Pravo na pristup informacijama ili ponovnu uporabu informacija, uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13, 85/15 i 69/22).

Na pristup informacijama tvrtka Gradski objekti Vrbovec d.o.o. ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije kao i naknadu troškova dostave, a koju plaća korisnik prava na informaciju sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12-14, 15-14-ispravak i 141-22)
Kriteriji se primjenjuju i na naknadu za ponovnu uporabu informacije.

Službenik za informiranje – Marko Dubravec

Zahtjev za pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija može se podnijeti:

  • osobno ili poštom na adresu: Gradski objekti Vrbovec d.o.o., Trg Petra Zrinskog 9, 10 340 Vrbovec
  • e-mail: gradski.objekti@vrbovec.hr

Odluka o imenovanju službenika za informiranje
Obrazac-GOV d.o.o.-podaci o službeniku za informiranje

Obrazac-Zahtjev za pristup informacijama
Obrazac-Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije
Obrazac-Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2023. godinu 

Upitnik-za-samoprocjenu-tjv-GOV d.o.o.