Javni natječaj za prodaju nekretnine u k.o. Lonjica u suvlasništvu Grada Vrbovca