Radna tijela

1. Mandatno povjerenstvo
– Jasna Benedik – predsjednica
– Helena Drvenkar – članica
– Tomislav Grežina – član

– na konstituirajućoj sjednici podnosi izvješće o provedenim izborima za Gradsko vijeće i imenima izabranih vijećnika, temeljem objavljenih rezultata nadležnog izbornog povjerenstva o provedenim izborima,
– izvještava Gradsko vijeće o podnesenim ostavkama na vijećničku dužnost, te o zamjenicima vijećnika koji počinju obavljati vijećničku dužnost,
– obavještava Gradsko vijeće o mirovanju mandata vijećnika po sili zakona, o mirovanju mandata iz osobnih razloga i o mirovanju mandata zbog obnašanja nespojive dužnosti te o zamjeniku vijećnika koji umjesto njega počinje obavljati vijećničku dužnost,
– izvještava Gradsko vijeće o prestanku mirovanja mandata vijećnika

2. Odbor za izbor i imenovanja
– Tihomir Antolković  – predsjednik
– Dubravka Rogožar – članica
– Mirjana Kunder – članica
– Damir Fašaić – član
– dr.sc. Stjepan Tvorić – član

– predlaže:
– izbor i razrješenje predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća,
– izbor i razrješenje članova radnih tijela Gradskog vijeća,
– imenovanje i razrješenje i drugih osoba određenih Statutom i drugim odlukama Gradskog vijeća

3. Odbor za Statut, Poslovnik i opće akte
– Stjepan Fotović – predsjednik
– Dubravka Rogožar – članica
– Krunoslav Sohora – član

– predlaže Statut Grada i Poslovnik Gradskog vijeća,
– predlaže pokretanje postupka za izmjenu Statuta odnosno Poslovnika Gradskog vijeća,
– razmatra prijedloge odluka i drugih općih akata koje donosi Gradsko vijeće,
– daje vjerodostojno tumačenje odluka/zaključaka ili drugih akata donesenih na Gradskom vijeću,
– izrađuje pročišćeni tekst Statuta,
– obavlja i druge poslove određene Statutom

4. Odbor za financije
– Miroslav Ranilović – predsjednik
– Stjepan Fotović – član
– Dejan Jaić – član
– Martina Petrak – članica
– Luka Lacković – član

– predlaže sustav financiranja javnih potreba Grad,
– daje mišljenje na prijedlog Proračuna, polugodišnjeg i završnog obračuna Grada,
– razmatra i predlaže gradske poreze i prireze, odnosno poreznu politiku Grada,
– utvrđuje prijedlog visine primanjima vijećnika, te naknade troškova vijećnicima za rad u Gradskom vijeću,
– daje mišljenje na Izvješće Državnog ureda za reviziju, te
– razmatra i druga pitanja iz područja financija

5. Odbor za dodjelu nagrada i priznanja Grada
– Krunoslav Sohora – predsjednik
– Stjepan Fotović – član
– Zlatko Kamenarić – član
– dr.sc. Stjepan Tvorić – član
– Damir Fašaić – član

– pokreće postupak za dodjelu nagrada i javnih priznanja raspisivanjem pozivnog natječaja za prikupljanje prijedloga te razmatra prijedloge i predlaže Gradskom vijeću kandidate za dodjelu nagrada i priznanja

6. Povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda 
– Valentina Petanjek Špehar, mag. ing. sliv. – predsjednica
– Marko Belošević – član
– Damir Lončarić – član
– Tomislav Marković – član
– Marijan Prevarek – član

– obavljaju poslove sukladno Zakonu o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda („Narodne novine“ br. 16/19)

7. Odbor za imenovanja naselja, ulica i trgova
–  Mirjana Kunder – predsjednica
–  Jasna Benedik – članica
–  Zlatko Kamenarić – član
–  Dejan Jaić – član
–  Martina Petrak – članica

– razmatra načelna pitanja o granicama područja naselja, o spajanju i razdvajanju naselja
– predlaže Gradskom vijeću odluke o imenima naselja, ulica i trga na temelju pribavljenog mišljenja mjesnog odbora na čijem se području nalazi naselje, ulica odnosno trg
– razmatra mišljenja i prijedloge građana upućene Gradskom vijeću u svezi granica područja naselja, promjeni imena ulica i trgova, te spajanju i razdvajanju naselja
– prati i razmatra primjenu zakonskih propisa o načinu označavanja imena naselja, ulica i trgova kao i obilježavanju zgrada brojevima na području Grada Vrbovca, i u tom smislu pokreće inicijative i predlaže upravnom tijelu nadležnom za komunalne poslove poduzimanje određenih radnji

8. Povjerenstvo za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području grada Vrbovca
– Kristina Matičević Tomljanović – pravnik
– Željko Bešan – geodet
– Valentina Benko – agronom
– Zlatko Kamenarić – vijećnik
– Stjepan Fotović – vijećnik

–  predlaže Gradskom vijeću Grada Vrbovca Odluku o izboru najpovoljnije ponude na javnom natječaju za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području grada Vrbovca

9. Povjerenstvo za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području grada Vrbovca
– Andreja Tanasković – pravnik
– Željko Legin – geodet
– Vanja Šaško – agronom

– na osnovi zaključenog Ugovora o zakupu ili prodaji, zakupca ili kupca uvodi u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području grada Vrbovca u roku od 30 dana od dana zaključenja Ugovora, odnosno po skidanju usjeva dotadašnjeg posjednika