31. sjednica Gradskog vijeća Grada Vrbovca

Poziv 31. sjednica

Zapisnik s 30. sjednice

Uputa o načinu održavanja sjednice

1. Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2019. godinu
1 Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja 2019
Odluka o raspodjeli rezultata za 2019. godinu

2. Donošenje I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Vrbovca za 2020. godinu
2 I. izmjene i dopune Proračuna 2020
I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA VRBOVCA ZA 2020.G. – OPĆI DIO_uvod
Izmjene
Amandman I
Amandman II
Amandman III
Amandman IV
Amandman V
Amandman VI
Amandman VII
Amandman VIII
Amandman IX
I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA VRBOVCA ZA 2020.G. – OPĆI DIO – uvod
I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA VRBOVCA ZA 2020.G. – OPĆI DIO
I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA VRBOVCA ZA 2020.G. – POSEBNI DIO
Plan razvojnih programa 2020-2022 – IZMJENE I DOPUNE

3. Donošenje I. izmjena i dopuna Programa:
a) održavanja komunalne infrastrukture Grada Vrbovca za 2020. godinu
b) građenja komunalne infrastrukture Grada Vrbovca za 2020. godinu
c) javnih potreba u kulturi Grada Vrbovca za 2020. godinu
d) javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu Grada Vrbovca za 2020. godinu
e) javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Vrbovca za 2020. godinu
f) javnih potreba u sportu Grada Vrbovca za 2020. godinu
g) javnih potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti Grada Vrbovca za 2020. godinu
3 I. Izmjene i dopune Programa1
3 I. Izmjene i dopune Programa2
Amandman na I.izmjene i dopune Prog održavanja kom infr 2020
Amandman na I.izmjene i dopune Prog građenja kom infr 2020
I. izmjene i dopune Programa održavanja kom infr za 2020
I. Izmjene i dopune Programa građenja kom infr za 2020
I. Izmjene Programa jp u kulturi 2020
I. Izmjene Programa jp u predšk odgoju i školstvu 2020
I. izmjene i dopune Programa jp u soc.skrbi i zdravstvu 2020
I. izmjene i dopune Programa jp u sportu 2020
I. Izmjene i dopune Programa jp u vatrogastvu 2020

4. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju zemljišta upisanog u zk.ul.br. 4925, k.o. Vrbovec 1, kat.čest.br. 3295/24
4 Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja
Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja

5. Izvješće o radu i poslovanju tvrtke KOMUNALAC VRBOVEC d.o.o. za 2019. godinu – POVUČENA TOČKA
5 Izvješće o radu KOMUNALAC VRBOVEC d.o.o. za 2019

6. Donošenje Zaključka o prijedlogu za:
a) razrješenje mrtvozornika za područje grada Vrbovca
b) imenovanje mrtvozornika za područje grada Vrbovca
6 Zaključak o razrješenju i imenovanju mrtvozornika
Zaključak o prijedlogu za razrj mrtvoz za pod grada Vrbovca
Zaključak o prijedlogu za imen mrtvoz za pod grada Vrbovca

7. Donošenje Odluke o određivanju novog dana provođenja izbora za članove vijeća mjesnih odbora Grada Vrbovca
7 Odluka o određivanju novog dana provođenja izbora za vijeća mjesnih odbora
Odluka o određ novog dana provođ izbora za članove vijeća mj odbora

8. Donošenje Odluke o imenovanju ravnatelja Narodne knjižnice Vrbovec
8 Odluka o imenovanju ravnatelja knjižnice
Odluka o imenovanju ravnatelja Narodne knjižnice Vrbovec

9. Donošenje Odluke o davanju na upravljanje i korištenje reciklažnog dvorišta „Beljavine“
9Odluka reciklažno dvorište Beljavine
Odluka o davanju na upravljanje i korištenje reciklažnog dvorišta

10. Donošenje Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora u vlasništvu Grada Vrbovca
10Odluka o zakupu i prodaji posl prostora u vl Grada
Odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora

11. Donošenje Odluke o prijenosu prava vlasništva na nekretninama upisanim u zk.ul.br. 7952, k.o. Vrbovec, kat.čest.br. 2846/2-2 i 2846/2-3
11Odluka o prijenosu prava vlasništva
Odluka o prijenosu prava vlasništva

12. Stavljanje izvan snage Odluke o uvjetima i načinu spaljivanja poljoprivrednog i drugog otpada biljnog porijekla na otvorenom prostoru na području Grada Vrbovca
12Stavljanje izvan snage Odluke o spaljivanju otpada
Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o spaljivanju otpada

13. Donošenje II. Izmjena i dopuna Odluke o raspodjeli sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova u 2020. godini
13 II. Izmj i dop Odluke o raspodjeli sredstava za financ pol stranaka
Odluka o II. izmjenama i dopunama Odluke o raspodjeli sredstava za financiranje političkih stranaka

14. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o sufinanciranju programa predškolskog odgoja u dječjim vrtićima drugih osnivača i obrta za čuvanje djece djelatnosti dadilje na području grada Vrbovca
14Odluka o izmjeni Odluke o suf vrtića dr osnivača
Odluka o izmjeni Odluke o suf. prog. predšk. o. u Dobri i Palčić

15. Donošenje Odluke o kriterijima za ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova programa u ustanovama predškolskog odgoja i obrazovanja u drugim jedinicama lokalne samouprave za pedagošku godinu 2020./2021.
15Odluka suf troškova vrtića u dr jls
Odluka o suf vrtića u dr jls

DOPUNSKA TOČKA:
16. Donošenje Odluke o:
a) razrješenju člana Odbora za financije
b) izboru člana Odbora za financije
Odluka o razrješenju člana Odbora za financije
Odluka o izboru člana Odbora za financije