Vijeće donijelo Odluku o osnivanju Razvojne agencije

Gradsko vijeće na jučerašnjoj je sjednici donijelo Odluku o osnivanju Razvojne agencije Grada Vrbovca. Predlagatelj ove odluke bio je gradonačelnik Vladimir Bregović:

– Naša Razvojna agencija bitna nam je u funkcionalnom djelovanju naspram projekata i našem budućem odnosu prema projektima. Tu mislim na njihovo osmišljavanje i vođenje, te kandidiranje prema našim, ali i fondovima Europske unije, kazao je gradonačelnik.

Prema Odluci zadaci Agencije su sljedeći:

– koordinacija svih aktivnosti vezanih za razvoj Grada Vrbovca, u nastupanju prema središnjoj državnoj razini i prema županiji (vertikalna i horizontalna koordinacija)

– sudjelovanje u izradi županijske razvojne strategije

– identifikacija razvojnih prilika, projekata i programa

– pomoć pri razvijanju mreže projekata spremnih za financiranje u okviru državnih ili međunarodnih programa pomoći, uključujući upravljanje i razvoj bilo koje postojeće mreže projekata

– pomoć Gradu Vrbovcu i drugim partnerima u pripremi projekata u skladu s županijskom razvojnom strategijom i priprema prijava za financiranje iz postojećih državnih ili međunarodnih izvora

– uključivanje u javno-privatna partnerstva, direktna ulaganja i zajednička ulaganja

– posredovanje u suradnji s nacionalnim i međunarodnim financijskim institucijama

– privlačenje direktnih domaćih i stranih investicija

– izgrađivanje institucionalnih kapaciteta

– istraživanje tržišta, ispitivanje javnog mijenja

– promidžba (reklama i propaganda)

– organizacija seminara, poslovnih savjetovanja, prezentacija i sajmova

– izrada studija izvedivosti, poslovnih planova, obrada kreditnih zahtjeva i drugih razvojnih ekonomsko-financijskih programa i studija

– poticanje istraživanja i razvoja na području tehničko-tehnoloških i prirodnih znanosti

– pomoć i podrška otvaranju i razvoju potpornih institucija (poslovnih centara, razvojnih centara, slobodnih zona, poslovnih zona, inkubatora te tehnoloških parkova)

– revitalizacija lokacija gdje je zamrzla izvorna aktivnost

– organiziranje edukacije prema svim ciljnim skupinama (poduzetnici i poduzetnici – početnici, mladi, žene, nezaposleni)

– poticanja povezivanja srodnih malih, srednjih i velikih subjekata u gospodarsku mrežu, a radi zajedničkog nastupa na tržištu (clustering, sajamsko nastupanje, internacionalizacija tvrtki i dr.)

– informiranje i savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem.

Za privremenu ravnateljicu Agencije izabrana je Željka Mušak, tajnica Udruženja obrtnika Vrbovec. Imenovana će obavljati sve poslove koje se donose na pripreme za početak rada Agencije, a posebno će pribaviti potrebne dozvole za početak rada te će podnijeti prijavu za upis u sudski registar ustanova sukladno Zakonu o ustanovama i Odluci o osnivanju Razvojne agencije Grada Vrbovca. Ovakvu odluku jednoglasno su podržali svi članovi Vijeća.