Odluka o određivanju službenika za informiranje

Na svojoj 50. sjednici Gradsko Poglavarstvo je donijelo odluku o određivanju g. Marijana Dujmovića, tajnika Grada Vrbovca, za službenika za informiranje.

Naime, prema Zakonu o pravu na pristup informacijama („Narodne novine” broj 172/03) sve informacije koje posjeduju tijela javne vlasti moraju biti dostupne zainteresiranim fizičkim ili pravnim osobama. Riječ je zakonu koji bi trebao znatno pridonijeti transparentnosti djelovanja javne vlasti u Hrvatskoj.

Za ove stranice posebno je važan članak 5. Odluke prema kojem će tzv. Katalog informacija Grada Vrbovca, tj sistematizirani pregled informacija koje posjeduju, raspolažu ili nadziru tijela Grada Vrbovca, biti objavljen u „Glasniku Zagrebačke županije” i na www.vrbovec.hr.

Cijeli tekst odluke u pdf formatu dostupan je iza ovog linka.