14. sjednica Gradskog vijeća Grada Vrbovca

Poziv 14. sjednica

Zapisnik 13. sjednica

1. Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području grada Vrbovca
1Odluka-raspisivanje jav.natječaja za zakup polj. zemljišta u vlasništvu RH

Odluka o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH

2. Donošenje Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja proizvodno-poslovne zone Dijaneš
2Odluka o izradi UPU zona Dijaneš

Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja proizvodno-poslovne zone Dijaneš

3. Donošenje Zaključka o visini prihoda bez primitaka ostvarenih u 2022. godini
3Zaključak o visini prihoda bez primitaka u 2022

Zaključak o visini prihoda bez primitaka ostvarenih u 2022. godini

4. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o autotaksi prijevozu na području grada Vrbovca
4Odluka o izmjenama Odluke o autotaksi prijevozu na području GV

Odluka o izmjenama Odluke o autotaksi prijevozu na području grada Vrbovca

5. Donošenje Pravilnika o izmjenama Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave
5Pravilnik o izmjenama Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave

6. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti Pučkom otvorenom učilištu Vrbovec za nabavu osobnog vozila na financijski leasing
6Suglasnost POU Vrbovec za nabavu osobnog vozila

Odluka o davanju suglasnosti POU Vrbovec za nabavu vozila na financijski leasing

7. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu tvrtke KOMUNALAC VRBOVEC, d.o.o. – OJ sakupljanje i deponiranje komunalnog otpada u toku 2022. godine
7Izvješće OJ-sakupljanje i deponiranje otpada u 2022

Zaključak o prihvaćanju Izvješća Komunalca – OJ sakupljanje i deponiranje otpada 2022.

8. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera za uklanjanje odbačenog otpada u 2022. godini
8Izvješće o lok. i kol. odbačenog otpada u 2022

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada u 2022.

9. Donošenje Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi –
a) zemljište za sport i rekreaciju u Lonjici
b) groblje u Dijanešu
9Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom

Odluka o proglašenju kom.infr. javnim dobrom u općoj uporabi-Lonjica
Odluka o proglašenju kom.infr. javnim dobrom u općoj uporabi-groblje Dijaneš

10. Donošenje Odluke o zamjeni nekretnina
10Odluka o zamjeni nekretnina

Odluka o zamjeni nekretnina

11. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja
11Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja

12. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Dječjeg vrtića Vrbovec
12DV Vrbovec-suglasnost na Statut

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Dječjeg vrtića Vrbovec

13. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Pučkog otvorenog učilišta Vrbovec
13POU Vrbovec-suglasnost na Statut
13Izmjena prijedloga POU Vrbovec

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut POU Vrbovec

14. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju trgovačkog društva s ograničenom odgovornošću GRADSKI OBJEKTI VRBOVEC d.o.o.
14Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju GOV d.o.o

Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju trgovačkog društva s o. o. GOV d.o.o.

15. Donošenje Zaključka o objavi 3. Javnog poziva za podnošenje prijedloga kandidata
za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Vrbovca
15Zaključak o objavi 3. Javnog poziva za Savjet mladih

Zaključak o objavi 3. Javnog poziva za podnošenje prijedloga kandidata za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Vrbovca
3. Javni poziv za podnošenje prijedloga kandidata za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Vrbovca

16. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o nerazvrstanim cestama
16Odluka o izmjenama Odluke o nerazvrstanim cestama

Odluka o izmjenama Odluke o nerazvrstanim cestama

17. Donošenje Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Vrbovec
17Odluka o prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Vrbovec

Odluka o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Vrbovec

18. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti Dječjem vrtiću Vrbovec na prijedlog:
a) Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga
b) Plana upisa u Dječji vrtić Vrbovec za pedagošku godinu 2023./2024.
18DV Vrbovec-suglasnost na Pravilnik i Plan upisa

Odluka o davanju suglasnosti DV Vrbovec na prijedlog Pravilnika o izmj. i dop. Pravilnika o upisu djece i ostv. prava i obveza korisnika usluga
Odluka o davanju suglasnosti DV Vrbovec na prijedlog Plana upisa u DV Vrbovec za ped. godinu 2023./2024.

19. Donošenje Zaključka o primanju na znanje Izvješća o obavljenoj provjeri provedbe naloga i preporuka danih u reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu jedinica lokalne samouprave na području Zagrebačke županije
19Izvješće Državnog ureda za reviziju-stadioni i igrališta

Zaključak o primanju na znanje Izvješća Zg.žup. o stadionima JLS

20. Donošenje Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva u Gradu Vrbovcu u 2023. godini
20Odluka o fin.dec.funkcija OŠ u 2023

20Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva u Gradu Vrbovcu u 2023. godini

21. Donošenje Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za 2023. godinu
21Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za 2022

Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za 2023. godinu

22. Prijedlozi i mišljenja