Izvanredna 23. sjednica Gradskog vijeća Grada Vrbovca

Poziv za Izvanrednu, 23. sj. Vijeća

1. Donošenje Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o izradi IV. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja grada Vrbovca
T1 – Stavljanje izvan snage Odluke o izradi IV. izmj. i dop. UPU-a GV
Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o izradi IV. izmjena i dopuna UPU grada Vrbovca

2. Donošenje II. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu Grada Vrbovca za 2019. godinu
T2 – Don. II. izmj. i dop. Prog. JP u predšk. o. i škol. za 2019. g
Izvješće o savjetovanju s javnošću
II. izmjene i dopune Programa JP u predšk. o. i školstvu GV za 2019. g

3. Donošenje Odluke o kriterijima za ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova programa u ustanovama predškolskog odgoja i obrazovanja u drugim jedinicama lokalne samouprave za pedagošku godinu 2019/2020.
T3 – Sufinanciranje troškova prog. u ustanovama predšk.o. i obr. u drugim JLS
Izvješće o savjetovanju s javnošću
Odluka o kriterijima za ostv. pr. na suf. troškova prog. u ustanovama predš. o. ..