Gradonačelnik donio Odluku o kriterijima za sufinanciranje cijene obvezne minimalne javne usluge sakupljanja komunalnog otpada

U svrhu provedbe Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području grada Vrbovca („Glasnik Grada Vrbovca“, broj 3/22) i utvrđivanja korisnika javne usluge u čije ime Grad Vrbovec preuzima obvezu sufinanciranja cijene javne usluge, Gradonačelnik Grada Vrbovca donio je Odluku kojom se propisuju kriteriji za ostvarivanje navedenog prava.

Grad Vrbovec preuzima obvezu plaćanja cijene obvezne minimalne javne usluge u iznosu od 50% za kućanstva s 1 članom kao i kućanstva gdje su svi prijavljeni članovi stariji od 65 godina i imaju prijavljeno prebivalište na toj adresi.

Pravo na sufinanciranje u iznosu od 50% cijene obvezne minimalne javne usluge ostvaruju obveznici iz članka 2. ove Odluke, a koji ispunjavaju sljedeće kriterije:

  1. svi članovi kućanstva imaju prijavljeno prebivalište na području grada Vrbovca,
  2. prihodi po članu kućanstva iznose do 2.000,00 kuna mjesečno.

Odluka o kriterijima za sufinanciranje cijene obvezne min. jav. usluge sakupljanja kom. otpada

Obrazac-Zahtjev-sufinanciranje cijene javne usluge odvoza kom.otpada