4. sjednica Gradskog vijeća Grada Vrbovca

Poziv 4. sjednica Gradskog vijeća
Obavijest o održavanju 4. sjednice Gradskog vijeća Grada Vrbovca

Zapisnik 3. sjednice Gradskog vijeća

1. Donošenje Odluke o donošenju III. izmjena i dopuna Prostornog plana Grada Vrbovca
T1Odluka o donošenju III. izmjena i dopuna PPUGV
T1Dodatak1-karte-1.korištenje i namjena površina
2.1.prometna mreža
2.2.tk i poštanska mreža
2.3.elektroenergetska mreža
2.4.plinovodna mreža
2.5.vodoopskrba i odvodnja
3.1.uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora
3.2.područja posebnih uvjeta korištenja prostora
4.Karte-naselja

Odluka o donošenju III. izmjena i dopuna Prostornog plana Grada Vrbovca

2. Donošenje Odluke o donošenju I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja proizvodno poslovne zone Luka-Jug I
T2Odluka o donošenju I. izmjena i dopuna UPU GV Luka-Jug I
Odluka o donošenju I. izmjena i dopuna UPU zone proizvodno poslovne zone Luka – Jug I

3. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja „DJEČJE IGRALIŠTE – PUMPTRACK POLIGON U VRBOVCU“
T3Suglasnost za provedbu ulaganja Dječje igralište-Pumptrack poligon
Odluka o davanju suglasnosti na provedbu ulaganja -pumptrack

4. Donošenje Odluke o prodaji zemljišta javnim natječajem u Poduzetničkoj zoni „Poduzetnik Vrbovec“
T4Odluka o prodaji zemljišta javnim natječajem u Poduzetničkoj zoni
Odluka o prodaji zemljišta javnim natječajem u Poduzetničkoj zoni „Poduzetnik Vrbovec“

5. Donošenje Odluke o prijenosu prava vlasništva na nekretnini upisanoj u zk.ul.br. 4925, k.o. Vrbovec 1, kat.čest.br. 3295/11
T5Odluka o prijenosu prava vlasništva na nekretnini
Odluka o prijenosu prava vlasništva

6. Donošenje Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Vrbovca
T6Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada
Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada

7. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o korištenju javnih površina
T7Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o korištenju javnih površina
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o korištenju javnih površina

8. Donošenje Odluke o dodjeli potpore male vrijednosti sufinanciranju kupoprodajne cijene zemljišta u poduzetničkim zonama
T8Odluka o dodjeli potpore male vrijednosti sufinanciranju kupoprodajne cijene zemljišta u poduzetničkim zonama
Odluka o dodjeli potpore male vrijednosti

9. Donošenje Zaključka o objavi Javnog poziva za podnošenje prijedloga kandidata/kandidatkinja za izbor članova/članica i zamjenika/zamjenica Savjeta mladih Grada Vrbovca
T9Zaključak o objavi Javnog poziva za Savjet mladih
Zaključak o objavi Javnog poziva za podnošenje prijedloga kandidata za izbor članova Savjeta mladih
Javni poziv za podnošenje prijedloga kandidata za izbor članova Savjeta mladih Grada Vrbovca

10. Prijedlozi i mišljenja