Javni natječaj za davanje u zakup lokacije na javnoj površini radi postavljanja kioska