Grad Vrbovec

Pravo na pristup informacijama ili ponovnu uporabu informacija, koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Grad Vrbovec uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15).

Na pristup informacijama u postupcima pred Gradom Vrbovcem ne naplaćuju se upravne pristojbe. Grad Vrbovec ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije kao i naknadu troškova dostave, a koji plaća korisnik prava na informaciju sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (“Narodne novine” broj 12/14 i 15/14).
Kriteriji se primjenjuju i na naknadu za ponovnu uporabu informacije.

Službenik za informiranje – Iva Suknaić – Odluka o imenovanju

Zahtjev za pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija može se podnijeti:

  • telefonom na broj:  01/2799-904
  • telefaksom na broj: 01/2791-015
  • e-mail: iva.suknaic@vrbovec.hr ili vrbovec@vrbovec.hr
  • poštom na adresu: Grad Vrbovec, Trg Petra Zrinskog 9, 10 340 Vrbovec
  • usmeno u sjedištu Grada Vrbovca

Obrazac – Zahtjev za pristup informacijama

Obrazac – Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Obrazac – Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu