Otežano financiranje osnovnog školstva

Grad Vrbovec je kao osnivač osnovnih škola na svojem području dužan financirati njihovo materijalno poslovanje. To se velikim dijelom financira iz decentraliziranih sredstava koja su ove godine u odnosu na prošlu godinu umanjena za 8%. Zbog toga će grad Vrbovec zatražiti od općina Rakovec i Preseka temeljem sporazuma o sufinanciranju troškova koji prelaze iznos decentraliziralnih sredstava nastalih u područnim školama na njihovom području a djeluju u sklopu I. OŠ Vrbovec. Prema završnom računu obveza općine Rakovec je 120.000 kuna a općine Preseka 203.000 kuna.