26. sjednica Gradskog vijeća Grada Vrbovca

Poziv – Dnevni red

1. Izvješće Mandatnog povjerenstva o podnesenoj ostavci i početku obnašanja dužnosti zamjenika vijećnice te polaganje Svečane prisege
T1 – Izvješće Mandat. povj. i prisega
Izvješće Mandatnog povjerenstva
Zaključak

2. Donošenje Odluke o:
a) razrješenju člana Odbora za Statut, Poslovnik i opće akte
b) izboru člana Odbora za Statut, Poslovnik i opće akte
T2 – Razrj. i izbor čl. Odbora za St
Odluka o razrješenju člana Odbora
Odluka o izboru člana Odbora

3. Donošenje Odluke o donošenju IV. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Grada Vrbovca
T3 – Don. Odl. o dop. IV. izmj. id op. UPU-a GV
0.obrazloženje
0.odredbe
1.korištenje i namjena površina
1a.korištenje i namjena površina
1b.korištenje i namjena površina
2.1.prometna mreža
2.2.elektroenergetska mreža
Odluka o donošenju IV. Izmjena i dopuna UPU Grada Vrbovca

4. Analiza postojećeg stanja i smjernice uslijed predstojeće liberalizacije tržišta plina
T4 – Analize i smjernice PLIN VRBOVEC d.o.o
Zaključak
Zaključak o zaduženju – Plin Vrbovec d.o.o

5. Donošenje Odluke o izmjena o dopunama Odluke o podjeli Osnovne škole Vrbovec na dvije skupine
T5 – Don. Odl. o izmj. i dop. Odl. o pod. OŠ
Izvješće o savjetovanju s javnošću
Odluka o izmjenama i dopunama odluke o osnivanju škole

6. Donošenje Odluke o usvajanju:
a) Programa rada Savjeta mladih Grada Vrbovca za 2020. godinu
b) Financijskog plana Savjeta mladih Grada Vrbovca za 2020. godinu
T6 – Prog. rada i Finan.plan SM za 2020.g
Odluka o usvajanju Programa rada Savjeta mladih Grada Vrbovca
Odluka o usvajanju Financijskog plana Savjeta mladih

7. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Savjeta mladih Grada Vrbovca za 2019. godinu
T7 – Don. Zaklj. o prihv. Izvj. o radu SM
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Savjeta mladih Grada Vrbovca za 2019. godinu

8. Donošenje Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora Grada Vrbovca
T8 -Don. Odl. o raspisianju izbora za čl. vij. MO
Promjena Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove Mjesnih odbora Grada Vrbovca
Odluka o raspisivanju izbora za članove Mjesnih odbora Grada Vrbovca

9. Donošenje Rješenja o imenovanju Gradskog izbornog povjerenstva Grada Vrbovca
T9- Rj. o imenovanju GIP GV
Promjena Prijedloga Rješenja o imenovanju GIP-a za izbore članova Vijeća M.O.
Rješenje o imenovanju GIP-a za izbore članova Vijeća MO

10. Donošenje Odluke o donošenju procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije te plana zaštite od požara za Grad Vrbovec
T10 – Don. Odl. o procj. ugrož. od požara
Izvješće o savjetovanju s javnošću
Odluka o donošenju procjene od požara te plan

11. Donošenje Odluke donošenju Plana djelovanja Grada Vrbovca u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu
T11 – Don. Odl. o donošenju Plana djelov. GV u podr. prirodnih nepogoda
Izvješće o savjetovanju s javnošću
Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda

12. Donošenje Odluke o raspodjeli sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova u 2020. godini
T12 – Don Odl. o raspodj. sredstava za redovito finan. pol. stranaka
Izvješće o savjetovanju s javnošću
Odluka o raspodjeli sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova u 2020.g_