slide0
slide1
slide2
slide3
slide4
slide5
slide6
slide7
slide8
slide9

5. sjednica

Kategorija: Sjednice Objavljeno 04 Prosinac 2017
Napisao/la GradVrbovec

Poziv za 5. sjednicu Vijeća.pdf

Zapisnik s 3. sjednice Vijeća.pdf

Zapisnik s 4. sjednice Vijeća.pdf

T1 - II. izmjene i dopune Proračuna za 2017. godinu.zip

II. Izmjene i dopune proračuna Grada Vrbovca za 2017. godinu - OPĆI DIO - 1.pdf

II. Izmjene i dopune proračuna Grada Vrbovca za 2017. godinu - OPĆI DIO - 2.pdf

II. Izmjene i dopune proračuna Grada Vrbovca za 2017. godinu - POSEBNI DIO.pdf

Plan razvojnih programa 2017-2019.pdf

T2 - Odluka o izmj. i dop. Odluke o izvršavanju Proračuna za 2017. godinu.zip

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Vrbovca za 2017. godinu.pdf

T3 - Izmj. i dop. Prog. - kom. dj. i društ dj.zip

II. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja kom. inf. Grada Vrbovca za 2017. godinu.pdf

II. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Vrbovca za 2017. godinu.pdf

II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Grada Vrbovca za 2017. godinu.pdf

III. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Vrbovca za 2017. godinu.pdf

Odluka o II. izmjenama i dopunama Programa javnih potreba Vatrogasne zajednice u vatrogastvu i Civilne zaštite za 2017. godinu.pdf

Odluka o I. izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u sportu Grada Vrbovca za 2017. godinu.pdf

T4 - Proračun za 2018. g. s projekcijama za 2019. i 2020.zip

Amandman na Prijedlog Proračuna Grada Vrbovca za 2018. godinu.pdf

Proračun Grada Vrbovca za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu - OPĆI DIO.pdf

Proračun Grada Vrbovca za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu - POSEBNI DIO.pdf

Plan razvojnih programa 2018-2020.pdf

T5 - Odluka o izvršavanju Proračuna za 2018 godinu.zip

Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Vrbovca za 2018. godinu.pdf

T6 - Programi - kom. dj. i društ dj. za 2018. godinu.zip

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Vrbovca za 2018. godinu.pdf

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastr. Grada Vrbovca za 2018. godinu.pdf

Program javnih potreba u kulturi Grada Vrbovca za 2018. godinu.pdf

Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Vrbovca za 2017. godinu.pdf

Program javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu Grada Vrbovca za 2018. godinu.pdf

Odluka o usvajanju Programa javnih potreba u vatrogastvu Vat. zajednice GV i Civilne zaštite za 2018. godinu.pdf

Odluka o usvajanju Programa javnih potreba u športu Gradske zajednice športskih udruga Grada Vrb. za 2018. godinu.pdf

GZŠU Vrbovec - Program javnih potreba u športu za 2018. godinu.pdf

T7 - Savjet mladih - Program i Finan. plan za 2018 godinu.zip

Odluka o usvajanju Programa rada Savjeta mladih Grada Vrbovca za 2018. godinu.pdf

Program rada Savjeta mladih Grada Vrbovca za 2018. godinu.pdf

Odluka o usvajanju Financijskog plana Savjeta mladih za 2018. godinu.pdf

Financijski plan Savjeta mladih Grada Vrbovca za 2018. godinu.pdf

T8 - Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela.zip

Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Vrbovca.pdf

T9 - Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika.zip

Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Vrbovca.pdf

T10 - Izmjene Odluke o porezima.zip

Odluka o izmjenama Odluke o porezima Grada Vrbovca.pdf

T11 - Izmj. i dop. Odluke o kom. djel. Odluke o dimnjačar. službi.zip

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima Grada Vrbovca.pdf

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dimnjačarskoj službi.pdf

T12 - Odluka o komunalnom doprinosu.zip

Odluka o komunalnom doprinosu.pdf

Prilog Odluci o komunalnom doprinosu - Zone u Gradu Vrbovcu.pdf

Prilog uz Odluku o komunalnom doprinosu - Grafički prikaz zona.pdf

T13 - Odluka o komunalnoj naknadi.zip

Odluka o komunalnoj naknadi Grada Vrbovca.pdf

Prilog Odluci o komunalnoj naknadi - Zone u Gradu Vrbovcu.pdf

Prilog uz Odluku o komunalnoj naknadi - Grafički prikaz zona.pdf

T14 - Program potpore za nove investicije.zip

Program potpora za nove investicije u Gradu Vrbovcu.pdf

T15 - Odluka o osniv. trg. društva Gradski objekti Vrbovec d.o.o.zip

Odluka o osnivanju trgovačkog društva s ograničenom odgovornošću Gradski objekti Vrbovec d.o.o.pdf

T16 - Izmj. i dop. Odluke o osnivanju RAG-a Vrbovec.zip

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju RAG-a Vrbovec.pdf

T17 - Izvješće o financijskoj reviziji Grada Vrb. za 2016. godinu.zip

Zaključak o prihvaćanju revizije za 2016. godinu.pdf

T18 - Izvješće o obav. usluzi dubinskog snimanja fin. stanja na 09.06.2017.zip

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj usluzi dubinskog snimanja finan. stanja na dan 09.06.2017.pdf

T19 - Odluka o osniv. Odbora za imenov. naselja, ulica i trgova.zip

Odluka o osnivanju Odbora za imenovanje naselja ulica i trgova.pdf

T20 - Rješenje o imenov. Odbora za imenov. naselja, ulica i trgova.zip

Rješenje o imenovanju Odbora za imenovanje naselja ulica i trgova.pdf

T21 - Informacija o stanju kredita iz Prog. ŽENE I MLADI.zip

Gradonačelnik je kao predlagatelj povukao točku

T22 - Izvješće o radu i posl. - Kom. Vrb. i Radio Vrb. za 2016. godinu.zip

Zaključak o primanju na znanje Izvješća o radu i posl. Komunalca Vrbovec za 2016. godinu.pdf

Zaključak o primanju na znanje Izvješća o radu i posl. Radio Vrbovca za 2016. godinu.pdf

T23 - Odluka o usv. Lokalnog prog. za mlade 2016.-2020.zip

Lokalni program za mlade Grada Vrbovca 2016.-2020.pdf

Odluka o donošenju Lokalnog programa za mlade Grada Vrbovca 2016.-2020.pdf

Prijedlog za donošenje Odluke o kupnji nekretnine k.č. br. 2701 k.o. 337854 Vrb 1.pdf

Odluka o kupnji nekretnine k.č. br. 2701 k.o. 337854.pdf

Prijedlog za donošenje Odluke o izradi III. izmjene i dopune UPU-a grada Vrbovca - materijal.pdf

Odluka o izradi III. izmjena i dopuna UPU-a Grada Vrbovca.pdf

Opće informacije

Trg Petra Zrinskog 9
10340 Vrbovec
centrala: 01/2799-900
 
Radno vrijeme:
ponedjeljak - petak 7 - 15 h