Obavijest o objavi JAVNE RASPRAVE o prijedlogu V. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Grada Vrbovca

Objava javne rasprave

Javna rasprava o prijedlogu V. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Grada Vrbovca trajat će od 21. 3. 2022. do 30. 3. 2022.

Prijedlog V. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Grada Vrbovca bit će izložen javnom uvidu u vrijeme trajanja javne rasprave u prostorijama Grada Vrbovca, svakog radnog dana od 08:00 do 15:00 sati.

Nositelj izrade i izrađivač Plana održat će javno izlaganje prijedloga V. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Grada Vrbovca u prostorijama Grada Vrbovca dana 28. 3. 2022., s početkom u 12 sati.

0.obrazloženje
0.odredbe
0.sažetak
0.zahtjevi+odgovori
1.korištenje i namjena površina
1.a.korištenje i namjena površina
1.b.korištenje i namjena površina
2.1.prometna mreža
2.2.elektroenergetska mreža

Izvješće o javnoj raspravi