Plan javne nabave Grada Vrbovca za 2014. godinu

Gradsko vijeće Grada Vrbovca na protekloj je sjednici prihvatilo prijedlog Plana javne nabave za 2014. godinu. Naime, sukladno Zakonu o javnoj nabavi obveza je javnih naručitelja da donesu plan nabave za proračunsku ili poslovnu godinu te ga objave na internetskim stranicama u roku od 60 dana od dana donošenja proračuna. Prema navedenoj odredbi plan nabave mora sadržavati podatke o predmetu nabave, evidencijski broj nabave, procijenjenu vrijednost ako je poznata, vrstu postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama, planirani početak postupka te planirano trajanje ugovora. S naših stranica možete preuzeti Plan javne nabave Grada Vrbovca za 2014. godinu.

Plan javne nabave Grada Vrbovca 2014.