Gradsko vijeće

20. sjednica Gradskog vijeća Grada Vrbovca

Poziv za 20. sjednicu Vijeća

1. Izvješće o radu i poslovanju za 2018. godinu:
a) Dječjeg vrtića Vrbovec
b) Razvojne agencije Grada Vrbovca
c) Pučkog otvorenog učilišta Vrbovec
d) Narodne knjižnice Vrbovec
e) I. osnovne škole Vrbovec
f) II. osnovne škole Vrbovec
T1 – Izvješća o radu i poslovanju ustanova za 2018. g A-C
T1 – Izvješća o radu i poslovanju ustanova za 2018. g D-F
Zaključak o primanju na znanje Izvješća Dječjeg vrtića Vrbovec za 2018. g
Zaključak o primanju na znanje Izvješća Razvoje agencije Grada Vrb. za 2018. g
Zaključak o primanju na znanje Izvješća Pučkog otvorenog učilišta Vrb. za 2018. g
Zaključak o primanju na znanje Izvješća Narodne knjižnice Vrb. za 2018. g
Zaključak o primanju na znanje Izvješća I. OŠ Vrbovec za 2018. g
Zaključak o primanju na znanje Izvješća II. OŠ Vrbovec za 2018. g

2. Izvješće o radu i poslovanju za 2018. godinu:
a) Turističke zajednice Grada Vrbovca
b) Vatrogasne zajednice Grada Vrbovca
c) Gradske zajednice športskih udruga Vrbovca
d) Crvenog križa Vrbovec
T2 – Izvješća o radu i poslovanju zajednica za 2018. g
Zaključak o primanju na znanje Izvješća Turističke zajednice GV za 2018. g
Zaključak o primanju na znanje Izvješća Vatrogasne zajednice GV za 2018. g
Zaključak o primanju na znanje Izvješća Gradske zajednice športskih udruga Vrb. za 2018. g
Zaključak o primanju na znanje Izvješća GD Crvenog križa Vrb. za 2018. g

3. Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Vrbovca za 2018. godinu
T3 – Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2018. g
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna GV za razdoblje 01.01.-31.12.2018. g.

4. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća Gradonačelnika o izvršenju Programa:
a) javnih potreba u kulturi Grada Vrbovca za 2018. godinu
b) javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu Grada Vrbovca za 2018. godinu
c) javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Vrbovca za 2018. godinu
d) javnih potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti Grada Vrbovca za 2018. godinu
e) javnih potreba u sportu Grada Vrbovca u 2018. godini
T4 – Izvješća o izvršenju Programa – društ. djel. – za 2018. g
Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa JP u kulturi GV za 2018. g.
Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa JP u predšk. o. i škol. GV za 2018. g
Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa JP u soc. skrbi i zdrav. GV za 2018 g
Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa JP u vatrog. i CZ GV za 2018. g
Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa JP u sportu GV u 2018. g

5. Donošenje I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Vrbovca za 2019. godinu
T5 – I. izmjene i dopune Proračuna za 2019. g
Izvješće o savjetovanju s javnošću
I. izmjene i dopune Proračuna Grada Vrbovca za 2019. g. – OPĆI DIO 1
I. izmjene i dopune Proračuna Grada Vrbovca za 2019. g. – OPĆI DIO 2
I. izmjene i dopune Proračuna Grada Vrbovca za 2019. g. – POSEBNI DIO
Plan razvojnih programa GV za razdoblje 2019. – 2021. g

6. Donošenje I. izmjena i dopuna Programa:
a) održavanja komunalne infrastrukture Grada Vrbovca za 2019. godinu
b) građenja komunalne infrastrukture Grada Vrbovca za 2019. godinu
c) javnih potreba u kulturi Grada Vrbovca za 2019. godinu
d) javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu Grada Vrbovca za 2019. godinu
e) javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Vrbovca za 2019. godinu
f) javnih potreba u sportu Grada Vrbovca za 2019. godinu
T6 – I. izmjene i dopune Programa – kom. dj. i društ. djel. za 2019. g
Izvješće o savjetovanju s javnošću
Izvješće o savjetovanju s javnošću
Izvješće o savjetovanju s javnošću
Izvješće o savjetovanju s javnošću
Izvješće o savjetovanju s javnošću
Izvješće o savjetovanju s javnošću
I. izmjene i dopune Programa održavanja kom. inf. GV za 2019. g.
I. izmjene i dopune Programa građenja kom. inf. GV za 2019. g
I. izmjene i dopune Programa JP u kulturi GV za 2019. g
I. izmjene i dopune Programa JP u predšk. o. i školstvu GV za 2019. g
I. izmjene i dopuna Programa JP u socijalnoj skrbi i zdravstvu GV za 2019. godinu
I. izmjene i dopune Programa JP u sportu GV za 2019. g

7. Donošenje Izmjena i dopuna Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vrbovca
T7 – Izmjene i dopune Poslovnika Gradskog vijeća
Izmjene i dopune Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vrbovca

8. Donošenje Odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za područje grada Vrbovca
T8 – Donošenje Procjene rizika od velikih nesreća
Izvješće o savjetovanju s javnošću
Odluka o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za područje GV

9. Donošenje Zaključka o dodjeli nagrada i priznanja Grada Vrbovca
T9 – Dodjela nagrada i priznanja
Zaključak o dodjeli Godišnjih nagrada Grada Vrbovca za 2018. g

10. Donošenje Pravilnika o kupoprodaji zemljišta i sufinanciranju kupoprodajne cijene zemljišta u poduzetničkim zonama
T10 – Donošenje Pravilnika o kupoprodaji zemljišta i sufinanciranju
Izvješće o savjetovanju s javnošću
Pravilnik o kupoprodaji zemljišta i sufinanciranju kupoprodajne cijene zemljišta u poduzet. zonama

11. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o proširenju zone malog gospodarstva „Poduzetnik Vrbovec“
T11 – Donošenje Odluke o dopuni Odluke o proširenju zone malog gosp
Izvješće o savjetovanju s javnošću
Odluka o dopuni Odluke o proširenju zone malog gospodarstva PODUZETNIK VRBOVEC

12. Donošenje Odluke o davanju na upravljanje Gradskog stadiona
T12 – Donošenje Odluke o davanju na upravljanje Grad. stradiona
Odluka o davanju na upravljanje gradskog stadiona

18. sjednica Gradskog vijeća Grada Vrbovca

Poziv za 18. sjednicu Vijeća
Zapisnik sa 17. sj. Vijeća

1. Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Vrbovca za razdoblje srpanj – prosinac 2018. godine
T1 – Izvješće o radu Gradonačelnika
Zaključak o prihvaćanju Izvješća Gradonačelnika

2. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja unutar tipa operacije 2.1.1. Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu LRS LAG-a „PRIGORJE“ za projekt opremanja dječjeg igrališta u Vrbovcu
T2 – Mjera 2.1.1. – opremanje dječjeg igrališta
Odluka o davanju suglasnosti na provedbu ulaganja – dječje igralište – opremanje mjera 2.1.1. – LAG
Prilog III. – Opis projekta

3. Izvješće o radu više stručne suradnice za komunalno redarstvo za 2018. godinu
T3 – Izvješće o radu više str. suradnice za komunalno redarstvo
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu str. suradnice za kom. red. za 2018. g.

4. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera za uklanjanje odbačenog otpada u 2018. g.
T4 – Izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o lokacijama i količinama odb. otpada trošk. uklanj i provedbi mjera za 2018

5. Donošenje Odluke o poništenju javnog natječaja za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Vrbovca
T5 – Poništenje javnog natječaja za prodaju nekretnine
Odluka o poništenju javnog natječaja za prodaju nekretnine u vlasništvu grada Vrbovca

6. Donošenje Zaključka o visini prihoda bez primitaka ostvarenih u 2018. godini
T6 – Visina prihoda bez primitaka ostvarenih u 2018. g
Zaključak o visini prihoda bez primitaka ostvarenih u 2018. godini

7. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća Komunalca Vrbovec d.o.o. – OJ sakupljanje i deponiranje komunalnog otpada u toku 2018. godine
T7 – Izvješće – OJ sakupljanje i deponiranje kom. otpada
Zaključak o prihvaćanju Izvješća Komunalca Vrbovec – OJ sak. i dep. kom. otpada u toku 2018. g.

8. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća Gradonačelnika o izvršenju Programa:
a) gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području grada Vrbovca za 2018. godinu
b) održavanja komunalne infrastrukture na području grada Vrbovca za 2018. godinu
T8 – Don. Zaklj. o prih. Izvješća o izvršenju Programa – kom. djel
Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Prog. gradnje objekata i uređaja kom. inf. za 2018. g.
Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Prog. održavanja kom. inf. GV za 2018. g.

9. Donošenje Odluke o donošenju Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Grada Vrbovca za razdoblje od 2019. do 2023.
T9 – Strategija upravljanja i raspolaganja imovinom
Izvješće o savjetovanju s javnošću
Odluka o donošenju Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u vl. GV za raz. 2019. do 2023

10. Donošenje Odluke o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Grada Vrbovca
T10 – Odluka o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Grada Vrbovca
Izvješće o savjetovanju s javnošću
Odluka o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Grada Vrbovca

11. Donošenje Odluke o komunalnom doprinosu Grada Vrbovca
T11 – Komunalni doprinos
Izvješće o savjetovanju s javnošću
Odluka o komunalnom doprinosu Grada Vrbovca
Zone u Gradu Vrbovcu
Kartografski prikaz

12. Donošenje Izmjena i dopuna Programa potpora za nove investicije u gradu Vrbovcu za razdoblje 2019. – 2021. godine
T12 – Izmjene i dopune Programa potpora za nove investicije
Izvješće o savjetovanju s javnošću
Gradonačelnik – PROMJENA PRIJEDLOGA
NOVI Prijedlog Izmjena i dopuna Programa
Izmjene i dopune Programa potpora za nove investicije u gradu Vrbovcu 2019. – 2021.

13. Donošenje Izmjena i dopuna Programa potpora poljoprivredi na području grada Vrbovca za razdoblje 2019. – 2020. godine
T13 – Izmjene i dopune Programa potpora poljoprivredi
Izvješće o savjetovanju s javnošću
Gradonačelnik – PROMJENA PRIJEDLOGA
NOVI Prijedlog Izmjena i dopuna Programa
Izmjene i dopune Programa potpora poljoprivredi na području GV 2019-2020

14. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na:
a) Pravilnik o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem
vrtiću Vrbovec
b) Plan upisa za pedagošku 2019/2020. godinu u Dječjem vrtiću Vrbovec
T14 – Davanje preth. sugl. na Pravilnik o upisu i Plan upisa DVV
Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o upisu djece DVV
Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Plan upisa za pedagošku 2019-2020. g. u DVV

15. Donošenje Odluke o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Vrbovec
T15 – Imenovanje ravnateljice Dječjeg vrtića Vrbovec
Odluka o neprihvaćanju Prijedloga Odluke o imenovanju ravnateljice DVV

16. Donošenje Odluke o pristupanju raspravi za promjenu Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vrbovca
T16 – Donošenje Odluke o pristupanju raspravi za promjenu Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vrbovca
Odluka o pristupanju raspravi za promjenu Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vrbovca
Nacrt Izmjena i dopuna Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vrbovca

17. Izbor članova/članica te zamjenika/zamjenica članova/članica Savjeta mladih Grada Vrbovca
T17 – Izbor Savjeta mladih
Rezultati izbora za članove-članice Savjeta mladih Grada Vrbovca i njihove zamjenike-zamjenice

18. Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga za:
a) razrješenje dužnosti mrtvozornika za područje grada Vrbovca
b) imenovanje dužnosti mrtvozornika za područje grada Vrbovca
T18 – Razrješenje te imenovanje mrtvozornika
Zaključak o utvrđivanju Prijedloga za razrješenje dužnosti mrtvozornika – Sandra Sandić Dinjar
Zaključak o utvrđivanju Prijedloga za imenovanje dužnosti mrtvozornika Nikoline Ružak

DOPUNSKA TOČKA
Zahtjev za sazivanje tematske sjednice Gradskog vijeća
Zaključak – tematska sjednica

17. sjednica Gradskog vijeća Grada Vrbovca

Poziv za 17. sjednicu Vijeća
Verificirani Zapisnik sa 17. sj. Vijeća

Zapisnik s 16. sjednice Vijeća

1. Izvješće Mandatnog povjerenstva o podnesenoj ostavci na vijećnički mandat i početku mandata novog vijećnika te polaganje Svečane prisege
T1 – Izvješće Mand. povj. o podnesenoj ostavci i početak mandata novog vijećnika
Izvješće Mandatnog povjerenstva
Zaključak o primanju na znanje Izvješća Mandatnog povjerenstva

2. Donošenje Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu i smještajnoj jedinici na području grada Vrbovca
T2 – Don. Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu i smještajnoj jedinici
Odluka o visini paušalnog poreza po krevetu i smještajnoj jedinici

3. Donošenje Programa potpora za nove investicije u gradu Vrbovcu za razdoblje 2019. – 2021. godine
T3 – Don. Programa potpora za nove investicije
Izvješće o savjetovanju s javnošću
Program potpora za nove investicije u gradu Vrbovca za razdoblje 2019. – 2021. godine

4. Donošenje Programa potpora poljoprivredi na području grada Vrbovca za razdoblje 2019. – 2020. godine
T4 – Don. Programa potpora poljoprivredi
Izvješće o savjetovanju s javnošću
Program potpora poljoprivredi na području grada Vrbovca za razdoblje 2019. – 2020. godine

5. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Vrbovca
T5 – Don. Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za prodaju nekretnine
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Vrbovca

6. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut:
a) I. osnovne škole Vrbovec – pročišćeni tekst
b) II. osnovne škole Vrbovec – pročišćeni tekst
c) I. osnovne škole Vrbovec
d) II. osnovne škole Vrbovec
T6 – Don. Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut I. i II. OŠ Vrbovec
Odluka o davanju prethodne suglasnosti na pročišćeni tekst Statuta I. osnovne škole Vrbovec
Odluka o davanju prethodne suglasnosti na pročišćeni tekst Statuta II. osnovne škole Vrbovec
Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut I. osnovne škole Vrbovec
Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut II. osnovne škole Vrbovec

7. Donošenje Zaključka o usvajanju:
a) Analize o stanju sustava civilne zaštite na području grada Vrbovca za 2018. godinu
b) Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području grada Vrbovca za 2019. godinu
T7 – Don. Zaključka o usvajanju Analize te Smjernica civilne zaštite
Zaključak o usvajanju Analize o stanju sustava CZ na pod. GV za 2018. g
Zaključak o usvajanju Smjernica za org. i razvoj sustava CZ na pod. GV za 2019. g

8. Donošenje Zaključka o objavi Javnog poziva za podnošenje prijedloga kandidata/kandidatkinja za izbor članova/članica i zamjenika/zamjenica Savjeta mladih Grada Vrbovca
T8 – Don. Zaključka o objavi Jav. poziva za pod. prijedloga kandid. za izbor čl. Savjeta mladih
Zaključak o objavi Javnog poziva za pod. prijedloga kandidata za izbor član. Savjeta mladih GV
Javni poziv

9. Donošenje Odluke o:
a) razrješenju predsjednika Odbora za Statut, Poslovnik i opće akte
b) izboru predsjednika Odbora za Statut, Poslovnik i opće akte
T9 – Don. Odluke o razrješnju – izboru predsjednika Odbora za Statut, Posl. i opće akte
Odluka o razrješenju predsjednika Odbora za Statut, Poslovnik i opće akte
Odluka o izboru predsjednika Odbora za Statut, Poslovnik i opće akte

10. Donošenje Odluke o:
a) razrješenju člana Odbora za financije
b) izboru člana Odbora za financije
T10 – Don. Odluke o razrješenju – izboru člana Odbora za financije
Odluka o razrješenju člana Odbora za financije
Odluka o izboru člana Odbora za financije

11. Donošenje Odluke o:
a) razrješenju predsjednika Odbora za dodjelu nagrada i priznanja
b) razrješenju člana Odbora za dodjelu nagrada i priznanja
c) imenovanju predsjednika Odbora za dodjelu nagrada i priznanja
d) izboru člana Odbora za dodjelu nagrada i priznanja
T11 – Don. Odluke o razrješenju – izboru predsjednika i člana Odbora za dod. nag. i priznanja
Odluka o razrješenju predsjednika Odbora za dodjelu nagrada i priznanja
Odluka o razrješenju člana Odbora za dodjelu nagrada i priznanja
Odluka o imenovanju predsjednika Odbora za dodjelu nagrada i priznanja
Odluka o izboru člana Odbora za dodjelu nagrada i priznanja

12. Donošenje Rješenja o:
a) razrješenju člana Odbora za imenovanje naselja, ulica i trgova
b) imenovanju člana Odbora za imenovanje naselja, ulica i trgova
T12 – Don. Rješenja o razrješenju – imenovanju člana Odbora za imenov. naselja, ulica i trgova
Rješenje o razrješenju člana Odbora za imenovanje naselja, ulica i trgova
Rješenje o imenovanju člana Odbora za imenovanje naselja, ulica i trgova

16. sjednica Gradskog vijeća Grada Vrbovca

Poziv za 16. sjednicu Vijeća
Verificirani Zapisnik sa 16. sjednice Vijeća

Zapisnik s 15. sjednice Vijeća

1. Izvješće Mandatnog povjerenstva o prestanku mirovanja vijećničkog mandata
T1 – Izvješće Mandatno povjerenstva o prestanku mirovanja vijećničkog mandata
Izvješće Mandatnog povjerenstva
NACRT Zaključka o primanju na znanje Izvješća Mandatnog povjerenstva
Zaključak o primanju na znanje Izvješća Mandatnog povjerenstva

2. Donošenje Odluke o:
a) razrješenju predsjednika Gradskog vijeća Grada Vrbovca
b) izboru predsjednika Gradskog vijeća Grada Vrbovca
T2 – Don. Odluke o razrješenju te Odluke o izboru predsjednika Gradskog vijeća
Odluka o razrješenju predsjednika Gradskog vijeća Grada Vrbovca
Odluka o izboru predsjednika Gradskog vijeća Grada Vrbovca

3. Donošenje III. izmjena i dopuna Proračuna Grada Vrbovca za 2018. godinu
T3 – Don. III. izmjena i dopuna Proračuna Grada Vrbovca za 2018. g
Izvješće o savjetovanju s javnošću
III. izmjene i dopune Proračuna Grada Vrbovca za 2018. godinu – OPĆI DIO-1
III. izmjene i dopune Proračuna Grada Vrbovca za 2018. godinu – OPĆI DIO-2
III. izmjene i dopune Proračuna Grada Vrbovca za 2018. godinu – POSEBNI DIO
Plan razvojnih programa Grada Vrbovca za razdoblje 2018. – 2020. godine

4. Donošenje Odluke o III. izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Vrbovca za 2018. godinu
T4. – Don. Odluke o III. izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna GV za 2018. g
Izvješće o savjetovanju s javnošću
Odluka o III. izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Vrbovca za 2018. g

5. Donošenje:
a) II. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Vrbovca za 2018. godinu
b) II. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Vrbovca za 2018. godinu
c) II. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Vrbovca za 2018. godinu
d) II. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu Grada Vrbovca za 2018. godinu
e) II. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Vrbovca za 2018. godinu
f) Odluke o II. izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u športu Grada Vrbovca za 2018. godinu
T5 – Don. II. izmjena i dopuna Programa – kom. djel. i društ. djel. za 2018. g -ABC
T5 – Don. II. izmjena i dopuna Programa – kom. djel. i društ. djel. za 2018. g -DEF
Izvješće o savjetovanju s javnošću A
Izvješće o savjetovanju s javnošću B
Izvješće o savjetovanju s javnošću C
Izvješće o savjetovanju s javnošću D
Izvješće o savjetovanju s javnošću E
Izvješće o savjetovanju s javnošću F
II. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Vrbovca za 2018. godinu
II. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018.g.
II. izmjene i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu GV za 2018. godinu
II. izmjene i dopune Programa JP u predšk. o. i školstvu GV za 2018. g
II. izmjene i dopune Programa JP u kulturi GV za 2018. g.
Odluka o II. izmjenama i dopunama Programa JP u športu GV za 2018. g

6. Donošenje Proračuna Grada Vrbovca za 2019. i projekcije za 2020. i 2021. godinu
T6 – Don. Proračuna Grada Vrbovca za 2019. i projekcije za 2020. i 2021. g
Izvješće o savjetovanju s javnošću
Proračun Grada Vrbovca za 2019. i projekcije za 2020. i 2021. godinu – OPĆI DIO
Proračun Grada Vrbovca za 2019. i projekcije za 2020. i 2021. godinu – POSEBNI DIO
Proračun Grada Vrbovca za 2019. godinu – po funkcijskoj klasifikaciji
Plan razvojnih programa Grada Vrbovca za razdoblje 2019. – 2021. godine

7. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Vrbovca za 2019. godinu
T7 – Don. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Vrbovca za 2019. g
Izvješće o savjetovanju s javnošću
Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Vrbovca za 2019. godinu

8. Donošenje Programa:
a) održavanja komunalne infrastrukture Grada Vrbovca za 2019. godinu
b) građenja komunalne infrastrukture Grada Vrbovca za 2019. godinu
c) javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Vrbovca za 2019. godinu
d) javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu Grada Vrbovca za 2019. godinu
e) javnih potreba u kulturi Grada Vrbovca za 2019. godinu
f) javnih potreba u sportu Grada Vrbovca za 2019. godinu
g) javnih potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti Grada Vrbovca u 2019. godini
T8 – Don. Programa – kom. djel. i društ. djel. za 2019. g
Izvješće o savjetovanju s javnošću A
Izvješće o savjetovanju s javnošću B
Izvješće o savjetovanju s javnošću C
Izvješće o savjetovanju s javnošću D
Izvješće o savjetovanju s javnošću E
Izvješće o savjetovanju s javnošću F
Izvješće o savjetovanju s javnošću G
Program održavanja komunalne infrastrukture Grada Vrbovca za 2019. g.
Program građenja komunalne infrastrukture Grada Vrbovca za 2019. godinu
Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu GV za 2019. g.
Program javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu GV za 2019. g
Program javnih potreba u kulturi Grada Vrbovca za 2019. g
Program javnih potreba u sportu Grada Vrbovca za 2019. g
Programa javnih potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti GV u 2019. g

9. Donošenje Odluke o komunalnoj naknadi Grada Vrbovca
T9 – Don. Odluke o komunalnoj naknadi Grada Vrbovca
Izvješće o savjetovanju s javnošću
Odluka o komunalnoj naknadi Grada Vrbovca
Kartografski prikaz zona

10. Donošenje Odluke o pravima iz socijalne skrbi Grada Vrbovca
T10 – Don. Odluke o pravima iz socijalne skrbi Grada Vrbovca
Izvješće o savjetovanju s javnošću
Odluka o pravima iz socijalne skrbi Grada Vrbovca

11. Donošenje Odluke o sufinanciranju programa predškolskog odgoja u dječjim vrtićima drugih osnivača i obrta za čuvanje djece djelatnosti dadilje na području grada Vrbovca
T11 – Don. Odluke o sufin. prog. predšk. odgoja u dj. vrtićima dr. osniv. i obrta za čuv. djece djel. dadilje
Izvješće o savjetovanju s javnošću
Odluka o suf. prog. predšk. o. u DV dr. osn. i obrta djel. dadilja

12. Donošenje Odluke o imenovanju v.d. ravnatelja Dječjeg vrtića Vrbovec
T12 – Don. Odluke o imenovanju v.d. ravnatelja Dječjeg vrtića Vrbovec
Odluka o imenovanju v.d. ravnatelja Dječjeg vrtića Vrbovec

13. Donošenje Odluke o kupnji nekretnine k.č. br. 3574/1, zk. ul. br. 1967, k.o. 337854, Vrbovec 1
T13 – Don. Odluke o kupnji nekretnine u k.o. Vrbovec 1
Odluka o kupnji nekretnine

14. Donošenje Odluke o prihvaćanju:
a) Programa rada Savjeta mladih Grada Vrbovca za 2019. godinu
b) Financijskog plana Savjeta mladih Grada Vrbovca za 2019. godinu

T14 – Don. Odluke o prihv. Programa rada te Financijskog plana Savjeta mladih za 2019. g
Odluka o usvajanju Programa rada Savjeta mladih Grada Vrbovca za 2019. godinu
Odluka o usvajanju Financijskog plana Savjeta mladih za 2019. g

DOPUNSKA TOČKA: Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o imenima ulica i trgova u mjestu Vrbovec i Martinska Ves

Dopunska točka
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o imenima ulica i trgova u mjestu Vrbovec i Martinska Ves

15. sjednica Gradskog vijeća Grada Vrbovca

Poziv za 15. sjednicu Vijeća
Verificirani Zapisnik s 15. sjednice Vijeća

Zapisnik s 13. sjednice Vijeća

Zapisnik s Izvanredne, 14. sjednice Vijeća

1. Donošenje Odluke o razrješenju te izboru predsjednika Gradskog vijeća Grada Vrbovca
T1 – Razrješenje i izbor predsjednika Gv

Odluka o neprihvaćanju Prijedloga o razrješenju predsjednika Gradskog vijeća GV

2. Donošenje Odluke o vrijednosti boda za izračun komunalne naknade Grada Vrbovca
T2 – Vrijednost boda za izračun kom. nak

Odluka o vrijednosti boda za izračun komunalne naknade Grada Vrbovca

3. Donošenje Pravilnika o izgledu i sadržaju službene iskaznice, izgledu službene odore i oznaci komunalnih redara
T3 – Izgled i sadržaj sl. iskaznice, odore i oznake kom. redara

Pravilnik o izgledu i sadržaju službene iskaznice, izgledu sl. odore i oznaci kom. red

4. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina u poduzetničkoj zoni Poduzetnik
T4 – Raspisivanje natječaja za prodaju nekretnine

Odluka o pokretanju javnog natječaja za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Vrbovca

5. Donošenje Odluke o poništenju javnog natječaja za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Vrbovca
T5 – Poništenje jav. natječaja za prodaju nekretnine

Odluka o neprihvaćanju Odluke o poništenju javnog natječaja za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Vrbovca

6. Donošenje Odluke o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Vrbovec
T6 – Imenovanje ravnateljice Dj. vrtića Vrb

Odluka o neprihvaćanju Prijedloga Odluke o imenovanju ravnateljice DVV

7. Donošenje Zaključka o stavljanju van snage Zaključka o utvrđivanju Prijedloga za razrješenje i imenovanje mrtvozornika za područje grada Vrbovca
T7 – Stavljanje van snage Zaklj. – mrtvozornik

Zaključak o stavljanju van snage Zaključka – mrtvozornik

8. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izmjena i dopuna:
a) Programa rada Savjeta mladih Grada Vrbovca za 2018. godinu
b) Financijskog plana Savjeta mladih Grada Vrbovca za 2018. godinu
T8 – Izmjene i dopune Prog. rada i Fin. pl. Savjeta mladih

Odluka o usvajanju Izmjena i dopuna Programa rada Savjeta mladih Grada Vrbovca za 2018. godinu

Izmjene i dopune Programa rada

Odluka o usvajanju Izmjena i dopuna Financijskog plana Savjeta mladih za 2018. g

Izmjene i dopune Fin. plana

9. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Savjeta mladih Grada Vrbovca za 2017. godinu
T9 – Izvješće o radu Savjeta mladih za 2017. g

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Savjeta mladih Grada Vrbovca za 2017. godinu

Izvanredna 14. sjednica Gradskog vijeća Grada Vrbovca

Poziv za Izvanrednu, 14. sjednicu Vijeća
Verificirani Zapisnik s Izvanredne, 14. sj. Vijeća

T1 – Donošenje III. izmj. i dop. UPU-a Grada Vrbovca1

T1 – Donošenje III. izmj. i dop. UPU-a Grada Vrbovca2

T1 – Donošenje III. izmj. i dop. UPU-a Grada Vrbovca3

T1 – Donošenje III. izmj. i dop. UPU-a Grada Vrbovca4

T1 – Donošenje III. izmj. i dop. UPU-a Grada Vrbovca5

Odluka o III. izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Grada Vrbovca

Sukladno članku 114. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vrbovca građani i najviše po dva predstavnika zainteresiranih pravnih osoba imaju pravo prisustvovati sjednicama Vijeća i njegovih radnih tijela. Građani i pravne osobe dužni su pismeno najaviti svoju nazočnost na sjednici Vijeća ili radnog tijela najkasnije tri dana prije održavanja sjednice. Najava se vrši

13. sjednica Gradskog vijeća Grada Vrbovca

Poziv za 13. sjednicu Vijeća – 12. 09. 2018. g
Verificirani Zapisnik s 13. sjednice Vijeća

Zapisnik s 10. sjednice Vijeća

Zapisnik s Izvanredne, 11. sjednice Vijeća

Zapisnik s 12. sjednice Vijeća

1. Donošenje Polugodišnjeg izvješća o izvršenju Proračuna Grada Vrbovca za razdoblje od 01.01. do 30.06.2018. godine

T1 – Don. Polugodišnjeg izvješća o izvr. Prorač. za siječanj-lipanj 2018

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna 01.01. – 30.06.18.

2. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja unutar mjere 7 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020. godine za:

A – Dječji vrtić Vrbovec

Odluke o davanju suglasnosti na provedbu ulaganja – Dječji vrtić Vrbovec

Prilog 12 Opis projekta Dječji vrtić Vrbovec

B – Dvorana u Lonjici

Odluka o davanju suglasnosti na provedbu ulaganja-izgradnje dvorane u Lonjici

Prilog 12 Opis projekta Sportska dvorana u Lonjici

3. Polugodišnje izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje od 01.01. do 30.06.2018. godine:

T3 – Izvješće o radu Gradonačelnika

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Gradonačelnika

Izvješće o radu Gradonačelnika

4. Izvješće o radu i poslovanju za 2017. godinu:

A – Gradske zajednice športskih udruga Vrbovec

Zaključak o prim. na znanje Izvješća GZŠU Vrb. za 2017

B – Vatrogasne zajednice Grada Vrbovca

Zaključak o prim. na znanje Izvješća Vatrogasne zajednice GV za 2017.

C- Gradsko društvo Crvenog križa Vrbovec

Zaključak o prim. na znanje Izvješća GD Crvenog križa Vrb. za 2017.

D – Turističke zajednice Grada Vrbovca

Zaključak o prim. na znanje Izvješća Turističke zajednice GV za 2017