Izglasani proračuni

Proračun Grada Vrbovca za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025.

PRORAČUN GRADA VRBOVCA ZA 2023. – 2025.

1PLAN PRORAČUNA GRADA VRBOVCA ZA RAZDOBLJE 2023. – 2025. GODINE – OPĆI DIO – usvojeno 07.12.2022.g
2PRORAČUN GRADA VRBOVCA ZA 2023. – 2025. GODINU – OPĆI DIO – račun prihoda i rashoda po izvorima – usvojeno 7.12.2022.g.
3PRORAČUN GRADA VRBOVCA ZA 2023. – 2025. GODINU – OPĆI DIO – funkcijska klasifikacija – usvojeno 7.12.2022.g.
4PRORAČUN GRADA VRBOVCA ZA 2023. – 2025. GODINU – OPĆI DIO – račun financiranja po izvorima – usvojeno 7.12.2022.g.
5PRORAČUN GRADA VRBOVCA ZA RAZDOBLJE 2023. – 2025. GODINE – POSEBNI DIO – usvojeno 07.12.2022.g

Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Vrbovca za 2023. godinu