Radna tijela

Radna tijela

1. Mandatno povjerenstvo
– Stjepan Fotović – predsjednik
– Dejan Jaić – član
– Darko Dananić – član

– na konstituirajućoj sjednici podnosi izvješće o provedenim izborima za Gradsko vijeće i imenima izabranih vijećnika, temeljem objavljenih rezultata nadležnog izbornog povjerenstva o provedenim izborima,
– izvještava Gradsko vijeće o podnesenim ostavkama na vijećničku dužnost, te o zamjenicima vijećnika koji počinju obavljati vijećničku dužnost,
– obavještava Gradsko vijeće o mirovanju mandata vijećnika po sili zakona, o mirovanju mandata iz osobnih razloga i o mirovanju mandata zbog obnašanja nespojive dužnosti te o zamjeniku vijećnika koji umjesto njega počinje obavljati vijećničku dužnost,
– izvještava Gradsko vijeće o prestanku mirovanja mandata vijećnika.

2. Odbor za izbor i imenovanja
– Tihomir Antolković – predsjednik
– Stjepan Grošanić – član
– Stjepan Fotović – član
– Hrvoje Herček – član
– Franjo Simić – član

– predlaže:
– izbor i razrješenje predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća,
– izbor i razrješenje članova radnih tijela Gradskog vijeća,
– imenovanje i razrješenje i drugih osoba određenih Statutom i drugim odlukama Gradskog vijeća.

3. Odbor za Statut, Poslovnik i opće akte
– Hrvoje Herček – predsjednik
– Stjepan Tvorić – član
– Ivan Svečnjak – član

– predlaže Statut Grada i Poslovnik Gradskog vijeća,
– predlaže pokretanje postupka za izmjenu Statuta odnosno Poslovnika Gradskog vijeća,
– razmatra prijedloge odluka i drugih općih akata koje donosi Gradsko vijeće,
– daje vjerodostojno tumačenje odluka/zaključaka ili drugih akata donesenih na Gradskom vijeću,
– izrađuje pročišćeni tekst Statuta,
– obavlja i druge poslove određene Statutom.

4. Odbor za financije
– Tihomir Antolković – predsjednik
– Marcela Ledinski Mitrov – članica
– Stjepan Fotović – član
– Stjepan Tvorić – član
– Damir Tomljenović – član

– predlaže sustav financiranja javnih potreba Grad,
– daje mišljenje na prijedlog Proračuna, polugodišnjeg i završnog obračuna Grada,
– razmatra i predlaže gradske poreze i prireze, odnosno poreznu politiku Grada,
– utvrđuje prijedlog visine primanjima vijećnika, te naknade troškova vijećnicima za rad u Gradskom vijeću,
– daje mišljenje na Izvješće Državnog ureda za reviziju, te
– razmatra i druga pitanja iz područja financija.

5. Odbor za dodjelu nagrada i priznanja Grada Vrbovca
– Hrvoje Herček – predsjednik
– Stjepan Fotović – član
– Marcela Ledinski Mitrov – članica
– Vjekoslav Smolec – član
– Franjo Simić – član

-pokreće postupak za dodjelu nagrada i javnih priznanja raspisivanjem pozivnog natječaja za prikupljanje prijedloga te razmatra prijedloge i predlaže Gradskom vijeću kandidate za dodjelu nagrada i priznanja.

6. Povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda
– Valentina Petanjek Špehar, mag. ing. silv., viša stručna suradnica za komunalno redarstvo Grada Vrbovca – predsjednica
– Robert Đuranec, inž. poljoprivrede, zamjenik gradonačelnika Grada Vrbovca – zamjenik predsjednice
– Miljenko Tumpak, OPG Miljenko Tumpak (Poljana) – član
– Jasna Cvetek-Kolić, ing. građ., voditeljica OJ održavanja nerazvrstanih cesta, zimske službe i investicija Komunalca Vrbovec d.o.o. – članica
– Marijan Prevarek, OPG Marijan Prevarek (Vrhovec) – član

Zamjenici članova:
– Davor Lujić, prof., viši stručni suradnik za imovinsko-pravne poslove Grada Vrbovca
– Damir Pejaković, dipl. ing. agr., viši stručni savjetnik (stočarstvo) Savjetodavne službe
– Martina Pankretić, oec., stručni referent za poljoprivredu Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Zadaće Povjerenstva utvrđene su člankom 38. stavkom 1. točkom 3. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda

7. Odbor za imenovanja naselja, ulica i trgova
– Vjekoslav Smolec – predsjednik
– Stjepan Fotović – član
– Martina Petrak – članica
– Mijo Mijatović – član
– Franjo Simić – član

– razmatra načelna pitanja o granicama područja naselja, o spajanju i razdvajanju naselja
– predlaže Gradskom vijeću odluke o imenima naselja, ulica i trga na temelju pribavljenog mišljenja mjesnog odbora na čijem se području nalazi naselje, ulica odnosno trg
– razmatra mišljenja i prijedloge građana upućene Gradskom vijeću u svezi granica područja naselja, promjeni imena ulica i trgova, te spajanju i razdvajanju naselja
– prati i razmatra primjenu zakonskih propisa o načinu označavanja imena naselja, ulica i trgova kao i obilježavanju zgrada brojevima na području Grada Vrbovca, i u tom smislu pokreće inicijative i predlaže upravnom tijelu nadležnom za komunalne poslove poduzimanje određenihradnji.”