a Grada Vrbovca.pdf

 

4. sjednica

Kategorija: Sjednice
Objavljeno 09 Listopad 2017
Napisao/la GradVrbovec

Poziv za 4. sjednicu Vijeća.pdf

Verificirani Zapisnik s 4. sjednice Vijeća.pdf

T1 - Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna - 01.01.-30.06.2017.zip

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Vrbovca za 01.01.-30.06.2017. - opći dio.pdf

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Vrbovca za 01.01.-30.06.2017. - posebni dio.pdf

T2 - Donošenje I. izmjena i dopuna Proračuna za 2017.zip

I. izmjene i dopune Proračuna Grada Vrbovca za 2017. godinu - opći dio.pdf

I. izmjene i dopune Proračuna Grada Vrbovca za 2017. godinu - opći dio - 2.pdf

I. izmjene i dopune Proračuna Grada Vrbovca za 2017. godinu - posebni dio.pdf

T3 - Don. izmj. i dop. Prog. - kom. inf. i društ. djel. za 2017.zip

I. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja kom. inf. za 2017.pdf

I. izmjene i dopune Programa održavanja kom. inf. za 2017.pdf

I. izmjene i dopune Programa JP u kulturi za 2017.pdf

II. izmjene i dopune Programa JP u socijalnoj skrbi i zdravstvu za 2017.pdf

I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu za 2017.pdf

Odluka o I. izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u vatrogastvu i CZ za 2017.pdf

T4 - Donošenje Odluke o refinanciranju dugoročnog kredita.zip

Odluka o izdavanju suglasnosti na potpisivanje Ugovora o dugoročnom kunskom kreditu.pdf

T5 - Donošenje Odluke o Planu mreže dječjih vrtića na području Grada Vrbovca.zip

Odluka o Planu mreže dječjih vrtića na području grada Vrbovca.pdf

T6 - Donošenje Odluke o mreži osnovnih škola Grada Vrbovca.zip

Odluka o mreži osnovnih šskola Grada-Vrbovca.pdf

T7 - Donošenje Odluke o dav. preth. sugl. na Pravilnik o unut. ustr. i nac. rada DVV.zip

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dj. vrtića Vrbovec.pdf

T8 - Don. Zaklj. o utvrđiv. prijedloga za razr. i im. mrtvozornika.zip

Zaključak o utvrđivanju Prijedloga za razrješenje i imenovanje mrtvozornika.pdf

T9 - Informacija o stanju projekta dogradnje Gradskog stadiona.zip

 

3. sjednica

Kategorija: Sjednice
Objavljeno 13 Srpanj 2017
Napisao/la GradVrbovec

Poziv za 3. sjednicu Vijeća.pdf

Verificirani Zapisnik s 3. sjednice Vijeća.pdf

Zapisnik s 2. sjednice Vijeća.pdf

T1 - Sudjelovanje roditelja u pokriću dijela troškova DVV.zip

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o sudjelovanju roditelja u pokriću dijela troškova Dječjeg vrtića Vrbovec.pdf

T2 - Naknade za rad vijećnika.zip

Odluka o naknadama za rad vijećnika Gradskog vijeća Grada Vrbovca te njegovih radnih i savjetodanih tijela.pdf

Evidencija o nazočnosti vijećnika sjednicama Gradskog vijeća.pdf

T3 - Imenovanje Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda.zip

Rješenje o imenovanju članova Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda Grada Vrbovca.pdf

T4 - Izvješće o radu i poslovanju za 2016. godinu.zip

Zaključak o primanju na znanje Izvješća o radu i financijskom poslovanju GZŠU Vrbovec za 2016. godinu.pdf

Zaključak o primanju na znanje Izvješća o radu i financijskom poslovanju Vatrogasne zajednice Grada Vrbovca za 2016. godinu.pdf

Zaključak o primanju na znanje Izvješća o radu i financijskom poslovanju Gradskog društva Crvenog križa Vrbovec za 2016. godinu.pdf

Zaključak o primanju na znanje Izvješća o radu i financijskom poslovanju HKUD-a Petar Zrinski Vrbovec za 2016. godinu.pdf

Zaključak o primanju na znanje Izvješća o radu i financijskom poslovanju Limene glazbe i mažoretkinja Vrbovec za 2016. godinu.pdf

Zaključak o primanju na znanje Izvješća o radu i financijskom poslovanju Udruge Naši snovi za 2016. godinu.pdf

Zaključak o primanju na znanje Izvješća o radu i financijskom poslovanju HVIDR-e Vrbovec za 2016. godinu.pdf

Zaključak o primanju na znanje Izvješća o radu i financijskom poslovanju Hrvatskog časničkog zbora Vrbovec za 2016. godinu.pdf

 

Stranica 1 od 2

Opće informacije

Trg Petra Zrinskog 9
10340 Vrbovec
centrala: 01/2799-900
 
Radno vrijeme:
ponedjeljak - petak 7 - 15 h