30. sjednica Gradskog vijeća Grada Vrbovca

Poziv 30. sjednica

29. sjednica Zapisnik

1. Izvješće o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i druge prekršajne problematike na području grada Vrbovca za 2018./2019. godinu
T 1 Izvješće PP Vrbovec
Zaključak o primanju na znanje Izvješća MUP-a

2. Izvješće o radu i poslovanju za 2019. godinu:
a) Dječjeg vrtića Vrbovec
b) Razvojne agencije Grada Vrbovca
c) Pučkog otvorenog učilišta Vrbovec
d) Narodne knjižnice Vrbovec
e) I. osnovne škole Vrbovec
f) II. osnovne škole Vrbovec
T 2 Izvješće o radu ustanova za 2019. godinu
Zaključak o primanju na znanje Izvješća o radu DVV za 2019.
Zaključak o primanju na znanje Izvješća RAG-a za 2019.
Zaključak o primanju na znanje Izvješća POU Vrbovec za 2019.
Zaključak o primanju na znanje Izvješća NKV 2019
Zaključak o primanju na znanje Izvješća I. OŠ 2019
Zaključak o primanju na znanje Izvješća o radu II. OŠ za 2019.

3. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na:
a) Statut I. osnovne škole Vrbovec
b) Statut II. osnovne škole Vrbovec
T 3 Prethodna suglasnost na Statute OŠ A
T 3 Prethodna suglasnost na Statute OŠ B
Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut OŠ Krunoslava Kutena
Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut OŠ Marije Jurić Zagorke

4. Izvješće o radu i poslovanju za 2019. godinu:
a) Turističke zajednice Grada Vrbovca
b) Vatrogasne zajednice Grada Vrbovca
c) Gradske zajednice športskih udruga Vrbovca
d) Gradskog društva Crvenog križa Vrbovec
T 4 Izvješće o radu i poslovanju za 2019. godinu
Zaključak o primanju na znanje Izvješće TZ Vrbovec za 2019.
Zaključak o primanju na znanje Izvješća VZGV za 2019.
Zaključak o primanju na znanje Izvješća GZŠU za 2019.
Zaključak o primanju na znanje Izvješća GDCK Vrbovec za 2019.

5. Donošenje:
a) Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Grada Vrbovca za 2020. godinu
b) Plana operativne provedbe programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Grad Vrbovec u 2020. godini
T 5 Plan zaštite od požara
Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara 2020.
Plan operativne provedbe Programa aktivnosti zaštite od požara 2020.

6. Donošenje:
a) Odluke o opozivu Odluke o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Vrbovec
b) Odluke o opozivu Odluke od dana 14.06.2019. godine, KLASA:021-06/19-01/27, URBROJ:238/32-01/01-19-1
c) Odluke o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Vrbovec
d) Odluke o odobravanju Dječjem vrtiću Vrbovec otvaranje pet novih odgojno – obrazovnih skupina
T 6 Dječji vrtić Vrbovec
Odluka o opozivu suglasnosti na Pravilnik DVV
Odluka o opozivu Odluke od 14.06.2019.
Odluka o davanju suglasnosti na Pravilnik DVV
Odluka o otvaranju 5 novih skupina DV Vrbovec

7. Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Vrbovca za 2019. godinu
T 7 Godišnje izvješće o izvršenju proračuna za 2019
Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna 01.01.-31.12.2019.

8. Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Vrbovca za razdoblje srpanj – prosinac 2019. godine
T 8 Izvješće o radu Gradonačelnika za srpanj-prosinac 2019
Zaključak o neprihvaćanju Izvješća Gradonačelnika 7-12 mj 2019

9. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća Gradonačelnika o izvršenju Programa:
a) održavanja komunalne infrastrukture za područje Grada Vrbovca za 2019. godinu
b) građenja komunalne infrastrukture za područje Grada Vrbovca za 2019. godinu
c) javnih potreba u kulturi Grada Vrbovca za 2019. godinu
d) javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu Grada Vrbovca za 2019. godinu
e) javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Vrbovca za 2019. godinu
f) javnih potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti Grada Vrbovca za 2019. godinu
g) javnih potreba u sportu Grada Vrbovca u 2019. godini
T 9 Zaključak programi
Zaključak o usvajanju Izvješća Programa održavanja za 2019.
Zaključak o usvajanju Izvješća Programa građenja za 2019.
Zaključak o usvajanju izvješća Programa jav.potreba u kulturi 2019
Zaključak o usvajanju Izvješća Programa jav.potreba u školstvu 2019
Zaključak o usvajanju Izvješća Programa jav.potreba u soc.skrbi 2019
Zaključak o usvajanju Izvješća Programa jav.potreba u vatrogastvu 2019
Zaključak o usvajanju Izvješća Programa jav.potreba u sportu 2019

10. Donošenje:
a) Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za imenovanje ravnatelja Narodne knjižnice Vrbovec
b) teksta Javnog natječaja za imenovanje ravnatelja Narodne knjižnice Vrbovec
T 10 Donošenje Odluke Javni natječaj za imenovanje ravnatelja knjižnice
Odluka o raspisivanju javnog natječaja za imenovanje ravnatelja NKV
Natječaj za imenovanje ravnatelja knjižnice

11. Donošenje Zaključka o dodjeli nagrada i priznanja Grada Vrbovca
T 11 Zaključak dodjela nagrada i priznanja
Zaključak ne prihvaća se prijedlog Odbora

12. Donošenje Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama
T 12 Donošenje Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca
Odluka o držanju kuć. ljubimaca

13. Donošenje Odluke o uvjetima i načinu spaljivanja poljoprivrednog i drugog otpada biljnog porijekla na otvorenom prostoru na području Grada Vrbovca
T 13 Donošenje Odluke o uvjetima i načinu spaljivanja otpada
Odluka o uvjetima i načinu spaljivanja otpada
Zaključak uvjet uz Odluku

14. Donošenje:
a) Odluke o proglašenju površina izvan lovišta na području Grada Vrbovca
b) Odluke o pristupanju izradi Programa zaštite divljači na području Grada Vrbovca
T 14 Donošenje Odluke o proglašenju površina izvan lovišta
Odluka o proglašenju površina izvan lovišta
Odluka pristupanje izradi Programa zaštite divljači

15. Donošenje Odluke o prodaji zemljišta u Poduzetničkoj zoni „Poduzetnik Vrbovec“
T 15 Zemlja u zoni
Odluka o prodaji zemljišta u pod. zoni Poduzetnik Vrbovec

DOPUNSKA TOČKA
A) Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o iznosu participacije roditelja/skrbnika učenika polaznika osnovnog glazbenog obrazovanja u Glazbenom odjelu II. osnovne škole Vrbovec za školsku godinu 2020./2021.
B) Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o cijeni osnovnog glazbenog obrazovanja za darovite učenike za školsku godinu 2020./2021.
T 16 Dopunska točka
Odluka o davanju prethodne suglasnosti I
Odluka o davanju prethodne suglasnosti II