Besplatna prehrana za djecu koja žive u siromaštvu ili u riziku od siromaštva u školskoj 2019./2020. godini.

Grad Vrbovec u suradnji s I. osnovnom školom Vrbovec i II. osnovnom školom Vrbovec u pripremnim je radnjama vezanima za potpisivanje ugovora sa Zakladom „Hrvatska za djecu“ kojim bi se osigurala besplatna prehrana za djecu koja žive u siromaštvu ili su u riziku od siromaštva u školskoj 2019./2020. godini.

Sufinanciranje će se osigurati za djecu u potrebi u slučaju kada su ispunjeni najmanje sljedeći uvjeti:

  • dijete je polaznik jednog od 8 (osam) razreda osnovne škole, pri čemu osnovna škola ne može biti privatna i/ili bilo koja druga škola za pohađanje koje se plaća školarina
  • prihod obitelji u kojoj živi dijete ne iznosi više od 2.000,00 kn (dvije tisuće kuna i nula lipa) po članu zajedničkog kućanstvaza razdoblje od 1. 1. 2019. do 31. 12. 2019.
  • obitelj u kojoj živi dijete nije prethodno ostvarila potporu od Zaklade „Hrvatska za djecu“ za fizičke osobe u svrhu pokrića troškova školske prehrane za prijavljeno dijete za šk. god. 2019./2020.
  • dijete je iz obitelji koja je korisnik prava na doplatak za djecu

Sufinancira se 1 školski obrok dnevno po djetetu u iznosu od 5,50 kn (pet kuna i pedeset lipa) –ukupno 5,50 kn/dijete za svaki nastavni dan školske godine 2019./2020. Slijedom navedenog, roditelji koji su sami financirali školsku prehranu od početka školske godine 2019./2020. do potpisivanja ugovora imaju pravo ostvariti proporcionalni povrat novaca za dosad ostvarene troškove sukladno naprijed izloženom modelu. Roditelji koji nisu imali takve troškove mogu od dana potpisa ugovora do kraja školske godine 2019./2020. ostvariti pravo na sufinanciranje po naprijed izloženom modelu ukoliko dokaznom dokumentacijom dokažu da ispunjavaju propisane uvjete. Kako puna cijena obroka u školama iznosi 6,00 kuna po obroku Grad Vrbovec obvezuje se podmiriti razliku od 0,50 lipa po obroku dnevno za učenike koji udovoljavaju kriterijima.

Dokumentacija kojom se dokazuje ispunjavanje uvjeta iz prethodne točke je sljedeća:

  • potvrda o pohađanju pojedine osnovne škole, potpisana i ovjerena od strane odgovorne osobe (ravnatelj osnovne škole), koja uključuje sve osnovne osobne podatke o djetetu,( Obrazac 1)
  • potvrda nadležne Porezne uprave o visini dohotka i primitaka za razdoblje 1. 1. 2019. do 31. 12. 2019. za sve članove kućanstva starije od 15 godina.

Prosječni mjesečni prihod zajedničkog kućanstva prema prijedlogu ugovora podrazumijeva i obuhvaća: neto plaća i dodaci na plaću izuzev materijalnih prava radnika; novčana naknada za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa; mirovina sa svim dodacima izuzev invalidske mirovine; dohodak od samostalne djelatnosti (dohodak od obrta i s obrtom izjednačene djelatnosti, dohodak od slobodnih zanimanja i dohodak od poljoprivrede i šumarstva); dohodak od imovine i imovinskih prava, dohodak od kapitala, dohodak od osiguranja i drugi dohodak utvrđen za poreznu osnovicu poreza na dohodak; naknada plaće za vrijeme bolovanja; rodiljna i roditeljska novčana potpora

  • izjava koju potpisuje roditelj/skrbnik, ( Obrazac 2)
  • Potvrda o isplati dječjeg doplatka u 2019. godini (HZMO Ispostava Vrbovec) ili rješenje o dječjem doplatku ukoliko je izdano u 2019. godini

Obrazac 1 i Obrazac 2 biti će podijeljeni u školama koje će i preuzimati popunjene zahtjeve zajedno sa ostalom dokumentacijom potrebnom za ostvarivanje prava na prehranu.

Roditeljima koji udovolje uvjetima za ostvarivanje prava na besplatnu prehranu biti će uplaćen povrat sredstava od početka školske 2019./2020. godine. O datumu uplate povrata biti će na vrijeme obaviješteni. Rok za predaju prijava je 09. ožujka 2020. godine.

ZHZD prehrana 2019-2020 UDFS obrazac 1 potvrda OS 20200220

ZHZD prehrana 2019-2020 UDFS obrazac 2_izjava roditelja 20200220