Održana sjednica Gradskog vijeća

Vijećnici vrbovečkog Gradskog vijeća usvojili su proračun za 2015. godinu koji iznosi 36 milijuna i 718 tisuća kuna. Posljednja ovogodišnja sjednica Vijeća održana je sredinom mjesec i to u dva dijela.

I. izmjene i dopune proračuna

Prema dnevnom redu, nakon aktualnog sata, vijećnici su prvo raspravljali o I. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Vrbovca za 2014. godinu, kojeg je predložio gradonačelnik Vladimir Bregović. Gradonačelnik je, obrazlažući svoj prijedlog, istaknuo da je riječ o tehničkom rebalansu, jer je proračun formalno povećan za 14 posto i „narastao“ je s 34,7 milijuna kuna na 39,5 milijuna, međutim to nije povećanje novčanih prihoda, već je riječ o namjenskim sredstvima, koja se odnose na proteklu godinu.

– Ključni momenti koji su utjecali na potrebu izrade ovog jedinog rebalansa u 2014. godini su nerealizirani prihodi od komunalnog doprinosa (2,6 milijuna kuna), nerealizirani prihodi od prodaje građevinskog zemljišta (milijun kuna), neplanirani prihodi i rashodi vezani za nužnu nabavu komunalne opreme, kapitalna donacija i dobivanje vlasništva nad Obrtničkim domom u visini 3,8 milijuna kuna, uključivanje prenesenih namjenskih sredstava iz 2013. godine u iznosu od gotovo milijun i 800 tisuća te usklađenje decentraliziranih sredstava za funkcije osnovnog školstva – objasnio je Bregović.

Dakle, izvorni prihodi takvog „rebalansiranog“ proračuna u ukupnoj masi čine 47 posto i iznose 18,4 milijuna kuna te nisu bitno izmijenjeni u odnosu na temeljni plan. Pomoći iz proračuna (tekuće i kapitalne iz državnog, županijskog i općinskog proračuna) povećane su za milijun i 800 tisuća kuna te iznose 8 milijuna i 300 tisuća kuna. Gradonačelnik je istaknuo kako je ovo, što se realizacije tiče, jedan od „najvećih“ proračuna u povijesti Vrbovca.

Prijedlog rebalansa prihvaćen je s deset glasova za (HDZ, HNS, nezavisni vijećnik), protiv su bila tri vijećnika SDP-a, a suzdržani vijećnici HSS-a. Vijećnici su zatim prihvatili izmjene i dopune programa održavanja i gradnje objekata komunalne infrastrukture, zatim programe javnih potreba u kulturi, socijalnoj skrbi, predškolskom odgoju i školstvu, športu, vatrogastvu i ostalih udruga za ovu godinu.

Proračun za 2015. Godinu

Kako je i ranije najavljivao predlagatelj, odnosno gradonačelnik Vladimir Bregović, proračun za 2015. godinu, obilježen je poreznim reformama na razini države, zbog kojih se prema svim najavama očekuje smanjenje izvornih prihoda lokalnih samouprava. Ukupno, proračun za sljedeću godinu iznosi 36 milijuna i 718 tisuća kuna.

– Temelj za izradu Plana proračuna za 2015. godinu bili su rebalans 2014. godine te usmeni naputci Ministarstva financija kojim su dani okviri i parametri za planiranje lokalnih proračuna, a odnose se na planiranje poreza na dohodak u umanjenom iznosu od 12 posto, kao i eventualne kompenzacije kojima bi se dio izgubljenih prihoda zbog nove porezne reforme namirio iz dijela zajedničkih prihoda (povećanje udjela u porezu na promet nekretninama sa 60 posto na 80 posto, povećanje udjela u porezu na dohodak s 56,5 na 60 posto, izmjena zakonske regulative kojom bi prihod od komunalne naknade jednim dijelom bio nenamjenski i dr.) Međutim, nisu izrađene Smjernice ekonomske i fiskalne politike Vlade RH za razdoblje od 2015. do 2017. godine, a samim time niti Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za to razdoblje – pojasnila je Ljiljana Petanjek, pročelnica za Upravnog odjela za financije.

Također je izdvojila da je proračun za 2015. godinu planiran u manjem iznosu nego što je to bio ovogodišnji te su planirana sredstva manja za 7 posto ili 2,8 milijuna kuna. I gradonačelnik je u nekoliko navrata naglasio da je proračun za 2015. godinu bilo izuzetno teško izraditi jer nisu postojali jasno definirani parametri o tome kako će nova porezna reforma utjecati na lokalne proračune. Podsjetimo, na sjednici Vlade RH održanoj u listopadu ove godine usvojen je Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak kojim se povećva osobni odbitak s 2.200,00 na 2.600,00 kuna, a izmijenjeni su i porezni rangovi oporezivanja dohotka, tako da će dohoci veći od 13.200,00 kuna biti oporezivani s 40 posto. Ovih dana je Zakon usvojen i u saborskoj proceduru te je time stupio na snagu. Sve to utječe na drastično smanjenje lokalnih proračuna koji u tom prihodu imaju udio od 56,5 posto

– Doista je nemoguće izračunati koliko će gradski proračun manje prihodovati takvom poreznom reformom te su usmene preporuke stručnih nadležnih institucija bile različite – od umanjenja od 10 do 12 posto pa čak i do 25 posto manje prihoda. Napominjemo da su to sve bile usmene preporuke različitih stajališta, a službene smjernice i upute još uvijek nisu izdane – zaključila je pročelnica Petanjek.

Gradonačelnik je naglasio da je ovim prijedlogom ušao u vrlo optimističnu projekciju s umanjenjem prihoda od poreza na dohodak od 12 posto te bez ikakvih planiranja kompenzacija o kojima se ionako samo nagađa.

– Već će se u siječnju sljedeće godine vidjeti kojom se dinamikom puni proračun pa ukoliko dođe do značajnih odstupanja od planiranih veličina pristupit ćemo, već u prvom kvartalu, rebalansu proračuna. Ovaj proračun karakterizira činjenica da je on programski vrlo sličan rebalansu ovogodišnjeg proračuna, ali u manje planiranim veličinama od 10 do 20 posto – pojasnio je Bregović. Programi koji se financiraju iz izvornog proračuna su plaće gradske uprave i proračunskih korisnika, naknade predstavničkih i izvršnih tijela, socijalni programi, vrtići, udruge, obrazovni programi i svi ostali koji se financiraju iz izvornih prihoda.

Planirani izvorni prihodi proračuna 2015. godine iznose 16 milijuna i 100 tisuća kuna, odnosno 44 posto od ukupno planiranih prihoda i primitaka. Izvorne prihode čine prihodi od poreza i prireza na dohodak , porezi na imovinu, porezi na robu i usluge, ostali prihodi od poreza, prihodi od financijske imovine, prihodi od kamata na dane zajmove, kazne i upravne mjere te ostali prihodi. Izvorni prihodi su nenamjenske naravi i služe za podmirenje rashoda za zaposlene, materijalne rashode, tekuće donacije građanima i udrugama, sufinanciranja i financiranja socijalnih programa, obrazovnih koji nisu uključeni u pedagoški minimum i sl.

U nastavku pročitajte pregled pojedinih aktivnosti i projekata koji su promijenjeni ili novi u odnosu na prethodnu godinu:

1. PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA – 2.205.475,37 kuna

Planirani su rashodi za gradonačelnika profesionalca u 10 posto manjem iznosu u odnosu na ovu godinu te naknade predstavničkih i izvršnih tijela u 20 posto manjim iznosima.

Predviđena je nova aktivnost Pokroviteljstva i sponzorstva udrugama i građanima, za što je predviđeno 165 tisuća kuna, koje će gradonačelnik kroz godinu rasporediti sukladno projektima i programima koje će se provoditi na području Vrbovca. Aktivnosti u sklopu stavke Mediji i Političke stranke planirane su u 10 posto manjem odnosu nego do sada.

Predviđena je nova aktivnost – Nagrada Grada Vrbovca „Marija Jurić Zagorka“ za najboljeg mladog novinara na nacionalnoj razini, za što je planirano 50 tisuća kuna. Još jedan novi projekt je Održavanje izbora (200.000,00 kuna) i odnosi se na provođenje izbora za mjesne odbore.

2. URED GRADONAČELNIKA – 602.496,00 kuna

Rashodi za zaposlene i materijalni rashodi planirani su za četiri službenika. Plaće službenika bit će 10 posto manje.

3. UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE – 4.048.995,35 kuna

Planirani su rashodi za četiri službenika s također 10 posto manjim iznosima u odnosu na prethodnu godinu te svi materijalni rashodi i rashodi za usluge svih upravnih odjela, kao i opremanje svih ureda Upravnih odjela. U okviru ovog razdjela vodi se stavka Otpala kredita u iznosu od 2,6 milijuna kuna.

4. UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I GOSPODARSTVO – 15.596.175,56 kn

Planirani rashodi odnose se na šest službenika s 10 posto manjim iznosima. Unutar ovog razdjela definirane su sljedeće stavke:

 

1. KOMUNALNA INFRASTRUKTURA – 10.874.975,00 kuna, unutar koje se nalaze sljedeći programi:

– VODOOPSKRBA: projekti regionalnog vodovoda Zagreb – Istok (100.000,00 kuna)

– ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE – 3.925.000,00 kuna – od toga vrijednosno najznačajniji i novi projekt u odnosu na prethodnu godinu je ESCO model zamjene rasvjetnih tijela (2.325.000,00 kuna)

– GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE – JAVNA RASVJETA I JAVNE POVRŠINE (60.000,00 kuna)

– ZAŠTITA OKOLIŠA – sufinanciranje sanacije odlagališta otpada „Beljavine“ i nabave komunalne opreme (4.389.975,00 kuna)

– RAZVOJ I SIGURNOST PROMETA – 2.400.000,00 kuna, a plan se odnosi na završetak spojne ceste „Stari industrijski kolosijek“, projektiranje ceste u Poduzetničkoj zoni, izgradnju ceste u Vinogradskoj ulici, izgradnju nogostupa u Ulici Stjepana Radića, Zagrebačkoj ulici, ulici E. de Piennesa te na projektiranje novih nogostupa

2. UPRAVLJANJE IMOVINOM – 1.905.760,00 kuna. Unutar ove stavke nalaze se projekti i aktivnosti koji uključuju održavanje društvenih domova (290.000,00 kuna), održavanje gradskih poslovnih prostora (364.600,00 kuna), legalizacija društvenih domova (300.000,00 kuna), uređenje sakralnih objekata (30.000,00 kuna), sanacija dvorca Patačić (200.000,00 kuna), projekt energetske obnove gradske upravne zgrade (680.000,00 kuna), održavanje gradskih odmarališta u Nerezinama (41.160,00 kuna)

5. GOSPODARSTVO – 1.435.000,00 kn

Programi i aktivnosti uključeni u ovu stavku: tekuće donacije vrbovečkim uzgajivačima (55.000,00 kuna), projekt „Seljačka tržnica“ (100.000,00 kuna), međugradska razmjena iskustava (30.000,00 kuna), gospodarske manifestacije (100.000,00).

PROGRAM U POLJOPRIVREDI planiran je u visini 285.000,00 kuna. Unutar stavke gospodarstvo predviđena su i sredstva za novog proračunskog korisnika, a to je razvojna agencija Grada Vrbovca, čije će aktivnosti biti usmjerene na jačanje razvoja i gospodarstva te provođenje EU projekata, a plan za aktivnosti i projekte Razvojne agencije iznosi ukupno 1.150.000,00 kuna.

6. TURIZAM – 370.000,00 kuna

Planirani rashodi odnose se na redovnu djelatnost Turističke zajednice Vrbovec u iznosu od 120.000,00 kuna, za turističku manifestaciju „Kaj su jeli naši stari“, a planira se i nova aktivnost „Vrbovečka roštiljada“ kojoj je cilj promovirati Grad Vrbovec.

7. UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI – 14.265.382,00 kuna

Unutar ove stavke planirani su rashodi za dva zaposlena (s 10 posto manjim iznosima u odnosu na prethodnu godinu) kao i za: SOCIJALNU SKRB – 620.000,00 kuna, aktivnosti i projekti koji se planiraju su:

STAMBENO ZBRINJAVANJE HRVI – 20.000,00 kuna; SUFINANCIRANJE I FINANCIRANJE PRIJEVOZA STARIJIH OSOBA – 85.000,00 kuna; POMOĆ SOCIJALNO – UGROŽENIMA (troškovi stanovanja, jednokratne pomoći, prehrana u školi, ogrijev) – 315.000,00 kuna; PROVOĐENJE NATALITETNIH MJERA – pomoć majkama rodiljama – 200.000,00 kuna (pojedinačno po djetetu 1.400,00 kuna, što je za sto kuna manje nego do sada).

ZAŠTITA I SPAŠAVANJE – 761.000,00 kuna

Predviđena sredstva za pomoć DVD-ima (17 DVD-a po 2.500,00 kuna), za redovnu djelatnost Vatrogasne zajednice, za Civilnu zaštitu, za javnu ovlast i redovnu djelatnost te službe traženja Crvenog križa

SPORT I REKREACIJA – 1.300.000,00 kuna, što je za 13 posto manje nego u prethodnoj godini

ZDRAVSTVO – 60.000,00 kuna, unutar čega se osiguravaju sredstva za sufinanciranje programa za djecu s posebnim potrebama kroz Dnevni centar „Stančić“ te sufinanciranje logopeda i fizijatra u prostoru „Caritasa“ kroz program udruge „Leri“

CIVILNE UDRUGE – 282.000,00 kuna

Sredstva su umanjena od 10 do 20 posto u odnosu na prethodnu godinu. U sklopu tih programa planirano je financiranje udruga: HKUD Petar Zrinski, Limena glazba Vrbovec, Sindikat umirovljenika Vrbovec, Gradska udruga umirovljenika, Udruga za terapijsko jahanje „Nada“, Udruga „Naši snovi“, Udruga veterana vojne policije, HVIDRA te Hrvatski časnički zbor.

OBRAZOVANJE – 670.000,00 kuna

Proračunom je planirano financiranje dosadašnjih programa vezanih za obrazovanje također umanjeno od 10 do 20 posto. Stavka se odnosi na sufinanciranje škole plivanja za učenike četvrtih razreda osnovne škole, na stipendije i školarine (250 kuna mjesečno za učenike srednjih škola i 500 kuna mjesečno za studente), te sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola i studenata (20 posto manje nego prethodne godine odnosno 80 kuna po korisniku subvencije).

VRTIĆI – 4.585.018,00 kuna

Unutar ove stavke vode se rashodi za sufinanciranje u privatnim vrtićima „Čarobna šuma“ i „Dobri“ za koje je predviđeno sufinanciranje u 10 posto manjem iznosu nego u prethodnoj godini, odnosno 900 kuna mjesečno po djetetu, a za privatno čuvalište djece jasličkog uzrasta 500 kuna po djetetu. Ovdje se vodi i proračunski korisnik Dječji vrtić Vrbovec za koji su predviđena sredstva u iznosu od 3.613.018,00 kuna, planirani rashodi za zaposlene i materijalna prava (umanjene za 10 posto).

KNJIŽNICE – 578.870,00 kuna

Za proračunskog korisnika Narodnu knjižnicu Vrbovec također je planirano 10-postotno smanjenje rashodi za zaposlene i materijalna prava, kao i materijalni rashodi i kapitalna ulaganja u obnovu knjižnog fonda.

UČILIŠTA – 692.030,00 kuna

Zaposlenike Pučkog otvorenog učilišta također očekuje smanjenje rashoda za zaposlene (10 posto).

OSNOVNE ŠKOLE – 4.386.524,00 kuna.

U okviru ove stavke nalaze se dva proračunska korisnika: I. Osnovna škola Vrbovec i II. osnovna škola Vrbovec u kojoj je od 1.9.2014. godine priključen i muzički odjel, odnosno Osnovna glazbena škola koja je prije toga bila sastavni dio Pučkog otvorenog učilišta Vrbovec. Škole se financiraju iz državnog proračuna iz dodatnog udjela poreza na dohodak 3,1 posto i pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije osnovnog školstva.