Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Vrbovca za 2018. godinu