Proračun

I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Vrbovca za 2016. godinu – OPĆI DIO

I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Vrbovca za 2016. godinu –POSEBNI DIO

Proračun Grada Vrbovca za 2016. s projekcijama za 2017. i 2018. godinu (opći i posebni dio), Plan razvojnih programa za 2016. – 2018. godinu te Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Vrbovca za 2016. godinu. Gore navedeni akti doneseni su na 17. sjednici Gradskog vijeća Grada Vrbovca održanoj 17. prosinca 2015. godine.

Proračun Grada Vrbovca za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu – opći dio

Proračun Grada Vrbovca za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu – posebni dio

Plan razvojnih programa Grada Vrbovca za 2016. – 2018. godinu

Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Vrbovca za 2016. godinu

Proračun Grada Vrbovca za 2015. s projekcijama za 2016. i 2017. godinu (opći i posebni dio), Plan razvojnih programa za 2016. – 2017. godinu te Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Vrbovca za 2015. godinu. Gore navedeni akti doneseni su na 12. sjednici Gradskog vijeća Grada Vrbovca održanoj 11. prosinca 2014. godine.

Proračun Grada Vrbovca za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu – opći dio

Proračun Grada Vrbovca za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu – posebni dio

Plan razvojnih programa grada Vrbovca za 2015. – 2017. godinu

Proračun grada Vrbovca za 2015. godinu – Radni dio (5. razina)

Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Vrbovca za 2015. godinu

Godišnje izvješće o izvršenju proračuna Grada Vrbovca za 2015. godinu – OPĆI DIO

Godišnje izvješće o izvršenju proračuna Grada Vrbovca za 2015. Godinu – POSEBNI DIO

I. izmjene i dopune Proračuna Grada Vrbovca za 2015. godinu

I. izmjene i dopune Proračuna Grada Vrbovca za 2015. godinu – opći dio

I. izmjene i dopune Proračuna Grada Vrbovca za 2015. godinu – posebni dio

II. izmjene i dopune Proračuna Grada Vrbovca za 2015. godinu

II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Vrbovca za 2015. godinu – Opći dio

II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Vrbovca za 2015. godinu – Posebni dio

III. izmjene i dopune Proračuna Grada Vrbovca za 2015. godinu

III. izmjene i dopune Proračuna Grada Vrbovca za 2015. godinu – opći dio

III. izmjene i dopune Proračuna Grada Vrbovca za 2015. godinu – posebni dio

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Vrbovca za razdoblje od 01.01. do 30.06. 2015. godine

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Vrbovca za razdoblje od 01.01. do 30.06. 2015. godine – Opći dio

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Vrbovca za razdoblje od 01.01. do 30.06. 2015. godine – Posebni dio

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Vrbovca za razdoblje od 01.01. do 30.06. 2016. godine

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Vrbovca za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2016. godine – OPĆI DIO

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Vrbovca za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2016. godine – POSEBNI DIO

Godišnje izvješće o izvršenju Proračuna Grada Vrbovca za 2014. godinu

Godišnje izvješće o izvršenju Proračuna za 2014. godinu – opći dio

Godišnje izvješće o izvršenju Proračuna za 2014. godinu – posebni dio

Godišnji financijski izvještaji

Godišnji izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za 2014. godinu

Konsolidirani financijski izvještaj Grada Vrbovca za 2014. godinu

Godišnji financijski izvještaji za 2015. godinu

I. izmjene i dopune proračuna Grada Vrbovca za 2014. godinu

I. izmjene i dopune proračuna Grada Vrbovca za 2014. godinu – opći dio

I. izmjene i dopune proračuna Grada Vrbovca za 2014. godinu – posebni dio

Proračun Grada Vrbovca za 2014. s projekcijama za 2015. i 2016. godinu (opći i posebni dio), Plan razvojnih programa za 2014. – 2016. godinu te Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Vrbovca za 2014. godinu. Gore navedeni akti doneseni su na 5. sjednici Gradskog vijeća Grada Vrbovca održanoj 12. prosinca 2013. godine.

Proračun za 2013.

Proračun grada Vrbovca za 2013. godinu s projekcijama za 2014. i 2015. godinu zajedno s planom razvojnih programa (te Proračunom na 5. razini), a koji je donesen na 30. sjednici Gradskog vijeća održanoj 28. prosinca 2012. godine:

Godišnje izvršenje proračuna za 2012. godinu

Izvještaj o izvršenju proračuna za prvo polugodište 2013. godine

I. izmjene i dopune proračuna Grada Vrbovca za 2013. godinu

II. izmjene i dopune proračuna Grada Vrbovca za 2013. godinu

Godišnje izvršenje proračuna za 2013. godinu

Izvještaj o izvršenju proračuna za prvo polugodište 2014. godine