Gradski objekti Vrbovec d.o.o.

Pravo na pristup informacijama ili ponovnu uporabu informacija, uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15).

Na pristup informacijama tvrtka Gradski objekti Vrbovec d.o.o. ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije kao i naknadu troškova dostave, a koju plaća korisnik prava na informaciju sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (“Narodne novine” broj 12/14 i 15/14). Kriteriji se primjenjuju i na naknadu za ponovnu uporabu informacije.

Službenik za informiranje – Hrvoje Radin

Zahtjev za pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija može se podnijeti:

  • osobno ili poštom na adresu: Gradski objekti Vrbovec d.o.o., Trg Petra Zrinskog 9, 10 340 Vrbovec
  • e-mail: gradski.objekti@vrbovec.hr

Odluka o imenovanju službenika za informiranje
Podaci o službeniku za informiranje

Obrazac-Zahtjev za pristup informacijama
Obrazac-Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije
Obrazac-Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu