Javni poziv za financiranje programskih sadržaja pružatelja elektroničkih publikacija od interesa za Grad Vrbovec u 2024. godini

Rok za podnošenje prijave s pripadajućom dokumentacijom je 8 dana od dana objave Javnog poziva na internetskoj stranici Grada Vrbovca: www.vrbovec.hr, odnosno do 20. prosinca 2023. (19. prosinca 2023. do ponoći).

Prijave se šalju preporučeno putem pošte zaključno s danom 19. prosinca 2023. najkasnije do ponoći na adresu: Grad Vrbovec, Trg Peta Zrinskog 9, 10340 Vrbovec, s naznakom ”PRIJAVA NA JAVNI POZIV ZA FINANCIRANJE PROGRAMSKIH SADRŽAJA ELEKTRONIČKIH MEDIJA U 2024. GODINI ” ili se predaju neposredno u Pisarnicu Grada Vrbovca zaključno s danom 19. prosinca 2023. najkasnije do 15 sati na adresi: Trg Petra Zrinskog 9, Vrbovec.

Prijave na Javni poziv koje ne budu podnesene u gore utvrđenom roku, na način i u obliku opisanom u točkama III., IV. i V. ovog Javnog poziva, smatrat će se neprihvatljivima i neće se razmatrati.

Razmatrat će se samo programski sadržaji koji su pravodobno prijavljeni te koji u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Javnog poziva.

JAVNI POZIV za financiranje programskih sadržaja u 2024. g
Obrazac br. 1 – javni poziv-elektronički mediji
Obrazac br. 2.- javni poziv-elektronički-mediji
Izjava Grad Vrbovec

Zaključak-o-financiranju-2024