Gradsko vijeće

4. sjednica Gradskog vijeća Grada Vrbovca

Poziv 4. sjednica Gradskog vijeća
Obavijest o održavanju 4. sjednice Gradskog vijeća Grada Vrbovca

Zapisnik 3. sjednice Gradskog vijeća

1. Donošenje Odluke o donošenju III. izmjena i dopuna Prostornog plana Grada Vrbovca
T1Odluka o donošenju III. izmjena i dopuna PPUGV
T1Dodatak1-karte-1.korištenje i namjena površina
2.1.prometna mreža
2.2.tk i poštanska mreža
2.3.elektroenergetska mreža
2.4.plinovodna mreža
2.5.vodoopskrba i odvodnja
3.1.uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora
3.2.područja posebnih uvjeta korištenja prostora
4.Karte-naselja

2. Donošenje Urbanističkog plana uređenja proizvodno poslovne zone Luka-Jug I
T2Odluka o donošenju I. izmjena i dopuna UPU GV Luka-Jug I

3. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja „DJEČJE IGRALIŠTE – PUMPTRACK POLIGON U VRBOVCU“
T3Suglasnost za provedbu ulaganja Dječje igralište-Pumptrack poligon

4. Donošenje Odluke o prodaji zemljišta javnim natječajem u Poduzetničkoj zoni „Poduzetnik Vrbovec“
T4Odluka o prodaji zemljišta javnim natječajem u Poduzetničkoj zoni

5. Donošenje Odluke o prijenosu prava vlasništva na nekretnini upisanoj u zk.ul.br. 4925, k.o. Vrbovec 1, kat.čest.br. 3295/11
T5Odluka o prijenosu prava vlasništva na nekretnini

6. Donošenje Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Vrbovca
T6Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada

7. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o korištenu javnih površina
T7Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o korištenu javnih površina

8. Donošenje Odluke o dodjeli potpore male vrijednosti sufinanciranju kupoprodajne cijene zemljišta u poduzetničkim zonama
T8Odluka o dodjeli potpore male vrijednosti sufinanciranju kupoprodajne cijene zemljišta u poduzetničkim zonama

9. Donošenje Zaključka o objavi Javnog poziva za podnošenje prijedloga kandidata/kandidatkinja za izbor članova/članica i zamjenika/zamjenica Savjeta mladih Grada Vrbovca
T9Zaključak o objavi Javnog poziva za Savjet mladih

10. Prijedlozi i mišljenja

3. sjednica Gradskog vijeća Grada Vrbovca

Poziv 3. sjednica Gradskog vijeća

Zapisnik 2. sjednica Gradskog vijeća

1. Donošenje II. izmjena i dopuna Proračuna Grada Vrbovca za 2021. godinu
T1II. izmjene i dopune Proračuna
II. izmjene i dopune Proračuna Grada Vrbovca za 2021.

2. Donošenje:
a) II. izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Vrbovca za 2021. godinu
b) II. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Vrbovca za 2021. godinu
c) II. izmjena Programa javnih potreba u kulturi Grada Vrbovca za 2021. godinu
d) II. izmjena Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu Grada Vrbovca za 2021. godinu
e) II. izmjena i dopuna javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Vrbovca za 2021. godinu
f) I. izmjena Programa javnih potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti Grada Vrbovca za 2021. godinu
T2II.Izmjene i dopune Programa
II.Izmjene i dopune Programa građenja kom.infr. za 2021.
II.Izmjene i dopune Programa održavanja kom.infr. za 2021.
II. Izmjene Programa jp u kulturi 2021.
II. Izmjene Programa jp u predšk odgoju i školstvu 2021
II. izmjene Programa jp u soc.skrbi i zdravstvu 2021
I. izmjene Programa jp u vatrogastvu i CZ 2021_

3. Donošenje Proračuna Grada Vrbovca za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu
T3Proračun za 2022.
T3Amandmani na Proračun 2022.
Proračun Grada Vrbovca za 2022.

4. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Vrbovca za 2022. godinu
T4Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Vrbovca za 2022. godinu
Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Vrbovca za 2022. godinu

5. Donošenje Programa:
a) građenja komunalne infrastrukture Grada Vrbovca za 2022. godinu
b) održavanja komunalne infrastrukture Grada Vrbovca za 2022. godinu
c) utroška sredstava od šumskog doprinosa za 2022. godinu
d) korištenja naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2022. godinu
e) javnih potreba u kulturi Grada Vrbovca za 2022. godinu
f) javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu Grada Vrbovca za 2022. godinu
g) javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Vrbovca za 2022. godinu
h) javnih potreba u sportu Grada Vrbovca za 2022. godinu
i) javnih potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti Grada Vrbovca za 2022. godinu
T5Programi za 2022.
Program građenja kom.infr. za 2022.
Program održavanja kom. inf. za 2022.
Program utroška sred. šumskog doprinosa za 2022. g
Program korištenja naknade za zadržavanje nezakonito izgradenih zgrada
Program jav. potreba u kulturi za 2022.
Program jav. potreba u predšk.odgoju i školstvu za 2022.
Program jav. potreba u soc. skrbi i zdravstvu za 2022.
Program jav. potreba u sportu za 2022.
Program jav. potreba u vatrogastvu i CZ za 2022.

6. Donošenje Odluke o raspodjeli sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova u 2022. godini
T6Odluka o financ pol.stranaka u 2022.
Odluka o raspodjeli sredstava za redovito financ. pol. stranaka u 2022.

7. Donošenje Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vrbovca
T7Poslovnik Gradskog vijeća
Poslovnik Gradskog vijeća Grada Vrbovca

8. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju zemljišta upisanog u zk.ul.br. 4925, k.o. Vrbovec 1, kat.čest.br. 3295/25, 3295/21, 3295/20 i 3295/27
T8Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju zemljišta u Zoni
Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja

9. Donošenje Odluke o kupnji nekretnine upisane u zk.ul.br. 2156, k.o. Vrbovec 1, kat.čest.br. 3749
T9Odluka o kupnji nekretnine
Odluka o kupnji nekretnine

10. Donošenje Odluke o kratkoročnom zaduženju Grada Vrbovca
T10Odluka o kratkoročnom zaduženju Grada Vrbovca
Odluka o kratkoročnom zaduženju Grada Vrbovca

11. Donošenje Programa potpora za nove investicije u gradu Vrbovcu za razdoblje 2022. – 2024. godine
T11Program potpora za nove investicije
Program potpora za nove investicije u gradu Vrbovcu 2022. – 2024.

12. Donošenje Odluke o izradi V. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Grada Vrbovca
T12Odluka o izradi V.izmjena i dopuna UPU Vrbovec
Odluka o izradi V. izmj UPU Grad Vrbovec

13. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu
T13Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o kom. redu
Odluka o o izmjeni i dopuni Odluke o kom. redu

14. Donošenje Odluke o mjerilima, postupku i načinu utvrđivanja naknade jedinicama lokalne samouprave zbog korištenja odlagališta otpada „Beljavine“ u Vrbovcu
T14Odluka o mjerilima, postupku i načinu utvrđivanja naknade JLS za Beljavine
Odluka o mjerilima, postupku i načinu utvrđivanja naknade za Beljavine

15. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Vrbovca
T15Izmjene Odluke o ustrojstvu
Odluka o izmjeni Odluke ustrojstvu upr tijela

16. Donošenje Odluke o sufinanciranju programa predškolskog odgoja i obrazovanja u dječjim vrtićima drugih osnivača i obrta za čuvanje djece djelatnosti dadilje na području grada Vrbovca
T16Sufinanciranje vrtića dr osnivača i obrta za čuvanje djece
Odluka o suf. programa u dječjim vrtićima drugih osnivača

17. Donošenje Odluke o II. izmjenama Odluke o granicama naselja
T17Odluka granice naselja
T17Prilog KARTE-granice naselja
Odluka o II. izmjenama Odluke o granicama naselja
Odluka i karte-izmjene granica naselja

18. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o imenima ulica i trgova u mjestu VRBOVEC i MARTINSKA VES
T18Odluka o izmjenama Odluke o imenima ulica i trgova
Odluka o izmjenama imena ulica i trgova

19. Donošenje Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama
T19Odluka kućni ljubimci
Odluka o načinu držanja kuć.ljubimaca

20. Donošenje Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi
T20Odluka o proglašenju kom. infr. javnim dobrom u općoj uporabi
Odluka o proglašenju kom. infr. javnim dobrom

21. Donošenje Odluke o III. izmjeni i dopuni Odluke o sudjelovanju roditelja u pokriću dijela troškova Dječjeg vrtića Vrbovec
T21Odluka-III.izmjene i dopune Odluke o pokriću troškova u DVVrbovec
Odluka o III. izmj. Odluke o sudj. roditelja u pokriću troškova DV Vrbovec

22. Donošenje Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za područje grada Vrbovca za 2022. godinu
T22Plan djelovanja u pod. prir.nepogoda za 2022
Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda 2022.

23. Donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite 2022. – 2025. na području grada Vrbovca
T23Smjernice za organizaciju i razvoj sustava CZ 2022.-2025.
Smjernice za organizaciju i razvoj – 2022- 2025 Grad Vrbovec

24. Donošenje Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području grada Vrbovca za 2022. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje
T24Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite 2022
Godišnji Plan razvoja sustava cz 2022.

25. Donošenje Zaključka o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite na području grada Vrbovca za 2021. godinu
T25Analiza stanja sustava cz 2021
Analiza o stanju sustava civilne zaštite na području Grada Vrbovca za 2021.

26. Prijedlozi i mišljenja

2. sjednica Gradskog vijeća Grada Vrbovca

Poziv 2. sjednica Gradskog vijeća
Zapisnik 1. sjednica

1. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju zemljišta upisanog u zk.ul.br. 4925, k.o. Vrbovec 1, kat.čest.br. 3295/9 i 3295/22 te kat.čest.br. 3295/23
T1Odluka o prodaji zemljišta
Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju zemljišta

2. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja:
a) „Rekonstrukcija građevine javne i društvene namjene (predškolska ustanova) 2.B skupine – DJEČJI VRTIĆ“
b) „Rekonstrukcija zgrade javne i društvene namjene – sportska dvorana – zatvoreno igralište s pratećim prostorima“
T2Mjera 7.4.1. Suglasnost za provedbu ulaganja
Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja-vrtić LUKA
Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja-sportska dvorana u Lonjici

3. Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Vrbovca za razdoblje 01.01.2021. do 30.06.2021. godine
T3Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Vrbovca
Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za razdoblje 1-6-2021

4. Donošenje Odluke o komunalnom doprinosu Grada Vrbovca
T4Odluka o kom.doprinosu
Odluka o komunalnom doprinosu Grada Vrbovca

5. Donošenje Statuta Grada Vrbovca
T5Statut Grada Vrbovca
Statut Grada Vrbovca

6. Donošenje Odluke o pristupanju raspravi za promjenu Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vrbovca
T6Odluka o pristupanju raspravi za promjenu Poslovnika
Odluka o pristupanju raspravi za promjenu Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vrbovca

7. Donošenje Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Vrbovca
T7Odluka o ustrojstvu
Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Vrbovca

8. Donošenje Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Vrbovca
T8Odluka o koeficijentima
Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Vrbovca

9. Donošenje Odluke o stipendiranju učenika srednjih škola i studenata
T9Odluka o stipendiranju
Odluka o stipendiranju učenika srednjih škola i studenta

10. Donošenje Odluke o načinu utvrđivanja plaće i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika
T10Odluka o plaći grad. i zamjenika
Odluka o načinu utvrđivanja plaće i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika

11. Donošenje Odluke o izradi I. izmjena i dopuna UPU proizvodno poslovne zone Luka – Jug I u Vrbovcu
T11Odluka o izradi I. izmj.idop. UPU Luka-Jug I
Odluka o izradi I ID UPU PROIZVODNO-POSLOVNE ZONE – LUKA – JUG I U VRBOVCU

12. Donošenje:
a) Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području grada Vrbovca
b) Odluke o osnivanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području grada Vrbovca
T12Odluka o osnivanju Povjerenstva_polj. zemljište
Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta
Odluka o osnivanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta

13. Donošenje Odluke o davanju na upravljanje i korištenje Ljetne pozornice na kat.čest.br. 1524 k.o. Vrbovec 1
T13Odluka upravljanje i korištenje Ljetne pozornice
Odluka o davanju na upravljanje i korištenje ljetne pozornice

14. Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Vrbovca za razdoblje siječanj – lipanj 2021. godine
T14Izvješće o radu gradonačelnika siječanj-lipanj 2021
Zaključak prima se na znanje Izvješće o radu Gradonačelnika 1-6-2021

15. Izvješće o radu i poslovanju za 2020. godinu tvrtke:
a) KOMUNALAC VRBOVEC d.o.o.
b) GRADSKI OBJEKTI VRBOVEC d.o.o.
c) RADIO VRBOVEC d.o.o.
T15Izvješća o radu tvrtki 2020
Zaključak prima se na znanje izvješće KOMUNALAC VRBOVEC d.o.o.
Zaključak prima se na znanje izvješće GRADSKI OBJEKTI VRBOVEC d.o.o.
Zaključak prima se na znanje izvješće RADIO VRBOVEC d.o.o.

16. Izvješće o radu i poslovanju za 2020. godinu ustanove:
a) Dječji vrtić Vrbovec
b) Razvojna agencija Grada Vrbovca
c) Pučko otvoreno učilište Vrbovec
d) Narodna knjižnica Vrbovec
e) Osnovna škola Krunoslava Kutena
f) Osnovna škola Marije Jurić Zagorke
T16Izvješća o radu ustanova 2020
Zaključak prima se na znanje izvješće DV Vrbovec 2020.
Zaključak prima se na znanje Izvješće RAG Vrbovec 2020.
Zaključak prima se na znanje Izvješće POU Vrbovec 2020.
Zaključak prima se na znanje Izvješće NK Vrbovec 2020.
Zaključak prima se na znanje Izvješće OŠ KK 2020.
Zaključak prima se na znanje Izvješće OŠ MJZ 2020.

17. Izvješće o radu i poslovanju za 2020. godinu zajednice:
a) Turistička zajednica Grada Vrbovca
b) Vatrogasna zajednica Grada Vrbovca
c) Gradska zajednica športskih udruga Vrbovec
d) Gradsko društvo Crvenog križa Vrbovec
T17Izvješća o radu zajednica 2020
Zaključak prima se na znanje izvješće TZ Vrbovec
Zaključak prima se na znanje izvješće VZG Vrbovec
Zaključak prima se na znanje izvješće GZŠ Vrbovec
Zaključak prima se na znanje izvješće GDCK Vrbovec

1. sjednica Gradskog vijeća Grada Vrbovca

Poziv 1. sjednica Gradskog vijeća Grada Vrbovca

ZAPISNIK KONSTITUIRAJUĆA SJEDNICA

1. Izvješće Mandatnog povjerenstva i Svečana prisega
T1 Mandatno Povjerenstvo
Zaključak o primanju na znanje Izvješća

2. Izvješće o stanju u prostoru Grada Vrbovca za razdoblje 01.01.2017. – 31.12.2020.godine
T2 Izvješće o stanju u prostoru Grada Vrbovca 2017.-2020
Zaključak o Izvješću o stanju u prostoru

3. Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2020. godinu
T3 Odluka o raspodjeli rezultata za 2020
Odluka o raspodjeli rezultata za 2020. godinu

4. Donošenje I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Vrbovca za 2021. godinu
T4 I.Izmjene i dopune Proračuna za 2021
I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Vrbovca za 2021. g. opći i posebni dio

5. Donošenje I. izmjena i dopuna Programa:
a) održavanja komunalne infrastrukture Grada Vrbovca za 2021. godinu
b) građenja komunalne infrastrukture Grada Vrbovca za 2021. godinu
c) javnih potreba u kulturi Grada Vrbovca za 2021. godinu
d) javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu Grada Vrbovca za 2021. godinu
e) javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Vrbovca za 2021. godinu
f) javnih potreba u sportu Grada Vrbovca za 2021. godinu
T5Izmjene i dopune Programa 2021
1. izmjene i dopune PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 2021.
I. Izmjene i dopune Programa građenja 2021.
I Izmjene Programa u kulturi 2021.
I. Izmjene Programa jp u predšk odgoju i školstvu 2021.
I izmjene Programa jp u soc.skrbi i zdravstvu 2021.
I izmjene Programa jp u sportu 2021.

6. Donošenje Odluke o raspodjeli sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u Gradskom vijeću iz Proračuna Grada Vrbovca u 2021. godini
T6Odluka o financiranju pol. stranaka
Odluka o raspodjeli sredstava za redovito financiranje stranaka

7. Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Vrbovca za 2020. godinu
T7 God. izvršenje Proračuna za 2020
Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Vrbovca za razdoblje od 01.01.2020. do 31.12.2020. g.

8. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća Gradonačelnika o izvršenju Programa:
a) održavanja komunalne infrastrukture za područje Grada Vrbovca za 2020. godinu
b) građenja komunalne infrastrukture za područje Grada Vrbovca za 2020. godinu
c) javnih potreba u kulturi Grada Vrbovca za 2020. godinu
d) javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu Grada Vrbovca za 2020. godinu
e) javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Vrbovca za 2020. godinu
f) javnih potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti Grada Vrbovca za 2020. godinu
g) javnih potreba u sportu Grada Vrbovca u 2020. godini
T8 IZVJEŠĆA o Izvršenju programa za 2020 a-d
T8 IZVJEŠĆA o Izvršenju programa za 2020 e-g
8aZaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja za 2020.
8bZaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa građenja za 2020.
8cZaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa u kulturi
8dZaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa u školstvu
8eZaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa u soc.skrbi
8fZaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa u vatrogastvu
8gZaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa u sportu

9. Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Vrbovca za razdoblje srpanj – prosinac 2020. godine
T9 Izvješće o radu gradonačelnika 7-12-2020
Zaključak prima se na znanje Izvješće o radu Gradonačelnika 7-12-2020

10. Donošenje Odluke o prodaji zemljišta javnim natječajem u Poduzetničkoj zoni „Poduzetnik Vrbovec“
T10 Odluka o prodaji zemljišta „Poduzetnik Vrbovec“
Odluka o prodaji zemljišta u poduzetničkoj zoni

11. Donošenje Odluke o sklapanju:
a) Aneksa Ugovora o osnivanju prava građenja
b) Sporazumnog raskida Sporazuma
c) Sporazuma
T11 Donošenje Odluke o sklapanju Aneksa Ugovora o osnivanju prava građenja
Odluka o sklapanju Aneksa Ugovora o osnivanju pr. građenja

12. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Vrbovec
T12 Suglasnost na donošenje Pravilnika DV Vrbovec
Odluka o davanju suglasnosti Pravilnik DVV

13. Donošenje Odluke o kriterijima za ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova programa u ustanovama predškolskog odgoja i obrazovanja u drugim jedinicama lokalne samouprave
T13Sufinanciranje vrtića u drJLS
Odluka o kriterijima za ostv. pr. na suf. vrtića dr. JLS

14. Donošenje Odluke o razrješenju te izboru člana Mandatnog povjerenstva
T14 Razrješenje i izbor člana Madatnog Pov
Odluka o razrješenju te izboru Mandatnog povjerenstva

15. Donošenje Rješenja o imenovanju Odbora za imenovanje naselja, ulica i trgova
T15 Imenovanje Odbora za imenovanje naselja,ulica i trgova
Rješenje o imenovanje Odbora za im. naselja, ulica i trgova

16. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Savjeta mladih Grada Vrbovca za 2020. godinu
T16 Savjet mladih – Izvješće o radu za 2020
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Savjeta mladih Grada Vrbovca za 2020.

17. Donošenje Odluke o pristupanju raspravi za donošenje Statuta Gradskog vijeća Grada Vrbovca
T17 Donošenje Odluke o pristupanju raspravi za promjenu Statuta
Odluka o pristupanju raspravi za promjenu Statuta Grada Vrbovca

18. Donošenje:
a) Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje grada Vrbovca za 2021. godinu
b) Plana operativne provedbe programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Grad Vrbovec u 2021. godini
T18 Godišnji provedbeni plan zaštite od požara i Plan operativne provedbe za 2021
18aGPP zaštite od požara 2021.
18bPOP zaštite od požara u 2021.

19. Donošenje Zaključka o prijedlogu za imenovanje mrtvozornika za područje grada Vrbovca
T19 Imenovanje mrtvozornika
Zaključak o imenovanju mrtvozornika

KONSTITUIRAJUĆA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA VRBOVCA

Poziv konstituirajuća sjednica 2021.

1. lzbor Mandatnog povjerenstva
Odluka o izboru Mandatnog povjerenstva
Odluka o izboru Mandatnog povjerenstva

2. lzvješće Mandatnog povjerenstva i verifikacija mandata
– Utvrđivanje člana Gradskog vijeća Grada Vrbovca koji će predsjedavati sjednicom do izbora predsjednika
– Svečana prisega članova Gradskog vijeća Grada Vrbovca
Zaključak o prihvaćanju Izvješća Mandatnog povjerenstva
Zaključak o prihvaćanju Izvješća Mandatnog povjerenstva
Mandatno povjerenstvo – Izvješće o rezultatima provedenih izbora za Vijeće

3. Izbor Odbora za izbor i imenovanja
Odluka o izboru Odbora za izbor i imenovanja
Odluka o izboru Odbora za izbor i imenovanja

4. lzbor predsjednika Gradskog vijeća
Odluka o izboru predsjednika GV 2021
Odluka o izboru predsjednika GV 2021

5. Izbor potpredsjednika Gradskog vijeća
Odluka o izboru potpredsjednika GV 2021
Odluka o izboru 1.potpredsjednika GV 2021
Odluka o izboru 2.potpredsjednika GV 2021

6. Donošenje Odluke o izboru Odbora za Statut, Poslovnik i opće akte
Odluka o izboru Odbora za Statut, Posl. i opće akte
Odluka o izboru Odbora za Statut, Posl. i opće akte

7. Donošenje Odluke o izboru Odbora za financije
Odluka o izboru Odbora za financije
Odluka o izboru Odbora za financije

8. Donošenje Odluke o izboru i imenovanju Odbora za dodjelu nagrada i priznanja Grada Vrbovca
Odluka o izboru i imenovanju Odbora za dodjelu nagrada i priznanja
Odluka o izboru i imenovanju Odbora za dodjelu nagrada i priznanja

9. Donošenje Rješenja o imenovanju članova Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda
Rješenje o imenovanju članova Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda
Rješenje Povjerenstvo

10. Donošenje Odluke o osnivanju Odbora za imenovanje naselja, ulica i trgova
Odluka o osnivanju Odbora za im.ulica
Odluka o osnivanju Odbora za imenovanje naselja, ulica i trgova

11. Donošenje Odluke o načinu utvrđivanja plaće i drugim pravima zamjenika gradonačelnika
Odluka plaća zamjenika gradonačelnika
Odluka plaća zamjenika gradonačelnika

12. Donošenje Odluke o pokretanju postupka izrade Razvojne strategije Grada Vrbovca za razdoblje 2021. do 2027. godine
Pokretanje postupka izrade Razv.strategije GV
Odluka o pokretanju postupka izrade Razvojne strategije Grada Vrbovca za razdoblje 2021.-2027.g.

13. Donošenje Zaključka o dodjeli:
a) Godišnjih nagrada Grada Vrbovca za 2020. godinu
b) Nagrade Grada Vrbovca za životno djelo za 2020. godinu
DODJELA nagrada i priznanja za 2020
Zaključak Godišnja nagrada 2020
Zaključak Nagrada za životno djelo 2020

 

 

36. sjednica Gradskog vijeća Grada Vrbovca

Poziv 36. sjednica Gradskog vijeća

Zapisnik 35. sjednica

1. Donošenje Programa utroška sredstava od šumskog doprinosa za 2021. godinu
PROGRAM ŠUMSKI DOPRINOS
Program utroška sredstava od šumskog doprinosa za 2021.

2. Donošenje Programa korištenja naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2021. godinu
PROGRAM NZZNIZP
Program korištenja naknade za zadržavanje za 2021.g

3. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera za uklanjanje odbačenog otpada u 2020. godini
GOD.IZVJEŠĆE KOLIČINE OTPADA ZA 2020
Zaključak prihvaća se Izvješće o lok. i kol. otpada u 2020.

4. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu KOMUNALAC VRBOVEC d.o.o. – OJ Sakupljanje i deponiranje komunalnog otpada u toku 2020. godine
KOMUNALAC OJ OTPAD 2020
Zaključak o neprihvaćanju Izvješća o radu Komunalac OJ sakup.otpada 2020.

5. Donošenje Zaključka o primanju na znanje Programa zaštite divljači za površine na kojima je zabranjeno ustanovljenje lovišta na području Grada Vrbovca za razdoblje od 1. travnja 2020. do 31. ožujka 2030. godine.
PROGRAM ZAŠTITE DIVLJAČI
Zaključak o primanju na znanje Programa zaštite divljači 2020-2030

6. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Plana upisa u Dječji vrtić Vrbovec za pedagošku godinu 2021./2022.
DV VRBOVEC PLAN UPISA 21-22
Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Plana upisa DVVrbovec 2021-22

DOPUNSKA TOČKA:

– Donošenje Odluke o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za analizu transparentnosti poslovanja Komunalca Vrbovec d.o.o.
DOPUNSKA POVJERENSTVO KOMUNALAC IMENOVANJE
Odluka o imenovanju Povjerenstva za Komunalac

35. sjednica Gradskog vijeća Grada Vrbovca

Poziv 35. sjednica

Zapisnik 33. sjednica

Zapisnik 34. sjednica

1. Donošenje Odluke o:
a) davanju na upravljanje i korištenje dječjeg vrtića, kat. čest. br. 2702/2, k.o. Vrbovec1
b) davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Vrbovec
DV Vrbovec JUG
Odluka o davanju na upravljanje i korištenje dječjeg vrtića
Odluka o davanju suglasnosti na izmj. i dop. Pravilnika DV Vrbovec

2. Donošenje:
a) Odluke o pristupanju raspravi za promjenu Statuta Grada Vrbovca
b) Statutarne odluke o II. izmjenama i dopunama Statuta Grada Vrbovca
Statut Gradskog vijeća Grada Vrbovca
Amandmani I.-III. gradskih vijećnika na II. izmjene i dopune Statuta GV
Odluka o pristupanju raspravi za promjenu Statuta Grada Vrbovca
Statutarna odluka II.izmjene i dopune Statuta

3. Donošenje:
a) Odluke o pristupanju raspravi za promjenu Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vrbovca
b) Poslovničke odluke o II. izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vrbovca
Poslovnik Gradskog vijeća Grada Vrbovca
Odluka o pristupanju raspravi za promjenu Poslovnika Gradskog vijeća
Poslovnička odluka o II.izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vrbovca

4. Donošenje Odluke o novčanoj pomoći za sanaciju šteta od potresa na objektima na području grada Vrbovca
Odluka sanacija šteta od potresa
Odluka o novčanoj pomoći za sanaciju šteta od potresa

5. Donošenje Odluke o korištenju javih površina
Odluka o korištenju javnih površina
Odluka o korištenju javnih površina

6. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o naknadama za rad vijećnika Gradskog vijeća Grada Vrbovca te njegovih radnih i savjetodavnih tijela
Naknade za rad vijećnika
Odluka o izmj. i dop. Odluke o naknadama za rad vijećnika

7. Donošenje Odluke o II. izmjenama Odluke o porezima Grada Vrbovca
Odluka o II. izmjenama Odluke o porezima Grada Vrbovca

8. Donošenje Odluke o davanju nužnih smještaja na korištenje
Odluka o davanju nužnih smještaja na korištenje
Odluka o davanju nužnih smještaja na korištenje

9. Donošenje Odluke o jednokratnoj potpori vlasnicima ugostiteljskih objekata, teretana i fitness centara na području Grada Vrbovca za ublažavanje negativnih posljedica izazvanih epidemijom bolesti koronavirusom COVID-19
Odluka o jednokratnoj potpori vlasnicima ugostiteljskih objekata
Odluka o jednokratnoj potpori ugostiteljima COVID-19

10. Donošenje Odluke o razrješenju i izboru predsjednika i članova:
a) Mandatnog povjerenstva Gradskog vijeća Grada Vrbovca
b) Odbora za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Vrbovca
c) Odbora za Statut, Poslovnik i opće akte Gradskog vijeća Grada Vrbovca
d) Odbora za financije Gradskog vijeća Grada Vrbovca
Izmjene članova Odbora
Odluka o razrješenju i izboru Mandatnog povjerenstva
Odluka o razrješenju i izboru Odbora za izbor i imenovanja
Odluka o razrješenju i izboru Odbora za Statut,Poslovnik i opće akte
Odluka o razrješenju i izboru Odbora za financije

DOPUNSKE TOČKE:

– Donošenje Zaključka o visini prihoda bez primitaka ostvarenih u 2020. godini
Dopunska točka Zaključak o visini prihoda bez primitaka
Zaključak o visini prihoda bez primitaka u 2020. godini

– Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na zaduživanje:
a) Osnovnoj školi Krunoslava Kutena za nabavu kombi vozila na financijski leasing
b) Osnovnoj školi Marije Jurić Zagorke za nabavu kombi vozila na financijski leasing
Dopunska Suglasnost OŠ Krunoslava Kutena
Dopunska Suglasnost OŠ MJZagorke
Odluka o davanju suglasnosti OŠ K.Kutena
Odluka o davanju suglasnosti OŠ M.J.Zagorke

– Donošenje Odluke o osnivanju Povjerenstva za analizu transparentnosti poslovanja Komunalca Vrbovec d.o.o.
Dopunska Povjerenstvo Komunalac
Odluka o osnivanju Povjerenstva za poslovanje Komunalca

 

 

34. sjednica Gradskog vijeća Grada Vrbovca

Poziv na 34. sjednicu GV
Prijedlog za izmjenu Dnevnog reda

Zapisnik 32. sjednica

1. Donošenje Odluke o izmjenama:
a) Programa rada Savjeta mladih Grada Vrbovca za 2020. godinu
b) Financijskog plana Savjeta mladih Grada Vrbovca za 2020. godinu
Savjet mladih Izmjene Programa rada i Financijskog plana
Izmjene u Programu rada Savjeta mladih za 2020.
Odluka o usvajanju izmjena Programa rada Savjeta mladih Grada Vrbovca za 2020. godinu
Izmjene financijskog plana po programu rada Savjeta mladih
Odluka o usvajanju izmjena Financijskog plana Savjeta mladih za 2020. g

2. Donošenje Programa potpora poljoprivredi na području grada Vrbovca za razdoblje 2021. – 2024. godinu
Program potpora poljoprivredi 2021-2024
Amandman na Program potpora polj.
Program potpora poljoprivredi na pod. grada Vrbovca 2021.-2024.

3. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu Grada Vrbovca
Odluka o izmjeni Odluke o kom. doprinosu Grada Vrbovca
Odluka o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu Grada Vrbovca

4. Donošenje Odluke o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Vrbovca
Odluka o izradi III. izmjena i dopuna PPU Grada Vrbovca
Odluka o izradi III. Izmjena i dopuna PPUGV

5. Donošenje Odluke o korištenju javih površina – POVUČENA TOČKA
Odluka o korištenju javnih površina

6. Donošenje Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za područje grada Vrbovca za 2021. godinu
Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2021
Odluka Plan djelovanja 2021
Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda

7. Donošenje:
a) Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje grada Vrbovca za 2021. godinu – POVUČENA TOČKA
b) Plana operativne provedbe programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Grad Vrbovec u 2021. godini – POVUČENA TOČKA
God.provedbeni plan i Plan operativne provedbe u zaštiti od požara u 2021.g

8. Donošenje Odluke o osnivanju prava građenja na nekretnini upisanoj u zk.ul.br. 4925, kat.čest.br. 3295/32, k.o. Vrbovec 1
Odluka o osnivanju prava građenja
Odluka o osnivanju prava građenja

9. Donošenje Proračuna Grada Vrbovca za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu
Proračun Grada Vrbovca za 2021. g. i projekcije 2022. i 2023.g
Proračun 2021.-izmjene na dostavljeni prijedlog
Amandman I. na Proračun 2021.
Amandman II. na Proračun 2021.
Amandman III. na Proračun 2021.
Amandman IV. na Proračun 2021.
Amandman V. na Proračun 2021.
Amandman VI. na Proračun 2021.
Amandman VII. na Proračun 2021.
Amandman VIII. na Proračun 2021.
Amandman IX. na Proračun 2021.
Amandman X. na Proračun 2021.
Amandman XI. na Proračun 2021.
PRORAČUN GRADA VRBOVCA ZA 2021. GODINU – POSEBNI DIO
PRP 2021-2023
PRORAČUN GRADA VRBOVCA ZA 2021. GODINU – OPĆI DIO

10. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Vrbovca za 2021. godinu
Odluka o izvršavanju Proračuna za 2021
Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Vrbovca za 2021. g.

11. Donošenje Programa:
a) održavanja komunalne infrastrukture Grada Vrbovca za 2021. godinu
b) građenja komunalne infrastrukture Grada Vrbovca za 2021. godinu
c) javnih potreba u kulturi Grada Vrbovca za 2021. godinu
d) javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu Grada Vrbovca za 2021. godinu
e) javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Vrbovca za 2021. godinu
f) javnih potreba u sportu Grada Vrbovca za 2021. godinu
g) javnih potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti Grada Vrbovca za 2021. godinu
11 Programi javnih potreba Grada Vrbovca za 2021. g
Program održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
Program građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
Program javnih potreba u kulturi GV za 2021
Program jp u predšk. odgoju i skolstvu GV za 2021.
Program jp u socijalnoj skrbi i zdravstvu 2021.
Program javnih potreba u sportu Grada Vrbovca za 2021
Program javnih potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti GV za 2021

12. Donošenje Odluke o raspodjeli sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova u 2021. godini
Odluka o financiranju stranaka i nezavisnih vijećnika u 2021. g
Odluka_redovito financ. pol. stranaka i nez. članova u 2021.g.

13. Donošenje Plana razvoja sustava civilne zaštite na području grada Vrbovca za 2021. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje
Plan razvoja sustava civilne zaštite za 2021. g
Plan razvoja sustava cz za 2021.
Zaključak o usvajanju Plana razvoja sustava cz za 2021.

14. Donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području grada Vrbovca za 2021. godinu i naredno četverogodišnje razdoblje  – POVUČENA TOČKA
Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civ. zaštite za 2021. g

15. Donošenje Zaključka o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite na području grada Vrbovca za 2020. godinu
Analiza stanja sustava civ. zaštite za 2020. g
Analiza o stanju sustava civilne
Zaključak o usvajanju Analize o stanju sustava cz za 2020.