1. sjednica Gradskog vijeća Grada Vrbovca

Poziv 1. sjednica Gradskog vijeća Grada Vrbovca

ZAPISNIK KONSTITUIRAJUĆA SJEDNICA

1. Izvješće Mandatnog povjerenstva i Svečana prisega
T1 Mandatno Povjerenstvo
Zaključak o primanju na znanje Izvješća

2. Izvješće o stanju u prostoru Grada Vrbovca za razdoblje 01.01.2017. – 31.12.2020.godine
T2 Izvješće o stanju u prostoru Grada Vrbovca 2017.-2020
Zaključak o Izvješću o stanju u prostoru

3. Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2020. godinu
T3 Odluka o raspodjeli rezultata za 2020
Odluka o raspodjeli rezultata za 2020. godinu

4. Donošenje I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Vrbovca za 2021. godinu
T4 I.Izmjene i dopune Proračuna za 2021
I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Vrbovca za 2021. g. opći i posebni dio

5. Donošenje I. izmjena i dopuna Programa:
a) održavanja komunalne infrastrukture Grada Vrbovca za 2021. godinu
b) građenja komunalne infrastrukture Grada Vrbovca za 2021. godinu
c) javnih potreba u kulturi Grada Vrbovca za 2021. godinu
d) javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu Grada Vrbovca za 2021. godinu
e) javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Vrbovca za 2021. godinu
f) javnih potreba u sportu Grada Vrbovca za 2021. godinu
T5Izmjene i dopune Programa 2021
1. izmjene i dopune PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 2021.
I. Izmjene i dopune Programa građenja 2021.
I Izmjene Programa u kulturi 2021.
I. Izmjene Programa jp u predšk odgoju i školstvu 2021.
I izmjene Programa jp u soc.skrbi i zdravstvu 2021.
I izmjene Programa jp u sportu 2021.

6. Donošenje Odluke o raspodjeli sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u Gradskom vijeću iz Proračuna Grada Vrbovca u 2021. godini
T6Odluka o financiranju pol. stranaka
Odluka o raspodjeli sredstava za redovito financiranje stranaka

7. Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Vrbovca za 2020. godinu
T7 God. izvršenje Proračuna za 2020
Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Vrbovca za razdoblje od 01.01.2020. do 31.12.2020. g.

8. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća Gradonačelnika o izvršenju Programa:
a) održavanja komunalne infrastrukture za područje Grada Vrbovca za 2020. godinu
b) građenja komunalne infrastrukture za područje Grada Vrbovca za 2020. godinu
c) javnih potreba u kulturi Grada Vrbovca za 2020. godinu
d) javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu Grada Vrbovca za 2020. godinu
e) javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Vrbovca za 2020. godinu
f) javnih potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti Grada Vrbovca za 2020. godinu
g) javnih potreba u sportu Grada Vrbovca u 2020. godini
T8 IZVJEŠĆA o Izvršenju programa za 2020 a-d
T8 IZVJEŠĆA o Izvršenju programa za 2020 e-g
8aZaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja za 2020.
8bZaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa građenja za 2020.
8cZaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa u kulturi
8dZaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa u školstvu
8eZaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa u soc.skrbi
8fZaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa u vatrogastvu
8gZaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa u sportu

9. Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Vrbovca za razdoblje srpanj – prosinac 2020. godine
T9 Izvješće o radu gradonačelnika 7-12-2020
Zaključak prima se na znanje Izvješće o radu Gradonačelnika 7-12-2020

10. Donošenje Odluke o prodaji zemljišta javnim natječajem u Poduzetničkoj zoni „Poduzetnik Vrbovec“
T10 Odluka o prodaji zemljišta „Poduzetnik Vrbovec“
Odluka o prodaji zemljišta u poduzetničkoj zoni

11. Donošenje Odluke o sklapanju:
a) Aneksa Ugovora o osnivanju prava građenja
b) Sporazumnog raskida Sporazuma
c) Sporazuma
T11 Donošenje Odluke o sklapanju Aneksa Ugovora o osnivanju prava građenja
Odluka o sklapanju Aneksa Ugovora o osnivanju pr. građenja

12. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Vrbovec
T12 Suglasnost na donošenje Pravilnika DV Vrbovec
Odluka o davanju suglasnosti Pravilnik DVV

13. Donošenje Odluke o kriterijima za ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova programa u ustanovama predškolskog odgoja i obrazovanja u drugim jedinicama lokalne samouprave
T13Sufinanciranje vrtića u drJLS
Odluka o kriterijima za ostv. pr. na suf. vrtića dr. JLS

14. Donošenje Odluke o razrješenju te izboru člana Mandatnog povjerenstva
T14 Razrješenje i izbor člana Madatnog Pov
Odluka o razrješenju te izboru Mandatnog povjerenstva

15. Donošenje Rješenja o imenovanju Odbora za imenovanje naselja, ulica i trgova
T15 Imenovanje Odbora za imenovanje naselja,ulica i trgova
Rješenje o imenovanje Odbora za im. naselja, ulica i trgova

16. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Savjeta mladih Grada Vrbovca za 2020. godinu
T16 Savjet mladih – Izvješće o radu za 2020
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Savjeta mladih Grada Vrbovca za 2020.

17. Donošenje Odluke o pristupanju raspravi za donošenje Statuta Gradskog vijeća Grada Vrbovca
T17 Donošenje Odluke o pristupanju raspravi za promjenu Statuta
Odluka o pristupanju raspravi za promjenu Statuta Grada Vrbovca

18. Donošenje:
a) Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje grada Vrbovca za 2021. godinu
b) Plana operativne provedbe programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Grad Vrbovec u 2021. godini
T18 Godišnji provedbeni plan zaštite od požara i Plan operativne provedbe za 2021
18aGPP zaštite od požara 2021.
18bPOP zaštite od požara u 2021.

19. Donošenje Zaključka o prijedlogu za imenovanje mrtvozornika za područje grada Vrbovca
T19 Imenovanje mrtvozornika
Zaključak o imenovanju mrtvozornika