Sjednice

21. sjednica Gradskog vijeća Grada Vrbovca

Poziv – 21. sjednica

ZAPISNIK – 20. sjednica

1. Donošenje Zaključka o visini prihoda bez primitaka ostvarenih u 2023. godini
T1 Zaključak o visini prihoda bez primitaka ostvarenih u 2023

2. Donošenje Odluke o dugoročnom zaduživanju Grada Vrbovca
T2 Odluka o dugoročnom zaduživanju Grada Vrbovca

3. Donošenje Zaključka o objavi Javnog poziva za podnošenje prijedloga kandidata za izbor članova Savjeta mladih Grada Vrbovca
T3 Zaključak o objavi Javnog poziva SAVJET MLADIH 2024

4. Donošenje Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva u Gradu Vrbovcu u 2024. godini
T4 DEC 2024

5. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti Dječjem vrtiću Vrbovec na prijedlog Plana upisa u Dječji vrtić Vrbovec za pedagošku 2024./2025. godinu
T5 Odluka o davanju suglasnosti Plan upisa DV Vrbovec 2024 2025

6. Donošenje Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za 2024. godinu
T6 Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za 2024

7. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera za uklanjanje odbačenog otpada u 2023. godini
T7 Zaključak lokacije i količine odbačenog otpada u 2023

8. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu tvrtke KOMUNALAC VRBOVEC, d.o.o. – OJ sakupljanje i deponiranje komunalnog otpada u toku 2023. godine
T8 Zaključak Izvješće o radu KOMUNALAC VRBOVEC, d.o.o. 2023

 

20. sjednica Gradskog vijeća Grada Vrbovca

Poziv – 20. sjednica

Zapisnik – 18. sjednica

Zapisnik – izvanredna 19. sjednica

 1. Donošenje II. izmjena i dopuna Proračuna Grada Vrbovca za 2023. godinu
  T1 II. izmjene i dopune Proračuna 2023.

  1 II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2023.G. – OPĆI DIO – sažetak – I. 
  2 II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2023.G. – OPĆI DIO – prihodi i rashodi po izvorima – II. DIO 
  3 II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2023.G. – OPĆI DIO – rashodi po funkcijskoj klasifikaciji – III. DIO
  4 II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2023.G. – OPĆI DIO – račun financiranja – IV. DIO
  5 II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2023.G. – POSEBNI DIO – V. DIO

 2. Donošenje:
  a)izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Vrbovca za 2023. godinu
  b)izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Vrbovca za 2023. godinu
  c)izmjena Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu Grada Vrbovca za 2023. godinu
  d)izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Vrbovca za 2023. godini
  e)izmjena Programa javnih potreba u sportu Grada Vrbovca za 2023. godini
  T2 izmjene i dopune Programa 2023.

  2aIII izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023.
  2bII izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023.
  2cII izmjene Programa javnih potreba u predšk. odgoju i školstvu za 2023.
  2dII izmjene i dopune Programa u socijalnoj skrbi i zdravstvu za 2023.
  2eI izmjene Programa javnih potreba u sportu za 2023.

 3. Donošenje Proračuna Grada Vrbovca za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. godinu
  T3 PRORAČUN 2024.
  I. AMANDMAN
  II. AMANDMAN
  III. AMANDMAN
  IV. AMANDMAN
  V. AMANDMAN
  VI. AMANDMAN

  PRORAČUN GRADA VRBOVCA ZA 2024.-2026.G. – OPĆI DIO – SAŽETAK – usvojeno 13.12.2023. – I. DIO
  PRORAČUN GRADA VRBOVCA ZA 2024.-2026.G. – OPĆI DIO – prihodi i rashodi po izvorima financiranja – usvojeno 13.12. – II. DIO
  PRORAČUN GRADA VRBOVCA ZA 2024.-2026.G. – OPĆI DIO – račun financiranja – po izvorima – usvojeno 13.12.- III. DIO
  PRORAČUN GRADA VRBOVCA ZA 2024.-2026.G. – OPĆI DIO – rashodi po funkcijskoj klasifikaciji – usvojeno 13.12. – IV. DIO
  PRORAČUN GRADA VRBOVCA ZA 2024.-2026.G. – POSEBNI DIO PRORAČUNA – usvojeno 13.12.2023. – V. DIO

 4. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Vrbovca za 2024. godinu
  T4 Odluka o izvršavanju Proračuna 2024

  T4 Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Vrbovca za 2024

 5. Donošenje Programa:
  a)građenja komunalne infrastrukture Grada Vrbovca za 2024. godinu
  b)održavanja komunalne infrastrukture Grada Vrbovca za 2024. godinu
  c)utroška sredstava od šumskog doprinosa za 2024. godinu
  d)korištenja naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2024. godinu
  e)javnih potreba u kulturi Grada Vrbovca za 2024. godinu
  f)javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu Grada Vrbovca za 2024. godinu
  g)javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Vrbovca za 2024. godinu
  h)javnih potreba u sportu Grada Vrbovca za 2024. godinu
  i)javnih potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti Grada Vrbovca za 2024. godinu
  T5 Programi 2024

  5a Program građenja komunalne infrastrukture za 2024.
  5b Program održavanja komunalne infrastrukture za 2024.
  5cProgram utroška sredstava od šumskog doprinosa za 2024.
  5d Program korištenja naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2024.
  5e Program javnih potreba u kulturi za 2024.
  5f Program javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu za 2024.
  5h Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu za 2024.
  5g Program javnih potreba u sportu za 2024.
  5i Program javnih potreba u vatrogastvu i CZ za 2024. 

 6. Donošenje Odluke o raspodjeli sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u Gradskom vijeću iz Proračuna Grada Vrbovca u 2024. godini
  T6 ODLUKA O RASPODJELI SREDSTAVA

  T6 Odluka o raspodjeli sredstava- pol. stranke i nezavisni čl. zastupljeni u GV 2024.

 7. Donošenje Odluke o porezima Grada Vrbovca
  T7 ODLUKA O POREZIMA

  T7 Odluka o porezima Grada Vrbovca

 8. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva u Gradu Vrbovcu u 2023. godini
  T8 IZMJENE DEC 2023.

  T8Odluka o izmjenama i dopunama DEC školstvo za 2023.

 1. Donošenje Odluke o izvršavanju programa javnih potreba u sportu Grada Vrbovca
  T9 Odluka o izvršavanju programa sport

  T9 Odluka o izvršavanju programa javnih potreba u sportu Grada Vrbovca

 1. Donošenje Odluke o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za područje grada Vrbovca za 2024. godinu
  T10 Plan djelovanja prir. nepogode 2024.

  T10 Odluka o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2024.
  Plan djelovanja na području prirodnih nepogoda 2024.

 1. Donošenje Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Vrbovca za 2024. godinu
  T11 Plan razvoja sustava CZ 2024.

  T11Godišnji plan razvoja sustava CZ za 2024.

 1. Donošenje Zaključka o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Vrbovca za 2023. godinu
  T12 Analiza stanja sustava CZ 2023.

  T12 Zaključak o usvajanju Analize stanja sustava CZ  za 2023.
  Analiza stanja sustava CZ 2023.

 1. Donošenje Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Vrbovca
  T13 Odluka o osnivanju Savjeta mladih

  T13 Odluka o osnivanju Savjeta mladih Grada Vrbovca

 1. Donošenje Odluke o mjestima i uvjetima trgovine na malo izvan prodavaonica na području Grada Vrbovca
  T14 Odluka trgovine na malo

  T14 Odluka o mjestima i uvjetima trgovine na malo izvan prodavaonica na području Grada Vrbovca 

 1. Donošenje Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata na području Grada Vrbovca
  T15 Odluka o radnom vremenu ug. objekata

  T15Odluka o radnom vremenu ugostiteljskih objekata na području Grada Vrbovca

 1. Donošenje Odluke o dopuni Programa potpora za nove investicije u Gradu Vrbovcu za razdoblje 2022. – 2024. godine
  T16 Odluka dopuna Programa nove investicije

  T16 Odluka o dopuni Programa potpora za nove investicije 2022.-2024.

 1. Donošenje Odluke o donošenju Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Grada Vrbovca za razdoblje od 2024. do 2030.
  T17 Strategija upravljanja imovinom

  T17 Odluka o donošenju Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom 2024.-2030.
  Strategija upravljanja i raspolaganja imovinom 2024.-2030.

 1. Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području grada Vrbovca
  T18 Odluka natječaj prodaja poljoprivrednog zemljišta

  T18Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljop. zemljišta u vl. RH na području Grada Vrbovca 

 1. Donošenje Odluke o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi u neotuđivom vlasništvu Grada Vrbovca – nerazvrstana cesta u k.o. Vrbovec, k.č.br. 1985/20-4
  T19 Odluka javno dobro u općoj uporabi

  T19 Odluka o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi k.č.br. 1985/20-4

 1. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za darovanje nekretnina, k.č. 2702/2, 2702/5 , 2704/1 i 2707/3 k.o. Preseka
  T20 Odluka – davanje suglasnosti darovanje nekretnine

  T20Odluka o davanju suglasnosti za darovanje nekretnina, k.č. 2702/2, 2702/5, 2704/1 i 2703/3, k.o. Preseka

 2. Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda
  T21 Rješenje – Povjerenstvo za procjenu šteta

  T21Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda

Izvanredna, 19. sjednica Gradskog vijeća Grada Vrbovca

Poziv – izvanredna, 19. sjednica

 1. Donošenje Odluke o donošenju VI. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Grada Vrbovca
  1 obrazloženje
  2 zaključak
  3 Prijedlog Odluke
  4. korištenje i namjena površina
  4.1. prometna mreža
  4.2. elektroenergetska mreža
  4.3. tk i poštanska mreža
  5. uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora

Poveznica na važeći Urbanistički plan uređenja Grada Vrbovca

T1Odluka o donošenju VI. Izmjena i dopuna UPUG Vrbovca

18. sjednica Gradskog vijeća Grada Vrbovca

Poziv 18. sjednica

Zapisnik 16. sjednica

Zapisnik izvanredna 17. sjednica

1. Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Vrbovca za razdoblje 1.1. – 30.6.2023. godine
T1 Polugodišnji izvještaj 2023.

T1Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračun

2. Donošenje I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Vrbovca za 2023. godinu
T2 I. izmj i dop Proračuna 2023.

T2 I. izmjene i dopune Proračuna Grada Vrbovca

3. Donošenje Odluke o I. izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Vrbovca za 2023. godinu
T3 Odluka o I. izmj Odluke o izvršavanju Proračuna 2023

3Odluka o I. izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Vrbovca za 2023. g.

4. Donošenje:
a) II. izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Vrbovca za 2023. godinu
b) I. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Vrbovca za 2023. godinu
c) I. izmjena Programa javnih potreba u kulturi Grada Vrbovca za 2023. godinu
d) I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu Grada Vrbovca za 2023. godinu
e) I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Vrbovca za 2023. godinu
f) I. izmjena Programa javnih potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti Grada Vrbovca za 2023. godinu
T4 izmj i dop Programa 2023

4a II izmjene i dopune PGKI 2023
4b I izmjene i dopune POKI 2023
4c I izmjene Programa u kulturi 2023
4d I izmjene i dopune Programa javnih potreba u predšk. odgoju i školstvu 2023
4eI izmjene i dopune Programa javnih potreba u soc. skrbi i zdravstvu 2023
4f I izmjene Programa jp u vatrogastvu i CZ 2023

5. Donošenje Zaključka kojim se prima na znanje Izvješće o radu i poslovanju za 2022. godinu tvrtke:
a) KOMUNALAC VRBOVEC, d.o.o.
b) GRADSKI OBJEKTI VRBOVEC d.o.o.
c) RADIO VRBOVEC d.o.o.
T5a KOMUNALAC VRBOVEC, d.o.o.
T5b GRADSKI OBJEKTI VRBOVEC d.o.o.
T5c RADIO VRBOVEC d.o.o.

5a Zaključak -KOMUNALAC VRBOVEC, d.o.o.
5b Zaključak -GRADSKI OBJEKTI VRBOVEC d.o.o.
5cZaključak -RADIO VRBOVEC d.o.o.

6. Donošenje Zaključka o primanju na znanje Izvješća o radu gradonačelnika za razdoblje 1. 1. – 30. 6. 2023.
T6 Izvješće o radu gradonačelnika siječanj do lipanj 2023.

6 Zaključak- Izvješće o radu Gradonačelnika 1.1.- 30.06.2023.

7. Donošenje Odluke o izboru najpovoljnijih ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Vrbovca
T7 Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda za zakup

7 Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta

8. Donošenje ODLUKE o IV. izmjenama i dopunama Odluke o sufinanciranju troškova programa predškolskog odgoja i obrazovanja u ustanovama i djelatnosti dadilje u obrtima za čuvanje djece u drugim jedinicama lokalne samouprave
T8 Odluka o IV izmjenama i dopunama Odluke o sufinanciranju vrtića u dr JLS

8Odluka o IV izmjenama i dopunama Odluke o sufinanciranju vrtića u dr JLS

9. Donošenje ODLUKE o III. izmjenama i dopunama Odluke o sufinanciranju programa predškolskog odgoja i obrazovanja u dječjim vrtićima drugih osnivača i obrta za čuvanje djece djelatnosti dadilje na području grada Vrbovca
T9 Odluka o III izmjenama i dopunama Odluke o sufinanciranju vrtića i obrta

9 Odluka o III izmj i dop Odluke o sufinanc vrtića i obrta

10. Donošenje ODLUKE o izmjenama i dopunama Odluke o podmirenju putnih troškova redovitim učenicima srednjih škola i studentima sa područja Grada Vrbovca
T10 Odluka o izmj i dop Odluke prijevoz uč i studenti

10 Odluka o izmjenama i dopunama odluke prijevoz učenika i studenata

11. Donošenje Odluke o donošenju Strategije zelene urbane obnove Grada Vrbovca 2023. – 2033.
T11 Strategija zelene urbane obnove Grada Vrbovca 2023 – 2033

11 Odluka o donošenju Strategije zelene urbane obnove Grada Vrbovca 2023.- 2024.

DOPUNSKA TOČKA:

-Donošenje Odluke o davanju suglasnosti Pučkom otvorenom učilištu Vrbovec za nabavu osobnog vozila na financijski leasing

DOPUNSKA Odluka POU suglasnost za nabavu vozila

12 Odluka o davanju suglasnosti POU za nabavu vozila

16. sjednica Gradskog vijeća Grada Vrbovca

Poziv 16. sjednica

Zapisnik 15. sjednica

1. Donošenje Odluke o II. izmjenama i dopunama Odluke o porezima Grada Vrbovca
T1 II. izmj. i dop. Odluka o porezima

1Odluka o II. izmjenama i dopunama Odluke o porezima

2. Donošenje Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja proizvodno poslovne zone Dijaneš
T2 Odluka o donošenju UPU Dijaneš
T2 Prilog-grafički dio

2Odluka o donošenju UPU Dijaneš

3. Donošenje Odluke o osnivanju prava građenja
T3 Odluka o osnivanju prava građenja

3Odluka o osnivanju prava građenja

4. Donošenje Odluke o kupnji nekretnina
T4 Odluka o kupnji nekretnina

4Odluka o kupnji nekretnina

5. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Etičkog kodeksa nositelja političkih dužnosti u Gradu Vrbovcu
T5 Izmjene i dopune Etičkog kodeksa

5Odluka o izmjenama i dopunama Etičkog kodeksa

6. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića Vrbovec od roditelja-korisnika usluga
T6 Izmjene i dopune Odluke o naplati usluga DV Vrbovec

6Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o mjerilima za naplatu usluga DV Vrbovec

7. Donošenje Odluke o II. izmjeni i dopuni Odluke o sufinanciranju programa predškolskog odgoja i obrazovanja u dječjim vrtićima drugih osnivača i obrta za čuvanje djece djelatnosti dadilje na području grada Vrbovca
T7 II. izmj. i dop. Odluke o sufinanc. dr. vrtića i dadilja

7Odluka o II. izmjeni i dopuni Odluke o sufinanciranju dv drugih osnivača i obrta za čuvanje djece

8. Donošenje Odluke o odvodnji otpadnih voda na području aglomeracije Vrbovec
T8 Odluka o odvodnji otpadnih voda aglomeracije Vrbovec

8Odluka o odvodnji otpadnih voda na području aglomeracije Vrbovec

9. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja „Rekonstrukcija zgrade javne i društvene namjene – obnova zgrade Teniskog kluba Vrbovec“
T9 Suglasnost-obnova zgrade Teniskog kluba Vrbovec

9Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja-obnova zgrade Teniskog kluba Vrbovec

10. Prijedlozi i mišljenja

15. sjednica Gradskog vijeća Grada Vrbovca

Poziv 15. sjednica

Zapisnik 14. sjednica

1. Donošenje Zaključka o primanju na znanje Izvješća o radu i poslovanju za 2022. godinu ustanove:
a) Dječji vrtić Vrbovec
b) Razvojna agencija Grada Vrbovca
c) Pučko otvoreno učilište Vrbovec
d) Narodna knjižnica Vrbovec
e) Osnovna škola Krunoslava Kutena
f) Osnovna škola Marije Jurić Zagorke
T1Izvješća o radu ustanova za 2022.:
A IZVJEŠĆE DJEČJI VRTIĆ VRBOVEC 2022
B IZVJEŠĆE RAG VRBOVEC 2022
C IZVJEŠĆE POU VRBOVEC 2022
D IZVJEŠĆE NARODNA KNJIŽNICA 2022
E IZVJEŠĆE OŠ KRUNOSLAVA KUTENA 2022
F IZVJEŠĆE OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE 2022

1aZaključak-Izvješće DV Vrbovec
1bZaključak-Izvješće RAG Vrbovec
1cZaključak-Izvješće POU Vrbovec
1dZaključak-Izvješće Knjižnica Vrbovec
1eZaključak-Izvješće OŠ KK
1fZaključak-Izvješće OŠ MJZ

2. Donošenje Zaključka o primanju na znanje Izvješća o radu i poslovanju za 2022. godinu zajednice:
a) Turistička zajednica Grada Vrbovca
b) Vatrogasna zajednica Grada Vrbovec
c) Gradska zajednica športskih udruga Vrbovec
d) Gradsko društvo Crvenog križa Vrbovec
T2Izvješća o radu zajednica za 2022.:
A TURISTIČKA ZAJEDNICA 2022
B VATROGASNA ZAJEDNICA 2022
C GZŠ VRBOVEC 2022
D CRVENI KRIŽ 2022

2AZaključak-Izvješće TZGV
2BZaključak-Izvješće VZG Vrbovec
2CZaključak-Izvješće GZŠ Vrbovec
2DZaključak-Izvješće GDCK Vrbovec

3. Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Vrbovca za razdoblje 01.01.2022. do 31.12.2022. godine
T3Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2022

3Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna 2022.

4. Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata za 2022. godinu
T4Odluka o raspodjeli rezultata za 2022.g

4Odluka o raspodjeli rezultata za 2022. godinu

5. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća gradonačelnika o izvršenju Programa:
a) građenja komunalne infrastrukture Grada Vrbovca za 2022.
b) održavanja komunalne infrastrukture Grada Vrbovca za 2022.
c) javnih potreba u kulturi Grada Vrbovca za 2022.
d) javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu Grada Vrbovca za 2022.
e) javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Vrbovca za 2022.
f) javnih potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti Grada Vrbovca za 2022.
g) javnih potreba u sportu Grada Vrbovca za 2022.
T5Izvješća o izvršenju Programa za 2022.:
a)Izvješće o izvršenju Programa građenja 2022
b)Izvješće o izvršenju Programa održavanja 2022
c)Izvješće o izvršenju Programa jp u kulturi za 2022
d)Izvješće o izvršenju Programa jp u školstvu za 2022
e)Izvješće o izvršenju Programa jp u soc.skrbi i zdravstvu za 2022
f)Izvješće o izvršenju Programa jp u vatrogastvu za 2022
g)Izvješće o izvršenju Programa jp u sportu za 2022

5aZaključak o usvajanju Izvješća-2022
5bZaključak o usvajanju Izvješća-2022
5cZaključak o usvajanju Izvješća-2022
5dZaključak o usvajanju Izvješća-2022
5eZaključak o usvajanju Izvješća-2022
5fZaključak o usvajanju Izvješća-2022
5gZaključak o usvajanju Izvješća-2022

6. Donošenje Zaključka o primanju na znanje Izvješća o radu gradonačelnika za razdoblje srpanj – prosinac 2022.
T6Izvješće o radu gradonačelnika 7.-12.2022

6Zaključak-Izvješće o radu Gradonačelnika 7-12-2022

7. Donošenje I. izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture
Grada Vrbovca za 2023. godinu
T7I.izmj i dop Programa građenja za 2023

7 I. izmj i dop Programa građenja za 2023.

8. Donošenje Odluke o II. izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju RAZVOJNE AGENCIJE GRADA VRBOVCA
T8II. izmj i dop Odluke o osnivanju RAG Vrbovec

8Odluka o II. izmjenama i dopunama RAG VRBOVEC

9. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut Razvojne agencije Grada Vrbovca
T9Suglasnost na Statut RAG Vrbovec

9Odluka-prethodna suglasnost na Statut RAG Vrbovec

10. Donošenje Zaključka o dodjeli:
a) Godišnjih nagrada Grada Vrbovca za 2022. godinu
b) Nagrade Grada Vrbovca za životno djelo
T10Zaključci o dodjeli nagrada Grada

10aZaključak-godišnje nagrade
10bZaključak-nagrada-životno djelo

11. Donošenje Odluke o poništenju 3. Javnog poziva za podnošenje prijedloga kandidata za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Vrbovca
T11Odluka o poništenju 3. Javnog poziva-Savjet mladih

11Odluka-poništenje 3. Javnog poziva-Savjet mladih

12. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području grada Vrbovca
T12Povjerenstvo za zakup i prodaju polj.zem.-Izmjena Odluke

12Odluka o izmjeni Odluke-Povjerenstvo za zakup i prodaju polj.zem.

13. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu
T13Izvješće o izvršenju Plana djelovanja za 2022

13 Zaključak-usvaja se Izvješće Plana djelovanja za 2022.

14. Prijedlozi i mišljenja

14. sjednica Gradskog vijeća Grada Vrbovca

Poziv 14. sjednica

Zapisnik 13. sjednica

1. Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području grada Vrbovca
1Odluka-raspisivanje jav.natječaja za zakup polj. zemljišta u vlasništvu RH

Odluka o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH

2. Donošenje Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja proizvodno-poslovne zone Dijaneš
2Odluka o izradi UPU zona Dijaneš

Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja proizvodno-poslovne zone Dijaneš

3. Donošenje Zaključka o visini prihoda bez primitaka ostvarenih u 2022. godini
3Zaključak o visini prihoda bez primitaka u 2022

Zaključak o visini prihoda bez primitaka ostvarenih u 2022. godini

4. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o autotaksi prijevozu na području grada Vrbovca
4Odluka o izmjenama Odluke o autotaksi prijevozu na području GV

Odluka o izmjenama Odluke o autotaksi prijevozu na području grada Vrbovca

5. Donošenje Pravilnika o izmjenama Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave
5Pravilnik o izmjenama Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave

6. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti Pučkom otvorenom učilištu Vrbovec za nabavu osobnog vozila na financijski leasing
6Suglasnost POU Vrbovec za nabavu osobnog vozila

Odluka o davanju suglasnosti POU Vrbovec za nabavu vozila na financijski leasing

7. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu tvrtke KOMUNALAC VRBOVEC, d.o.o. – OJ sakupljanje i deponiranje komunalnog otpada u toku 2022. godine
7Izvješće OJ-sakupljanje i deponiranje otpada u 2022

Zaključak o prihvaćanju Izvješća Komunalca – OJ sakupljanje i deponiranje otpada 2022.

8. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera za uklanjanje odbačenog otpada u 2022. godini
8Izvješće o lok. i kol. odbačenog otpada u 2022

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada u 2022.

9. Donošenje Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi –
a) zemljište za sport i rekreaciju u Lonjici
b) groblje u Dijanešu
9Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom

Odluka o proglašenju kom.infr. javnim dobrom u općoj uporabi-Lonjica
Odluka o proglašenju kom.infr. javnim dobrom u općoj uporabi-groblje Dijaneš

10. Donošenje Odluke o zamjeni nekretnina
10Odluka o zamjeni nekretnina

Odluka o zamjeni nekretnina

11. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja
11Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja

12. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Dječjeg vrtića Vrbovec
12DV Vrbovec-suglasnost na Statut

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Dječjeg vrtića Vrbovec

13. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Pučkog otvorenog učilišta Vrbovec
13POU Vrbovec-suglasnost na Statut
13Izmjena prijedloga POU Vrbovec

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut POU Vrbovec

14. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju trgovačkog društva s ograničenom odgovornošću GRADSKI OBJEKTI VRBOVEC d.o.o.
14Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju GOV d.o.o

Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju trgovačkog društva s o. o. GOV d.o.o.

15. Donošenje Zaključka o objavi 3. Javnog poziva za podnošenje prijedloga kandidata
za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Vrbovca
15Zaključak o objavi 3. Javnog poziva za Savjet mladih

Zaključak o objavi 3. Javnog poziva za podnošenje prijedloga kandidata za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Vrbovca
3. Javni poziv za podnošenje prijedloga kandidata za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Vrbovca

16. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o nerazvrstanim cestama
16Odluka o izmjenama Odluke o nerazvrstanim cestama

Odluka o izmjenama Odluke o nerazvrstanim cestama

17. Donošenje Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Vrbovec
17Odluka o prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Vrbovec

Odluka o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Vrbovec

18. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti Dječjem vrtiću Vrbovec na prijedlog:
a) Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga
b) Plana upisa u Dječji vrtić Vrbovec za pedagošku godinu 2023./2024.
18DV Vrbovec-suglasnost na Pravilnik i Plan upisa

Odluka o davanju suglasnosti DV Vrbovec na prijedlog Pravilnika o izmj. i dop. Pravilnika o upisu djece i ostv. prava i obveza korisnika usluga
Odluka o davanju suglasnosti DV Vrbovec na prijedlog Plana upisa u DV Vrbovec za ped. godinu 2023./2024.

19. Donošenje Zaključka o primanju na znanje Izvješća o obavljenoj provjeri provedbe naloga i preporuka danih u reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu jedinica lokalne samouprave na području Zagrebačke županije
19Izvješće Državnog ureda za reviziju-stadioni i igrališta

Zaključak o primanju na znanje Izvješća Zg.žup. o stadionima JLS

20. Donošenje Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva u Gradu Vrbovcu u 2023. godini
20Odluka o fin.dec.funkcija OŠ u 2023

20Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva u Gradu Vrbovcu u 2023. godini

21. Donošenje Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za 2023. godinu
21Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za 2022

Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za 2023. godinu

22. Prijedlozi i mišljenja

 

13. sjednica Gradskog vijeća Grada Vrbovca

Poziv 13. sjednica
Zapisnik 10. sjednica
Zapisnik-izvanredna 11. sjednica
Zapisnik-izvanredna 12. sjednica

1. Donošenje II. izmjena i dopuna Proračuna Grada Vrbovca za 2022. godinu
1II. izmj i dop Proračuna za 2022

1II. izmjene i dopune Proračuna Grada Vrbovca za 2022. godinu

2. Donošenje:
a) II. izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Vrbovca za 2022. godinu
b) II. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Vrbovca za 2022. godinu
c) II. izmjena Programa javnih potreba u kulturi Grada Vrbovca za 2022. godinu
d) II. izmjena Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu Grada Vrbovca za 2022. godinu
e) II. izmjena javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Vrbovca za 2022. godinu
f) II. izmjena Programa javnih potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti Grada Vrbovca za 2022. godinu
2II. izmjene i dopune Programa

2aII. izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Vrbovca za 2022.
2bII. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Vrbovca za 2022.
2cII. izmjene Programa javnih potreba u kulturi Grada Vrbovca za 2022. godinu
2dII. izmjene Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu Grada Vrbovca za 2022.
2eII. izmjene Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Vrbovca za 2022. godinu
2fII. izmjene Programa javnih potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti Grada Vrbovca za 2022. godinu

3. Donošenje Proračuna Grada Vrbovca za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu
3Proračun Grada Vrbovca za 2023
AMANDMANI  I.-VI. vijećnika HDZ-a na Proračun za 2023.
Izmjene i dopune prijedloga proračuna

3PRORAČUN GRADA VRBOVCA ZA 2023. – 2025.

4. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Vrbovca za 2023. godinu
4Odluka o izvršavanju proračuna za 2023

4Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Vrbovca za 2023. godinu

5. Donošenje Programa:
a) građenja komunalne infrastrukture Grada Vrbovca za 2023. godinu
b) održavanja komunalne infrastrukture Grada Vrbovca za 2023. godinu
c) utroška sredstava od šumskog doprinosa za 2023. godinu
d) korištenja naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2023. godinu
e) javnih potreba u kulturi Grada Vrbovca za 2023. godinu
f) javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu Grada Vrbovca za 2023. godinu
g) javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Vrbovca za 2023. godinu
h) javnih potreba u sportu Grada Vrbovca za 2023. godinu
i) javnih potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti Grada Vrbovca za 2023. godinu
5Programi uz Proračun za 2023

5aProgram građenja komunalne infrastrukture Grada Vrbovca za 2023. godinu
5aPrilog I-dodatak Programu
5bProgram održavanja komunalne infrastrukture Grada Vrbovca za 2023. godinu
5cProgram utroška sredstava od šumskog doprinosa za 2023. godinu
5dProgram korištenja naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2023.
5eProgram javnih potreba u kulturi Grada Vrbovca za 2023. godinu
5fProgram javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu Grada Vrbovca za 2023. godinu
5gProgram javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Vrbovca za 2023. godinu
5hProgram javnih potreba u sportu Grada Vrbovca za 2023. godinu
5iProgram javnih potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti Grada Vrbovca za 2023. godinu

6. Donošenje Odluke o raspodjeli sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova u 2023. godini
6Odluka o financiranju pol. stranaka u 2023.g

6Odluka o raspodjeli sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova u 2023.

7. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za:
a) kat.čest.br. 1734, k.o. Vrbovec 1
b) kat.čest.br. 1721/1, k.o. Vrbovec 1
7Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja-prodaja zemlje kod Vodotornja

7aOdluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za kat.čest.br. 1734, k.o. Vrbovec 1
7bOdluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja kat.čest.br. 1721-1, k.o. Vrbovec 1

8. Donošenje Odluke o osnivanju prava građenja
8Odluka o osnivanju prava građenja-Nerezine

8Odluka o osnivanju prava građenja

9. Donošenje Odluke o davanju na upravljanje i korištenje odmarališta u Nerezinama
9Odluka o davanju na upravljanje i korištenje odmarališta

9Odluka o davanju na upravljanje i korištenje odmarališta u Nerezinama

10. Donošenje Odluke:
a) o prijenosu komunalne vodne građevine – vodotornja
b) o stavljanju izvan snage Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o prijenosu
komunalnih vodnih građevina
10Vodne građevine-prijenos Vodotornja

10a Odluka o prijenosu komunalne vodne građevine-vodotornja
10bOdluka o stavljanju izvan snage odluke

11. Donošenje Programa potpora za nove investicije u gradu Vrbovcu za razdoblje 2022. – 2024. godine
11Program potpora za nove investicije 2022.-2024

11Program potpora za nove investicije u gradu Vrbovcu za razdoblje 2022. – 2024. godine

12. Donošenje Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području grada Vrbovca
12Odluka o osn i imen Povjerenstva za zakup i prodaju polj.zem

12Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta

13. Donošenje Odluke o donošenju Plana rasvjete grada Vrbovca
13Plan rasvjete grada Vrbovca

13Odluka o donošenju Plana rasvjete grada Vrbovca
13Plan rasvjete grada Vrbovca

14. Donošenje Zaključka kojim se prima na znanje Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje siječanj do lipanj 2022.
14Izvješće o radu gradonačelnika za siječanj-lipanj 2022

14Zaključak-prima se na znanje Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje siječanj do lipanj 2022.
14Izvješće o radu gradonačelnika siječanj-lipanj 2022.

15. Donošenje Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave
15Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave

15Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

16. Donošenje Odluke o sklapanju Aneksa Sporazuma
16Aneks Sporazuma MO Luka i Grad Vrbovec

16Odluka o sklapanju Aneksa Sporazuma
16Prijedlog Aneksa Sporazuma

17. Donošenje Odluke o socijalnoj skrbi
17Odluka o socijalnoj skrbi

17Odluka o socijalnoj skrbi

18. Donošenje Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Vrbovca
18Pravilnik o financiranju jp grada Vrbovca

18Pravilnik o financiranju javnih potreba Grada Vrbovca

19. Donošenje Odluke o III. izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima za ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova programa u ustanovama predškolskog odgoja i obrazovanja u drugim jedinicama lokalne samouprave
19III. Izmjene i dopune Odluke o suf. vrtića u dr. JLS

19III. Izmjene i dopune Odluke o kriterijima za suf. vrtića u dr. JLS

20. Donošenje Odluke o osnivanju Kulturnog vijeća Grada Vrbovca
20Odluka o osnivanju Kulturnog vijeća

20Odluka o osnivanju Kulturnog vijeca Grada Vrbovca

21. Donošenje Odluke o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za područje grada Vrbovca za 2023. godinu
21Plan djelovanja u pod. prir. nepogoda za 2023

21Odluka o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda 2023.
21Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2023.

22. Donošenje Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području grada Vrbovca za 2023. godinu
22God.Plan razvoja sustava civilne zaštite za 2023

22Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području grada Vrbovca za 2023.

23. Donošenje Zaključka o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite na području grada Vrbovca za 2022. godinu
23Analiza stanja sustava cz 2022

23Zaključak o usvajanju Analize o stanju sustava cz za 2021.
23Analiza o stanju sustava civilne zaštite na području Grada Vrbovca za 2022.

24. Donošenje Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području grada Vrbovca
24Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav cz

24Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području grada Vrbovca

25. Donošenje Odluke o II. izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju zone malog gospodarstva „Poduzetnik Vrbovec“
25Odluka o II. izmj i dop Odluke o osnivanju

25Odluka o II. izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju zone malog gospodarstva „Poduzetnik Vrbovec“

26. Donošenje Odluke o III. izmjenama i dopunama Odluke o proširenju zone malog gospodarstva „Poduzetnik Vrbovec“
26Odluka o III. izmj i dop Odluke o proširenju

26Odluka o III. izmjenama i dopunama Odluke o proširenju zone malog gospodarstva „Poduzetnik Vrbovec“

27. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva u Gradu Vrbovcu u 2022. godini
27Izmjene i dopune Odluke o financ.dec.funkcija OŠ u 2022

27Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva u Gradu Vrbovcu u 2022. godini

28. Prijedlozi i mišljenja