20. sjednica Gradskog vijeća Grada Vrbovca

Poziv za 20. sjednicu Vijeća

1. Izvješće o radu i poslovanju za 2018. godinu:
a) Dječjeg vrtića Vrbovec
b) Razvojne agencije Grada Vrbovca
c) Pučkog otvorenog učilišta Vrbovec
d) Narodne knjižnice Vrbovec
e) I. osnovne škole Vrbovec
f) II. osnovne škole Vrbovec
T1 – Izvješća o radu i poslovanju ustanova za 2018. g A-C
T1 – Izvješća o radu i poslovanju ustanova za 2018. g D-F
Zaključak o primanju na znanje Izvješća Dječjeg vrtića Vrbovec za 2018. g
Zaključak o primanju na znanje Izvješća Razvoje agencije Grada Vrb. za 2018. g
Zaključak o primanju na znanje Izvješća Pučkog otvorenog učilišta Vrb. za 2018. g
Zaključak o primanju na znanje Izvješća Narodne knjižnice Vrb. za 2018. g
Zaključak o primanju na znanje Izvješća I. OŠ Vrbovec za 2018. g
Zaključak o primanju na znanje Izvješća II. OŠ Vrbovec za 2018. g

2. Izvješće o radu i poslovanju za 2018. godinu:
a) Turističke zajednice Grada Vrbovca
b) Vatrogasne zajednice Grada Vrbovca
c) Gradske zajednice športskih udruga Vrbovca
d) Crvenog križa Vrbovec
T2 – Izvješća o radu i poslovanju zajednica za 2018. g
Zaključak o primanju na znanje Izvješća Turističke zajednice GV za 2018. g
Zaključak o primanju na znanje Izvješća Vatrogasne zajednice GV za 2018. g
Zaključak o primanju na znanje Izvješća Gradske zajednice športskih udruga Vrb. za 2018. g
Zaključak o primanju na znanje Izvješća GD Crvenog križa Vrb. za 2018. g

3. Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Vrbovca za 2018. godinu
T3 – Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2018. g
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna GV za razdoblje 01.01.-31.12.2018. g.

4. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća Gradonačelnika o izvršenju Programa:
a) javnih potreba u kulturi Grada Vrbovca za 2018. godinu
b) javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu Grada Vrbovca za 2018. godinu
c) javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Vrbovca za 2018. godinu
d) javnih potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti Grada Vrbovca za 2018. godinu
e) javnih potreba u sportu Grada Vrbovca u 2018. godini
T4 – Izvješća o izvršenju Programa – društ. djel. – za 2018. g
Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa JP u kulturi GV za 2018. g.
Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa JP u predšk. o. i škol. GV za 2018. g
Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa JP u soc. skrbi i zdrav. GV za 2018 g
Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa JP u vatrog. i CZ GV za 2018. g
Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa JP u sportu GV u 2018. g

5. Donošenje I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Vrbovca za 2019. godinu
T5 – I. izmjene i dopune Proračuna za 2019. g
Izvješće o savjetovanju s javnošću
I. izmjene i dopune Proračuna Grada Vrbovca za 2019. g. – OPĆI DIO 1
I. izmjene i dopune Proračuna Grada Vrbovca za 2019. g. – OPĆI DIO 2
I. izmjene i dopune Proračuna Grada Vrbovca za 2019. g. – POSEBNI DIO
Plan razvojnih programa GV za razdoblje 2019. – 2021. g

6. Donošenje I. izmjena i dopuna Programa:
a) održavanja komunalne infrastrukture Grada Vrbovca za 2019. godinu
b) građenja komunalne infrastrukture Grada Vrbovca za 2019. godinu
c) javnih potreba u kulturi Grada Vrbovca za 2019. godinu
d) javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu Grada Vrbovca za 2019. godinu
e) javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Vrbovca za 2019. godinu
f) javnih potreba u sportu Grada Vrbovca za 2019. godinu
T6 – I. izmjene i dopune Programa – kom. dj. i društ. djel. za 2019. g
Izvješće o savjetovanju s javnošću
Izvješće o savjetovanju s javnošću
Izvješće o savjetovanju s javnošću
Izvješće o savjetovanju s javnošću
Izvješće o savjetovanju s javnošću
Izvješće o savjetovanju s javnošću
I. izmjene i dopune Programa održavanja kom. inf. GV za 2019. g.
I. izmjene i dopune Programa građenja kom. inf. GV za 2019. g
I. izmjene i dopune Programa JP u kulturi GV za 2019. g
I. izmjene i dopune Programa JP u predšk. o. i školstvu GV za 2019. g
I. izmjene i dopuna Programa JP u socijalnoj skrbi i zdravstvu GV za 2019. godinu
I. izmjene i dopune Programa JP u sportu GV za 2019. g

7. Donošenje Izmjena i dopuna Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vrbovca
T7 – Izmjene i dopune Poslovnika Gradskog vijeća
Izmjene i dopune Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vrbovca

8. Donošenje Odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za područje grada Vrbovca
T8 – Donošenje Procjene rizika od velikih nesreća
Izvješće o savjetovanju s javnošću
Odluka o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za područje GV

9. Donošenje Zaključka o dodjeli nagrada i priznanja Grada Vrbovca
T9 – Dodjela nagrada i priznanja
Zaključak o dodjeli Godišnjih nagrada Grada Vrbovca za 2018. g

10. Donošenje Pravilnika o kupoprodaji zemljišta i sufinanciranju kupoprodajne cijene zemljišta u poduzetničkim zonama
T10 – Donošenje Pravilnika o kupoprodaji zemljišta i sufinanciranju
Izvješće o savjetovanju s javnošću
Pravilnik o kupoprodaji zemljišta i sufinanciranju kupoprodajne cijene zemljišta u poduzet. zonama

11. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o proširenju zone malog gospodarstva „Poduzetnik Vrbovec“
T11 – Donošenje Odluke o dopuni Odluke o proširenju zone malog gosp
Izvješće o savjetovanju s javnošću
Odluka o dopuni Odluke o proširenju zone malog gospodarstva PODUZETNIK VRBOVEC

12. Donošenje Odluke o davanju na upravljanje Gradskog stadiona
T12 – Donošenje Odluke o davanju na upravljanje Grad. stradiona
Odluka o davanju na upravljanje gradskog stadiona