Program gradnje komunalne infrastrukture

Dovršena je izrada Programa gradnje komunalne infrastrukture i on će biti upućen na usvajanje Gradskom vijeću na slijedećoj sjednici. U program je uvršten plan gradnje nove vodovodne mreže koji Komunalac dostavio. Prema tom planu, nova vodovodna mreža raditi će se u slijedećim ulicama: E de Piennesa (510m), Kolodvorska (600m), Ivana Karlovića (100m), Antuna Mihanovića (250m), Perinova (120m) i Franje Gažija (450m). Pored toga, Komunalac će sufinancirati rekonstrukciju vodocrpilišta Blanje. Ukupna vrijednost tih radova je 1.338.000 kuna.

Ovih dana razgovaralo se i o daljnjim radovima na sanaciji odlagališta otpada Beljavine. Održan je sastanak s projektantom (IGH) te je dogovoreno kako će es u narednom periodu napraviti plan aktivnosti i troškovnik. U financiranje sanacije Beljavina uključiti će se i sve općine s područja bivše općine Vrbovec.