Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Razvojne agencije Grada Vrbovca

Upravno vijeće Razvojne agencije Grada Vrbovca na temelju članka 40. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08) i članka 13. stavka 1. alineje 9. Statuta Razvojne agencije Grada Vrbovca („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 7/15) te Odluke o raspisivanju natječaja za ravnatelja/ravnateljicu ustanove donesene na 2. sjednici održanoj 12. svibnja 2015. godine raspisuje

NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Razvojne agencije Grada Vrbovca

– 1 izvršitelj/ica na mandat od 4 godine

Za ravnatelja/icu Razvojne agencije Grada Vrbovca može biti imenovana osoba koja ispunjava slijedeće uvjete:

 

– magistar struke/stručni specijalist ili sveučilišni/stručni prvostupnik

– ima najmanje 5 godina radnog iskustva

– znanje jednog stranog jezika u govoru i pismu, prednost engleski jezik

– izvrsno poznavanje rada na računalu

– ispunjava opće uvjete utvrđene zakonom

– ima organizacijske sposobnosti.

Opis poslova uključuje:

– organizacija i vođenje rada i poslovanja Razvojne agencije Grada Vrbovca

– predstavljanje i zastupanje Razvojne agencije Grada Vrbovca

– poduzimanje svih pravnih radnji u ime i za račun Razvojne agencije Grada Vrbovca

– zastupanje Razvojne agencije Grada Vrbovca u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim

tijelima te pravnim i fizičkim osobama

– odgovornost za zakonitosti rada Razvojne agencije Grada Vrbovca

– vođenje stručnog rada Razvojne agencije Grada Vrbovca

– obavljanje i drugih poslova u skladu sa zakonom, podzakonskim propisima, Statutom i drugim općima aktima Razvojne agencije Grada Vrbovca.

Uz prijavu kandidati su dužni dostaviti:

– životopis

– presliku diplome

– potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

– uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci.

Ravnatelj/ica se imenuje na 4 godine s mogućnošću ponovnog imenovanja. Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, mogu javiti osobe oba spola.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 15 dana od dana objave natječaja na adresu: Razvojna agencija Grada Vrbovca, Križevačka 4, 10340 Vrbovec, s naznakom: „prijava na natječaj za ravnatelja/icu – ne otvaraj“.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni/e u roku 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave.

Razvojna agencija Grada Vrbovca