Gradsko vijeće

Konstituirajuća i 1. sjednica

Poziv za konstituirajuću sjednicu Gradskog vijeća Grada Vrbovca.pdf

Verificirani zapisnik sa Konstituirajuće sjednice.pdf

Odluka o izboru Mandatnog povjerenstva.pdf

Izvješće Mandatnog povjerenstva o rezultatima provedenih izbora za članove Gradskog vijeća.pdf

Zaključak o primanju na znanje Izvješća Mandatnog povjerenstva.pdf

Odluka o izboru Odbora za izbor i imenovanja.pdf

Odluka o izboru predsjednika Gradskog vijeća.pdf

Odluka o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća – S. Fotović.pdf

Odluka o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća – H. Herček.pdf

Odluka o izboru Odbora za Statut, Poslovnik i opće akte.pdf

Odluka o izboru Odbora za financije.pdf

Verificirani zapisnik sa 1. sjednice Vijeća.pdf

Odluka o izboru i imenovanju Odbora za dodjelu nagrada i priznanja.pdf

Zaključak o dodjeli Godišnjih nagrada Grada Vrbovca za 2016. godinu.pdf

Zaključak o dodjeli Nagrade za životno djelo.pdf

Odluka o II. Izmjenama i dopunama Odluke o visini naknade za rad zamjenika gradonačelnika Grada Vrbovca.pdf

Odluka o II. Izmjenama i dopunama Odluke o naknadama za rad članova Gradskog vijeća i njihovih radnih tijela.pdf

Savjetodavna tijela

Članovi Savjeta mladih Grada Vrbovca:

1. Sesvečan Nirvana (zamjenik članice Octenjak Tomislav) – predsjednica
2. Pisačić Anja (zamjenica članice Kornet Nikolina) – potpredsjednica
3. Bažant Josipa (zamjenica članice Husinec Ana)
4. Lisičak Antonio (zamjenica člana Benko Martina)
5. Magić Stipe (zamjenik člana Smolčec Tomislav)
6. Marinović Domagoj (zamjenik člana Kuten Ivan)
7. Petriš Matija (zamjenica člana Rundek Petra)

Radna tijela

1. Mandatno povjerenstvo
– Stjepan Fotović – predsjednik
– Dejan Jaić – član
– Darko Dananić – član

– na konstituirajućoj sjednici podnosi izvješće o provedenim izborima za Gradsko vijeće i imenima izabranih vijećnika, temeljem objavljenih rezultata nadležnog izbornog povjerenstva o provedenim izborima,
– izvještava Gradsko vijeće o podnesenim ostavkama na vijećničku dužnost, te o zamjenicima vijećnika koji počinju obavljati vijećničku dužnost,
– obavještava Gradsko vijeće o mirovanju mandata vijećnika po sili zakona, o mirovanju mandata iz osobnih razloga i o mirovanju mandata zbog obnašanja nespojive dužnosti te o zamjeniku vijećnika koji umjesto njega počinje obavljati vijećničku dužnost,
– izvještava Gradsko vijeće o prestanku mirovanja mandata vijećnika.

2. Odbor za izbor i imenovanja
– Tihomir Antolković – predsjednik
– Stjepan Grošanić – član
– Stjepan Fotović – član
– Hrvoje Herček – član
– Franjo Simić – član

– predlaže:
– izbor i razrješenje predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća,
– izbor i razrješenje članova radnih tijela Gradskog vijeća,
– imenovanje i razrješenje i drugih osoba određenih Statutom i drugim odlukama Gradskog vijeća.

3. Odbor za Statut, Poslovnik i opće akte
– Hrvoje Herček – predsjednik
– Stjepan Tvorić – član
– Luka Lacković – član

– predlaže Statut Grada i Poslovnik Gradskog vijeća,
– predlaže pokretanje postupka za izmjenu Statuta odnosno Poslovnika Gradskog vijeća,
– razmatra prijedloge odluka i drugih općih akata koje donosi Gradsko vijeće,
– daje vjerodostojno tumačenje odluka/zaključaka ili drugih akata donesenih na Gradskom vijeću,
– izrađuje pročišćeni tekst Statuta,
– obavlja i druge poslove određene Statutom.

4. Odbor za financije
– Tihomir Antolković – predsjednik
– Marcela Ledinski Mitrov – članica
– Stjepan Fotović – član
– Stjepan Tvorić – član
– Damir Tomljenović – član

– predlaže sustav financiranja javnih potreba Grad,
– daje mišljenje na prijedlog Proračuna, polugodišnjeg i završnog obračuna Grada,
– razmatra i predlaže gradske poreze i prireze, odnosno poreznu politiku Grada,
– utvrđuje prijedlog visine primanjima vijećnika, te naknade troškova vijećnicima za rad u Gradskom vijeću,
– daje mišljenje na Izvješće Državnog ureda za reviziju, te
– razmatra i druga pitanja iz područja financija.

5. Odbor za dodjelu nagrada i priznanja Grada Vrbovca
– Hrvoje Herček – predsjednik
– Stjepan Fotović – član
– Marcela Ledinski Mitrov – članica
– Vjekoslav Smolec – član
– Franjo Simić – član

– pokreće postupak za dodjelu nagrada i javnih priznanja raspisivanjem pozivnog natječaja za prikupljanje prijedloga te razmatra prijedloge i predlaže Gradskom vijeću kandidate za dodjelu nagrada i priznanja.

6. Povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda 
– Valentina Petanjek Špehar, mag. ing. sliv. – predsjednica
– Robert Đuranec, inž. poljoprivrede – član
– Miljenko Tumpak – član
– Jasna Cvetek-Kolić, ing. građ. – članica
– Marijan Prevarek – član.

– obavljaju poslove sukladno Zakonu o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda („Narodne novine“ br. 16/19)

7. Odbor za imenovanja naselja, ulica i trgova
– Vjekoslav Smolec – predsjednik
– Stjepan Fotović – član
– Martina Petrak – članica
– Mijo Mijatović – član
– Franjo Simić – član

– razmatra načelna pitanja o granicama područja naselja, o spajanju i razdvajanju naselja
– predlaže Gradskom vijeću odluke o imenima naselja, ulica i trga na temelju pribavljenog mišljenja mjesnog odbora na čijem se području nalazi naselje, ulica odnosno trg
– razmatra mišljenja i prijedloge građana upućene Gradskom vijeću u svezi granica područja naselja, promjeni imena ulica i trgova, te spajanju i razdvajanju naselja
– prati i razmatra primjenu zakonskih propisa o načinu označavanja imena naselja, ulica i trgova kao i obilježavanju zgrada brojevima na području Grada Vrbovca, i u tom smislu pokreće inicijative i predlaže upravnom tijelu nadležnom za komunalne poslove poduzimanje određenih radnji.”

Službeno glasilo

Glasnik Grada Vrbovca

Glasnik Grada Vrbovca (ISSN 2623-5617) službeno je glasilo Grada Vrbovca. Izdavač: Grad Vrbovec. Uredništvo: Trg Petra Zrinskog 9, Vrbovec. Glavni i odgovorni urednik: Andreja Tanasković – pročelnica Službe za opće poslove Grada Vrbovca, telefon: 01/2799-903, fax: 01/2791-015. Tehničko uređenje, korektura i tisak: GLASILA d.o.o., Petrinja, D. Careka 2/1, telefon 044/815-138, fax: 044/815-498.

 

Glasnik Grada Vrbovca 6-2020 od 10. lipnja 2020. 

Glasnik Grada Vrbovca 5-2020 od 8. svibnja 2020. 

Glasnik Grada Vrbovca 4-2020 od 10. travnja 2020.

Glasnik Grada Vrbovca 3-2020 od 12. ožujka 2020. 

Glasnik Grada Vrbovca 2-2020 od 20. veljače 2020.

Glasnik Grada Vrbovca 1-2020 od 23. siječnja 2020.

 

Kazalo Glasnika Grada Vrbovca za 2019. godinu

Glasnik Grada Vrbovca 12-2019 od 5. prosinca 2019.

Glasnik Grada Vrbovca 11-2019 od  28. listopada 2019.

Glasnik Grada Vrbovca 10-2019 od 11. rujna 2019.

Glasnik Grada Vrbovca 9-2019 od 30. srpnja 2019.

Glasnik Grada Vrbovca 8-2019 od 29. srpnja 2019.

Glasnik Grada Vrbovca 7-2019 od 10. srpnja 2019.

Glasnik Grada Vrbovca 6-2019 od 17. lipnja 2019. 

Glasnik Grada Vrbovca 5-2019 od 9. svibnja 2019.

Glasnik Grada Vrbovca 4-2019 od 25. travnja 2019.

Glasnik Grada Vrbovca 3-2019 od 29. ožujka 2019. 

Glasnik Grada Vrbovca 2-2019 od 1. ožujka 2019.

Glasnik Grada Vrbovca 1-2019 od 1. veljače 2019.

 

Kazalo Glasnika Grada Vrbovca za 2018. godinu

Glasnik Grada Vrbovca 10-2018 od 22. prosinca 2018.

Glasnik Grada Vrbovca 9-2018 od 21. studenog 2018. 

Glasnik Grada Vrbovca 8-2018 od 25. listopada 2018.

Glasnik Grada Vrbovca 7-2018 od 14. rujna 2018. 

Glasnik Grada Vrbovca 6-2018 od 19. srpnja 2018.

Glasnik Grada Vrbovca 5-2018 od 9. srpnja 2018.

Glasnik Grada Vrbovca 4-2018 od 11. lipnja 2018. 

Glasnik Grada Vrbovca 3-2018 od 25. svibnja 2018.

Glasnik Grada Vrbovca 2-2018 od 20. travnja 2018. 

Vijećnici

Gradsko vijeće Grada Vrbovca konstituirano je 8. lipnja 2017. godine.

Članovi Gradskog vijeća su:

 • Hrvoje Herček (nezavisni vijećnik) – predsjednik Vijeća
 • Stjepan Fotović – prvi potpredsjednik Vijeća (LABURISTI)
 • Damir Fašaić – drugi potpredsjednik Vijeća (HDZ)
 • Tihomir Antolković (SDP)
 • Damir Tomljenović (HDZ)
 • Štefica Fintić (HDZ)
 • Franjo Simić (HSU)
 • Mijo Mijatović (HDZ)
 • Dejan Jaić (Stranka rada i solidarnosti)
 • Dražen Sudinec (nezavisni vijećnik)
 • Stjepan Grošanić (Stranka rada i solidarnosti)
 • Darko Dananić (nezavisni vijećnik)
 • Stjepan Tvorić (nezavisni vijećnik)
 • Vjekoslav Smolec (SDP, dužnost zamjenika vijećnika obnaša od 21. lipnja 2017. godine)
 • Martina Petrak (SDP, dužnost zamjenice vijećnika obnaša od 28. ožujka 2018. godine)
 • Marcela Ledinski Mitrov (HSS, dužnost vijećnice obnaša od 31. siječnja 2019. godine)
 • Luka Lacković (SDP, dužnost zamjenika vijećnika obnaša od 28. siječnja 2018. godine)

Gradski vijećnici kojima je mandat u mirovanju:

 • Denis Kralj (SDP, mandat miruje od 9. lipnja 2017. godine)
 • Maja Novosel (SDP, mandat miruje od 9. siječnja 2018. godine)
 • Vlado Mesnik (SDP, mandat miruje od 16. ožujka 2018. godine)

Gradski vijećnici kojima je prestao mandat:

 • Ivan Cvok (HSS) – dužnost zamjenika vijećnika obnašao od 31. siječnja 2018. godine do 6. prosinca 2018. godine
 • Marko Belošević (HSS) – dužnost vijećnika obašao od 8. lipnja 2017. godine do 22. prosinca 2017. godine te od 7. prosinca 2018. godine do 28. prosinca 2018. godine
 • Ivan Svečnjak (SDP) – dužnost zamjenika vijećnika obnašao od 31. siječnja 2018. godine do 8. siječnja 2020. godine