3. sjednica Gradskog vijeća Grada Vrbovca

Poziv 3. sjednica Gradskog vijeća

Zapisnik 2. sjednica Gradskog vijeća

1. Donošenje II. izmjena i dopuna Proračuna Grada Vrbovca za 2021. godinu
T1II. izmjene i dopune Proračuna
II. izmjene i dopune Proračuna Grada Vrbovca za 2021.

2. Donošenje:
a) II. izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Vrbovca za 2021. godinu
b) II. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Vrbovca za 2021. godinu
c) II. izmjena Programa javnih potreba u kulturi Grada Vrbovca za 2021. godinu
d) II. izmjena Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu Grada Vrbovca za 2021. godinu
e) II. izmjena i dopuna javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Vrbovca za 2021. godinu
f) I. izmjena Programa javnih potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti Grada Vrbovca za 2021. godinu
T2II.Izmjene i dopune Programa
II.Izmjene i dopune Programa građenja kom.infr. za 2021.
II.Izmjene i dopune Programa održavanja kom.infr. za 2021.
II. Izmjene Programa jp u kulturi 2021.
II. Izmjene Programa jp u predšk odgoju i školstvu 2021
II. izmjene Programa jp u soc.skrbi i zdravstvu 2021
I. izmjene Programa jp u vatrogastvu i CZ 2021_

3. Donošenje Proračuna Grada Vrbovca za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu
T3Proračun za 2022.
T3Amandmani na Proračun 2022.
Proračun Grada Vrbovca za 2022.

4. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Vrbovca za 2022. godinu
T4Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Vrbovca za 2022. godinu
Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Vrbovca za 2022. godinu

5. Donošenje Programa:
a) građenja komunalne infrastrukture Grada Vrbovca za 2022. godinu
b) održavanja komunalne infrastrukture Grada Vrbovca za 2022. godinu
c) utroška sredstava od šumskog doprinosa za 2022. godinu
d) korištenja naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2022. godinu
e) javnih potreba u kulturi Grada Vrbovca za 2022. godinu
f) javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu Grada Vrbovca za 2022. godinu
g) javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Vrbovca za 2022. godinu
h) javnih potreba u sportu Grada Vrbovca za 2022. godinu
i) javnih potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti Grada Vrbovca za 2022. godinu
T5Programi za 2022.
Program građenja kom.infr. za 2022.
Program održavanja kom. inf. za 2022.
Program utroška sred. šumskog doprinosa za 2022. g
Program korištenja naknade za zadržavanje nezakonito izgradenih zgrada
Program jav. potreba u kulturi za 2022.
Program jav. potreba u predšk.odgoju i školstvu za 2022.
Program jav. potreba u soc. skrbi i zdravstvu za 2022.
Program jav. potreba u sportu za 2022.
Program jav. potreba u vatrogastvu i CZ za 2022.

6. Donošenje Odluke o raspodjeli sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova u 2022. godini
T6Odluka o financ pol.stranaka u 2022.
Odluka o raspodjeli sredstava za redovito financ. pol. stranaka u 2022.

7. Donošenje Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vrbovca
T7Poslovnik Gradskog vijeća
Poslovnik Gradskog vijeća Grada Vrbovca

8. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju zemljišta upisanog u zk.ul.br. 4925, k.o. Vrbovec 1, kat.čest.br. 3295/25, 3295/21, 3295/20 i 3295/27
T8Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju zemljišta u Zoni
Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja

9. Donošenje Odluke o kupnji nekretnine upisane u zk.ul.br. 2156, k.o. Vrbovec 1, kat.čest.br. 3749
T9Odluka o kupnji nekretnine
Odluka o kupnji nekretnine

10. Donošenje Odluke o kratkoročnom zaduženju Grada Vrbovca
T10Odluka o kratkoročnom zaduženju Grada Vrbovca
Odluka o kratkoročnom zaduženju Grada Vrbovca

11. Donošenje Programa potpora za nove investicije u gradu Vrbovcu za razdoblje 2022. – 2024. godine
T11Program potpora za nove investicije
Program potpora za nove investicije u gradu Vrbovcu 2022. – 2024.

12. Donošenje Odluke o izradi V. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Grada Vrbovca
T12Odluka o izradi V.izmjena i dopuna UPU Vrbovec
Odluka o izradi V. izmj UPU Grad Vrbovec

13. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu
T13Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o kom. redu
Odluka o o izmjeni i dopuni Odluke o kom. redu

14. Donošenje Odluke o mjerilima, postupku i načinu utvrđivanja naknade jedinicama lokalne samouprave zbog korištenja odlagališta otpada „Beljavine“ u Vrbovcu
T14Odluka o mjerilima, postupku i načinu utvrđivanja naknade JLS za Beljavine
Odluka o mjerilima, postupku i načinu utvrđivanja naknade za Beljavine

15. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Vrbovca
T15Izmjene Odluke o ustrojstvu
Odluka o izmjeni Odluke ustrojstvu upr tijela

16. Donošenje Odluke o sufinanciranju programa predškolskog odgoja i obrazovanja u dječjim vrtićima drugih osnivača i obrta za čuvanje djece djelatnosti dadilje na području grada Vrbovca
T16Sufinanciranje vrtića dr osnivača i obrta za čuvanje djece
Odluka o suf. programa u dječjim vrtićima drugih osnivača

17. Donošenje Odluke o II. izmjenama Odluke o granicama naselja
T17Odluka granice naselja
T17Prilog KARTE-granice naselja
Odluka o II. izmjenama Odluke o granicama naselja
Odluka i karte-izmjene granica naselja

18. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o imenima ulica i trgova u mjestu VRBOVEC i MARTINSKA VES
T18Odluka o izmjenama Odluke o imenima ulica i trgova
Odluka o izmjenama imena ulica i trgova

19. Donošenje Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama
T19Odluka kućni ljubimci
Odluka o načinu držanja kuć.ljubimaca

20. Donošenje Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi
T20Odluka o proglašenju kom. infr. javnim dobrom u općoj uporabi
Odluka o proglašenju kom. infr. javnim dobrom

21. Donošenje Odluke o III. izmjeni i dopuni Odluke o sudjelovanju roditelja u pokriću dijela troškova Dječjeg vrtića Vrbovec
T21Odluka-III.izmjene i dopune Odluke o pokriću troškova u DVVrbovec
Odluka o III. izmj. Odluke o sudj. roditelja u pokriću troškova DV Vrbovec

22. Donošenje Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za područje grada Vrbovca za 2022. godinu
T22Plan djelovanja u pod. prir.nepogoda za 2022
Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda 2022.

23. Donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite 2022. – 2025. na području grada Vrbovca
T23Smjernice za organizaciju i razvoj sustava CZ 2022.-2025.
Smjernice za organizaciju i razvoj – 2022- 2025 Grad Vrbovec

24. Donošenje Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području grada Vrbovca za 2022. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje
T24Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite 2022
Godišnji Plan razvoja sustava cz 2022.

25. Donošenje Zaključka o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite na području grada Vrbovca za 2021. godinu
T25Analiza stanja sustava cz 2021
Analiza o stanju sustava civilne zaštite na području Grada Vrbovca za 2021.

26. Prijedlozi i mišljenja