slide0
slide1
slide2
slide3
slide4
slide5
slide6
slide7
slide8
slide9

O procesu savjetovanja

Kategorija: O procesu savjetovanja
Objavljeno 23 Veljača 2018
Napisao/la Grad-Vrbovec
Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 21. studenoga 2009. godine
prihvatila Kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima
donošenja zakona, drugih propisa i akata ("Narodne novine", broj 140/09).
Usvajanjem Kodeksa Republika Hrvatska pridružuje se skupini razvijenih
europskih demokracija koje su uspostavile jasne standarde i mjere
savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima kreiranja novih
zakona, drugih propisa i akata.
 
U uvodu navedenog Kodeksa stoji da je jedno od temeljnih obilježja
suvremenih demokracija razvijeno civilno društvo koje se, između ostalog,
ostvaruje u otvorenom dijalogu, suradnji, pa i partnerstvu građana,
organizacija civilnoga društva, odnosno općenito zainteresirane javnosti s
javnim i državnim institucijama. Prihvaćanje takve aktivne uloge građana,
otvorenosti i javnosti kao temeljnih vrijednosti znači i spremnost tijela
javne vlasti na poduzimanje djelotvornih mjera savjetovanja sa
zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i
akata.
 
Važan korak u unaprjeđenju normativnog okvira za savjetovanja s javnošću
ostvaren je donošenjem Zakonom o pravu na pristup informacijama ("Narodne
novine", broj 25/13 i 85/15) kojim je, između ostalog, određena i obveza
donošenja i objavljivanja plana savjetovanja s javnošću za kalendarsku
godinu najkasnije do isteka prethodne kalendarske godine. Grad Vrbovec
objavio je na ovoj stranici Plan savjetovanja s javnošću Grada Vrbovca za
2018. (popis svih odluka i drugih općih akata za koje se prije donošenja
planira provođenje savjetovanja s javnošću sukladno Zakonu o pravu na
pristup informacijama).
 
Savjetovanje s javnošću provodi se o nacrtima onih općih akata čijim se
donošenjem ili izmjenama utječe na interese građana.
 
Uz svaki opći akt o kojem se provodi savjetovanje s javnošću objavit će se
obrazac za sudjelovanje javnosti u internetskom savjetovanju, u kojem će
biti obrazloženi razlozi i ciljevi koji se žele postići donošenjem akta.
Nakon provedenog savjetovanja objavit će se izvješće iz kojeg će biti
vidljivo koji su prijedlozi građana usvojeni, a koji ne sa obrazloženjem.
 
Svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe na konkretne nacrte za koje je
internetsko savjetovanje otvoreno možete uputiti putem obrasca objavljenog
uz pojedini nacrt općeg akta. Ispunjene obrasce pošaljite e-poštom na adresu
upisanu na Obrascu.
 
____________________________________________________________________________
______________________________________________________
 
Koordinator za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću Grada Vrbovca -
Katarina Škudar-Vincek, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
telefon 01/2799-904, telefaks 01/2791-015
 
 
 
 

Opće informacije

Trg Petra Zrinskog 9
10340 Vrbovec
centrala: 01/2799-900
 
Radno vrijeme:
ponedjeljak - petak 7 - 15 h