Predaja prijava za rad u biračkim odborima

Temeljem Odluke o raspisivanju izbora, KLASA:013-03/20-01/02, URBROJ: 238/32-01/01-20-1 od 22. siječnja 2020. godine, te članka 28. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora Grada Vrbovca (“Glasnik Grada Vrbovca”, broj 11/2019) Gradsko izborno povjerenstvo Grada Vrbovca poziva sve zainteresirane za rad u biračkim odborima za provođenje izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Vrbovca.

Prijave će se vršiti pomoću Izjave o prihvaćanju dužnosti predsjednika/potpredsjednika biračkog odbora za provođenje izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Vrbovca, OBRAZAC MO-5, koji se može podići u zgradi Gradske uprave Grada Vrbovca, Trg Petra Zrinskog 9, radnim danom od 07.00 do 15.00 sati.

Predmetna Izjava može se i osobno isprintati sa stranica Grada Vrbovca – OBRAZAC MO-5  https://vrbovec.hr/kategorija/izbori-za-vijeca-mjesnih-odbora-2020/  te popunjena dostaviti Gradskom izbornom povjerenstvu Grada Vrbovca na istoj adresi.

Prijaviti se mogu isključivo osobe starije od 18 godina najkasnije do 10.03.2020. godine.

Kod popunjavanja Izjave podatak o nazivu i adresi biračkog mjesta molimo popuniti običnom olovkom. Na poleđini obrasca navesti dosadašnje iskustvo u radu biračkih odbora što će se uzimati u obzir, ali nije presudno za odabir.

Napominjemo da predsjednik/potpredsjednik biračkog odbora ne mogu biti članovi niti jedne političke stranke ili kandidati na izborima.