Pravo na pristup informacijama

Otvoreni podaci Grada Vrbovca

Otvoreni podaci Grada Vrbovca – Asset lista

Grad Vrbovec obvezan je temeljem članka 10. stavka 1. točke 5. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15 i 69/22) na internetskim stranicama na lako pretraživ način i u strojno čitljivom obliku objaviti registre i baze podataka ili informacije o registrima i bazama podataka iz njihove nadležnosti i načinu pristupa i ponovne uporabe, a za koje ne postoje ograničenja prava na pristup prema odredbama ovoga Zakona.

Otvoreni podaci su podaci koji su javno i besplatno dostupni, a namijenjeni su ponovnoj uporabi u komercijalnu ili nekomercijalnu svrhu koja je različita od svrhe za koju su izvorno izrađeni ili prikupljeni. Tijela javne vlasti obvezna su u strojno čitljivom obliku (CSV, XLS, XML, JSON, HTML i sl. format) objavljivati registre i baze podataka koje su izradili u okviru svoje nadležnosti, a za koja ne postoje zakonska ograničenja.

Dodatno, tijela su bez obzira na karakter skupa podataka, odnosno čak i ako postoje zakonska ograničenja, obavezna objaviti Popis o registrima i bazama podataka iz svoje nadležnosti (tzv. asset lista), uz metapodatke i informacije o načinu pristupa odnosno ponovne uporabe (npr. otvoreni podaci, djelomično otvoreni, ograničen pristup i sl.).

Portal otvorenih podataka RH
Portal otvorenih podataka Republike Hrvatske predstavlja podatkovni čvor koji služi za prikupljanje, kategorizaciju i distribuciju otvorenih podataka javnog sektora: https://data.gov.hr/

Portal predstavlja svojevrsni katalog metapodataka (podataka koji pobliže opisuju skupove podataka) te pomoću njega korisnici putem pretrage lakše trebaju doći do željenog javnog podatka, odnosno informacije.

NAPOMENA: Obveza korisnika je da pri uporabi informacija iz izbornika Otvoreni podaci postupa u skladu s odredbama Otvorene dozvole.

Otvorena dozvola: http://data.gov.hr/otvorena-dozvola

 

 

Pravo na pristup informacijama ili ponovnu uporabu informacija, uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13, 85/15 i 69/22).

Na pristup informacijama tvrtka Gradski objekti Vrbovec d.o.o. ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije kao i naknadu troškova dostave, a koju plaća korisnik prava na informaciju sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12-14, 15-14-ispravak i 141-22)
Kriteriji se primjenjuju i na naknadu za ponovnu uporabu informacije.

Službenik za informiranje – Marko Dubravec

Zahtjev za pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija može se podnijeti:

  • osobno ili poštom na adresu: Gradski objekti Vrbovec d.o.o., Trg Petra Zrinskog 9, 10 340 Vrbovec
  • e-mail: gradski.objekti@vrbovec.hr

Odluka o imenovanju službenika za informiranje
Obrazac-GOV d.o.o.-podaci o službeniku za informiranje

Obrazac-Zahtjev za pristup informacijama
Obrazac-Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije
Obrazac-Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2023. godinu 

Upitnik-za-samoprocjenu-tjv-GOV d.o.o.

Pravo na pristup informacijama ili ponovnu uporabu informacija, koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Grad Vrbovec uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13, 85/15 i 69/22).

Na pristup informacijama u postupcima pred Gradom Vrbovcem ne naplaćuju se upravne pristojbe. Grad Vrbovec ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije kao i naknadu troškova dostave, a koji plaća korisnik prava na informaciju sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12-14, 15-14-ispravak i 141-22)
Kriteriji se primjenjuju i na naknadu za ponovnu uporabu informacije.

Službenik za informiranje – Iva Suknaić – Odluka o imenovanju

Zamjenica službenik za informiranje – Andreja Tanasković – Odluka o imenovanju zamjenice službenika za informiranje

Zahtjev za pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija može se podnijeti:

  • telefonom na broj:  01/2799-904
  • telefaksom na broj: 01/2791-015
  • e-mail: iva.suknaic@vrbovec.hr ili vrbovec@vrbovec.hr
  • poštom na adresu: Grad Vrbovec, Trg Petra Zrinskog 9, 10 340 Vrbovec
  • usmeno u sjedištu Grada Vrbovca

Obrazac – Zahtjev za pristup informacijama

Obrazac – Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Obrazac – Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Upitnik-za-samoprocjenu-tjv-GRAD-VRBOVEC

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2023. godinu