Obavijest o objavi JAVNE RASPRAVE o prijedlogu VI. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Grada Vrbovca

Objava javne rasprave

Javna rasprava o prijedlogu VI. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Grada Vrbovca trajati će od 06.11.2023. do 15.11.2023.

Prijedlog VI. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Grada Vrbovca bit će izložen javnom uvidu u vrijeme trajanja javne rasprave u prostorijama Grada Vrbovca, svakog radnog dana od 08.00 do 15.00 sati.

Nositelj izrade i izrađivač Plana održat će javno izlaganje prijedloga VI. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Grada Vrbovca u prostorijama Grada Vrbovca dana 14.11.2023., s početkom u 12 sati.

0.obrazloženje
0.odredbe
0.sažetak
0.zahtjevi + odgovori
1.korištenje i namjena površina
2. prometna mreža

Izvješće o javnoj raspravi