35. sjednica Gradskog vijeća Grada Vrbovca

Poziv 35. sjednica

Zapisnik 33. sjednica

Zapisnik 34. sjednica

1. Donošenje Odluke o:
a) davanju na upravljanje i korištenje dječjeg vrtića, kat. čest. br. 2702/2, k.o. Vrbovec1
b) davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Vrbovec
DV Vrbovec JUG
Odluka o davanju na upravljanje i korištenje dječjeg vrtića
Odluka o davanju suglasnosti na izmj. i dop. Pravilnika DV Vrbovec

2. Donošenje:
a) Odluke o pristupanju raspravi za promjenu Statuta Grada Vrbovca
b) Statutarne odluke o II. izmjenama i dopunama Statuta Grada Vrbovca
Statut Gradskog vijeća Grada Vrbovca
Amandmani I.-III. gradskih vijećnika na II. izmjene i dopune Statuta GV
Odluka o pristupanju raspravi za promjenu Statuta Grada Vrbovca
Statutarna odluka II.izmjene i dopune Statuta

3. Donošenje:
a) Odluke o pristupanju raspravi za promjenu Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vrbovca
b) Poslovničke odluke o II. izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vrbovca
Poslovnik Gradskog vijeća Grada Vrbovca
Odluka o pristupanju raspravi za promjenu Poslovnika Gradskog vijeća
Poslovnička odluka o II.izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vrbovca

4. Donošenje Odluke o novčanoj pomoći za sanaciju šteta od potresa na objektima na području grada Vrbovca
Odluka sanacija šteta od potresa
Odluka o novčanoj pomoći za sanaciju šteta od potresa

5. Donošenje Odluke o korištenju javih površina
Odluka o korištenju javnih površina
Odluka o korištenju javnih površina

6. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o naknadama za rad vijećnika Gradskog vijeća Grada Vrbovca te njegovih radnih i savjetodavnih tijela
Naknade za rad vijećnika
Odluka o izmj. i dop. Odluke o naknadama za rad vijećnika

7. Donošenje Odluke o II. izmjenama Odluke o porezima Grada Vrbovca
Odluka o II. izmjenama Odluke o porezima Grada Vrbovca

8. Donošenje Odluke o davanju nužnih smještaja na korištenje
Odluka o davanju nužnih smještaja na korištenje
Odluka o davanju nužnih smještaja na korištenje

9. Donošenje Odluke o jednokratnoj potpori vlasnicima ugostiteljskih objekata, teretana i fitness centara na području Grada Vrbovca za ublažavanje negativnih posljedica izazvanih epidemijom bolesti koronavirusom COVID-19
Odluka o jednokratnoj potpori vlasnicima ugostiteljskih objekata
Odluka o jednokratnoj potpori ugostiteljima COVID-19

10. Donošenje Odluke o razrješenju i izboru predsjednika i članova:
a) Mandatnog povjerenstva Gradskog vijeća Grada Vrbovca
b) Odbora za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Vrbovca
c) Odbora za Statut, Poslovnik i opće akte Gradskog vijeća Grada Vrbovca
d) Odbora za financije Gradskog vijeća Grada Vrbovca
Izmjene članova Odbora
Odluka o razrješenju i izboru Mandatnog povjerenstva
Odluka o razrješenju i izboru Odbora za izbor i imenovanja
Odluka o razrješenju i izboru Odbora za Statut,Poslovnik i opće akte
Odluka o razrješenju i izboru Odbora za financije

DOPUNSKE TOČKE:

– Donošenje Zaključka o visini prihoda bez primitaka ostvarenih u 2020. godini
Dopunska točka Zaključak o visini prihoda bez primitaka
Zaključak o visini prihoda bez primitaka u 2020. godini

– Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na zaduživanje:
a) Osnovnoj školi Krunoslava Kutena za nabavu kombi vozila na financijski leasing
b) Osnovnoj školi Marije Jurić Zagorke za nabavu kombi vozila na financijski leasing
Dopunska Suglasnost OŠ Krunoslava Kutena
Dopunska Suglasnost OŠ MJZagorke
Odluka o davanju suglasnosti OŠ K.Kutena
Odluka o davanju suglasnosti OŠ M.J.Zagorke

– Donošenje Odluke o osnivanju Povjerenstva za analizu transparentnosti poslovanja Komunalca Vrbovec d.o.o.
Dopunska Povjerenstvo Komunalac
Odluka o osnivanju Povjerenstva za poslovanje Komunalca