34. sjednica Gradskog vijeća Grada Vrbovca

Poziv na 34. sjednicu GV
Prijedlog za izmjenu Dnevnog reda

Zapisnik 32. sjednica

1. Donošenje Odluke o izmjenama:
a) Programa rada Savjeta mladih Grada Vrbovca za 2020. godinu
b) Financijskog plana Savjeta mladih Grada Vrbovca za 2020. godinu
Savjet mladih Izmjene Programa rada i Financijskog plana
Izmjene u Programu rada Savjeta mladih za 2020.
Odluka o usvajanju izmjena Programa rada Savjeta mladih Grada Vrbovca za 2020. godinu
Izmjene financijskog plana po programu rada Savjeta mladih
Odluka o usvajanju izmjena Financijskog plana Savjeta mladih za 2020. g

2. Donošenje Programa potpora poljoprivredi na području grada Vrbovca za razdoblje 2021. – 2024. godinu
Program potpora poljoprivredi 2021-2024
Amandman na Program potpora polj.
Program potpora poljoprivredi na pod. grada Vrbovca 2021.-2024.

3. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu Grada Vrbovca
Odluka o izmjeni Odluke o kom. doprinosu Grada Vrbovca
Odluka o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu Grada Vrbovca

4. Donošenje Odluke o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Vrbovca
Odluka o izradi III. izmjena i dopuna PPU Grada Vrbovca
Odluka o izradi III. Izmjena i dopuna PPUGV

5. Donošenje Odluke o korištenju javih površina – POVUČENA TOČKA
Odluka o korištenju javnih površina

6. Donošenje Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za područje grada Vrbovca za 2021. godinu
Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2021
Odluka Plan djelovanja 2021
Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda

7. Donošenje:
a) Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje grada Vrbovca za 2021. godinu – POVUČENA TOČKA
b) Plana operativne provedbe programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Grad Vrbovec u 2021. godini – POVUČENA TOČKA
God.provedbeni plan i Plan operativne provedbe u zaštiti od požara u 2021.g

8. Donošenje Odluke o osnivanju prava građenja na nekretnini upisanoj u zk.ul.br. 4925, kat.čest.br. 3295/32, k.o. Vrbovec 1
Odluka o osnivanju prava građenja
Odluka o osnivanju prava građenja

9. Donošenje Proračuna Grada Vrbovca za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu
Proračun Grada Vrbovca za 2021. g. i projekcije 2022. i 2023.g
Proračun 2021.-izmjene na dostavljeni prijedlog
Amandman I. na Proračun 2021.
Amandman II. na Proračun 2021.
Amandman III. na Proračun 2021.
Amandman IV. na Proračun 2021.
Amandman V. na Proračun 2021.
Amandman VI. na Proračun 2021.
Amandman VII. na Proračun 2021.
Amandman VIII. na Proračun 2021.
Amandman IX. na Proračun 2021.
Amandman X. na Proračun 2021.
Amandman XI. na Proračun 2021.
PRORAČUN GRADA VRBOVCA ZA 2021. GODINU – POSEBNI DIO
PRP 2021-2023
PRORAČUN GRADA VRBOVCA ZA 2021. GODINU – OPĆI DIO

10. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Vrbovca za 2021. godinu
Odluka o izvršavanju Proračuna za 2021
Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Vrbovca za 2021. g.

11. Donošenje Programa:
a) održavanja komunalne infrastrukture Grada Vrbovca za 2021. godinu
b) građenja komunalne infrastrukture Grada Vrbovca za 2021. godinu
c) javnih potreba u kulturi Grada Vrbovca za 2021. godinu
d) javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu Grada Vrbovca za 2021. godinu
e) javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Vrbovca za 2021. godinu
f) javnih potreba u sportu Grada Vrbovca za 2021. godinu
g) javnih potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti Grada Vrbovca za 2021. godinu
11 Programi javnih potreba Grada Vrbovca za 2021. g
Program održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
Program građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
Program javnih potreba u kulturi GV za 2021
Program jp u predšk. odgoju i skolstvu GV za 2021.
Program jp u socijalnoj skrbi i zdravstvu 2021.
Program javnih potreba u sportu Grada Vrbovca za 2021
Program javnih potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti GV za 2021

12. Donošenje Odluke o raspodjeli sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova u 2021. godini
Odluka o financiranju stranaka i nezavisnih vijećnika u 2021. g
Odluka_redovito financ. pol. stranaka i nez. članova u 2021.g.

13. Donošenje Plana razvoja sustava civilne zaštite na području grada Vrbovca za 2021. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje
Plan razvoja sustava civilne zaštite za 2021. g
Plan razvoja sustava cz za 2021.
Zaključak o usvajanju Plana razvoja sustava cz za 2021.

14. Donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području grada Vrbovca za 2021. godinu i naredno četverogodišnje razdoblje  – POVUČENA TOČKA
Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civ. zaštite za 2021. g

15. Donošenje Zaključka o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite na području grada Vrbovca za 2020. godinu
Analiza stanja sustava civ. zaštite za 2020. g
Analiza o stanju sustava civilne
Zaključak o usvajanju Analize o stanju sustava cz za 2020.