Sjednice

33. sjednica Gradskog vijeća Grada Vrbovca

Poziv uz Dnevni red 33. sjednica GV Grada Vrbovca

Zapisnik s 31. sjednice

Zapisnik s 32. sjednice

1. Donošenje Zaključka kojim se od trgovačkog društva PLIN VRBOVEC d.o.o. ponovno traži izrada rješenja opskrbe i distribucije plina na području grada Vrbovca
Prijedlog zaključak Plin Vrbovec
Zaključak Plin Vrbovec

 

DOPUNSKE TOČKE:

2. Donošenje Programa potpora poljoprivredi na području grada Vrbovca za razdoblje 2021. – 2024. godinu – TOČKA NIJE UVRŠENA U DNEVNI RED
Program potpora poljoprivredi 2021-2024

3. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu Grada Vrbovca – TOČKA NIJE UVRŠENA U DNEVNI RED
Odluka o izmjeni Odluke o kom. doprinosu Grada Vrbovca

4. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Dječjeg vrtića u Vrbovcu
Izmjene i dopune Odluke o osnivanju DV u Vrbovcu
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Dječjeg vrtića u Vrbovcu

5. Donošenje Odluke o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Vrbovca – TOČKA NIJE UVRŠENA U DNEVNI RED
Odluka o izradi III. izmjena i dopuna PPU Grada Vrbovca

6. Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Vrbovca za razdoblje siječanj – lipanj 2020. godine
Izvješće o radu Gradonačelnika za siječanj – lipanj 2020
Zaključak

7. Prijedlog za donošenje Odluke o razrješenju i izboru predsjednika i članova Mandatnog povjerenstva Gradskog vijeća Grada Vrbovca – TOČKA NIJE UVRŠENA U DNEVNI RED
8. Prijedlog za donošenje Odluke o razrješenju i izboru predsjednika i članova Odbora za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Vrbovca – TOČKA NIJE UVRŠENA U DNEVNI RED
9. Prijedlog za donošenje Odluke o razrješenju i izboru predsjednika i članova Odbora za Statut, Poslovnik i opće akte Gradskog vijeća Grada Vrbovca – TOČKA NIJE UVRŠENA U DNEVNI RED
10. Prijedlog za donošenje Odluke o razrješenju i izboru predsjednika i članova Odbora za financije Gradskog vijeća Grada Vrbovca – TOČKA NIJE UVRŠENA U DNEVNI RED
Prijedlozi članova vijeća za promjenama članova Odbora

11. Donošenje Odluke o osnivanju Povjerenstva za utvrđivanje načina zbrinjavanja pasa lutalica na području grada Vrbovca za razbolje 2017-2019.
Odluka o osnivanju Povjerenstva za utvrđivanje načina zbrinjavanja pasa lutalica na području grada Vrbovca za razbolje 2017-2019. 
Odluka o osnivanju Povjerenstva za pse lutalice

12. Donošenje Odluke o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za utvrđivanje načina zbrinjavanja pasa lutalica na području grada Vrbovca za razdoblje 2017-2019.
Odluka o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za utvrđivanje načina zbrinjavanja pasa lutalica na području grada Vrbovca za razdoblje 2017-2019.
Odluka o imenovanju pred.i članova Povjerenstva za pse lutalice

 

 

32. sjednica Gradskog vijeća Grada Vrbovca

Poziv na 32. sjednicu Gradskog vijeća

Uputa o načinu održavanja sjednica u vrijeme COVID-19

Obavijest o nastavku 32. sjednice Vijeća

1. Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Vrbovca za razdoblje 01.01.2020. do 30.06.2020. godine
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna siječanj-lipanj 2020
Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Vrbovca za razdoblje 01.01.-30.06.2020. g.

2. Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Vrbovca za razdoblje siječanj – lipanj 2020. godine – POVUČENA TOČKA
Izvješće o radu Gradonačelnika siječanj-lipanj 2020

3. Izvješće o radu i poslovanju tvrtke KOMUNALAC VRBOVEC, d.o.o. za 2019. godinu
Izvješće o radu KOMUNALAC VRBOVEC, d.o.o
Zaključak Izvješće o radu KOMUNALAC VRBOVEC d.o.o. za 2019. godinu

31. sjednica Gradskog vijeća Grada Vrbovca

Poziv 31. sjednica

Zapisnik s 30. sjednice

Uputa o načinu održavanja sjednice

1. Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2019. godinu
1 Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja 2019
Odluka o raspodjeli rezultata za 2019. godinu

2. Donošenje I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Vrbovca za 2020. godinu
2 I. izmjene i dopune Proračuna 2020
I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA VRBOVCA ZA 2020.G. – OPĆI DIO_uvod
Izmjene
Amandman I
Amandman II
Amandman III
Amandman IV
Amandman V
Amandman VI
Amandman VII
Amandman VIII
Amandman IX
I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA VRBOVCA ZA 2020.G. – OPĆI DIO – uvod
I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA VRBOVCA ZA 2020.G. – OPĆI DIO
I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA VRBOVCA ZA 2020.G. – POSEBNI DIO
Plan razvojnih programa 2020-2022 – IZMJENE I DOPUNE

3. Donošenje I. izmjena i dopuna Programa:
a) održavanja komunalne infrastrukture Grada Vrbovca za 2020. godinu
b) građenja komunalne infrastrukture Grada Vrbovca za 2020. godinu
c) javnih potreba u kulturi Grada Vrbovca za 2020. godinu
d) javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu Grada Vrbovca za 2020. godinu
e) javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Vrbovca za 2020. godinu
f) javnih potreba u sportu Grada Vrbovca za 2020. godinu
g) javnih potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti Grada Vrbovca za 2020. godinu
3 I. Izmjene i dopune Programa1
3 I. Izmjene i dopune Programa2
Amandman na I.izmjene i dopune Prog održavanja kom infr 2020
Amandman na I.izmjene i dopune Prog građenja kom infr 2020
I. izmjene i dopune Programa održavanja kom infr za 2020
I. Izmjene i dopune Programa građenja kom infr za 2020
I. Izmjene Programa jp u kulturi 2020
I. Izmjene Programa jp u predšk odgoju i školstvu 2020
I. izmjene i dopune Programa jp u soc.skrbi i zdravstvu 2020
I. izmjene i dopune Programa jp u sportu 2020
I. Izmjene i dopune Programa jp u vatrogastvu 2020

4. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju zemljišta upisanog u zk.ul.br. 4925, k.o. Vrbovec 1, kat.čest.br. 3295/24
4 Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja
Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja

5. Izvješće o radu i poslovanju tvrtke KOMUNALAC VRBOVEC d.o.o. za 2019. godinu – POVUČENA TOČKA
5 Izvješće o radu KOMUNALAC VRBOVEC d.o.o. za 2019

6. Donošenje Zaključka o prijedlogu za:
a) razrješenje mrtvozornika za područje grada Vrbovca
b) imenovanje mrtvozornika za područje grada Vrbovca
6 Zaključak o razrješenju i imenovanju mrtvozornika
Zaključak o prijedlogu za razrj mrtvoz za pod grada Vrbovca
Zaključak o prijedlogu za imen mrtvoz za pod grada Vrbovca

7. Donošenje Odluke o određivanju novog dana provođenja izbora za članove vijeća mjesnih odbora Grada Vrbovca
7 Odluka o određivanju novog dana provođenja izbora za vijeća mjesnih odbora
Odluka o određ novog dana provođ izbora za članove vijeća mj odbora

8. Donošenje Odluke o imenovanju ravnatelja Narodne knjižnice Vrbovec
8 Odluka o imenovanju ravnatelja knjižnice
Odluka o imenovanju ravnatelja Narodne knjižnice Vrbovec

9. Donošenje Odluke o davanju na upravljanje i korištenje reciklažnog dvorišta „Beljavine“
9Odluka reciklažno dvorište Beljavine
Odluka o davanju na upravljanje i korištenje reciklažnog dvorišta

10. Donošenje Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora u vlasništvu Grada Vrbovca
10Odluka o zakupu i prodaji posl prostora u vl Grada
Odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora

11. Donošenje Odluke o prijenosu prava vlasništva na nekretninama upisanim u zk.ul.br. 7952, k.o. Vrbovec, kat.čest.br. 2846/2-2 i 2846/2-3
11Odluka o prijenosu prava vlasništva
Odluka o prijenosu prava vlasništva

12. Stavljanje izvan snage Odluke o uvjetima i načinu spaljivanja poljoprivrednog i drugog otpada biljnog porijekla na otvorenom prostoru na području Grada Vrbovca
12Stavljanje izvan snage Odluke o spaljivanju otpada
Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o spaljivanju otpada

13. Donošenje II. Izmjena i dopuna Odluke o raspodjeli sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova u 2020. godini
13 II. Izmj i dop Odluke o raspodjeli sredstava za financ pol stranaka
Odluka o II. izmjenama i dopunama Odluke o raspodjeli sredstava za financiranje političkih stranaka

14. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o sufinanciranju programa predškolskog odgoja u dječjim vrtićima drugih osnivača i obrta za čuvanje djece djelatnosti dadilje na području grada Vrbovca
14Odluka o izmjeni Odluke o suf vrtića dr osnivača
Odluka o izmjeni Odluke o suf. prog. predšk. o. u Dobri i Palčić

15. Donošenje Odluke o kriterijima za ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova programa u ustanovama predškolskog odgoja i obrazovanja u drugim jedinicama lokalne samouprave za pedagošku godinu 2020./2021.
15Odluka suf troškova vrtića u dr jls
Odluka o suf vrtića u dr jls

DOPUNSKA TOČKA:
16. Donošenje Odluke o:
a) razrješenju člana Odbora za financije
b) izboru člana Odbora za financije
Odluka o razrješenju člana Odbora za financije
Odluka o izboru člana Odbora za financije

30. sjednica Gradskog vijeća Grada Vrbovca

Poziv 30. sjednica

29. sjednica Zapisnik

1. Izvješće o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i druge prekršajne problematike na području grada Vrbovca za 2018./2019. godinu
T 1 Izvješće PP Vrbovec
Zaključak o primanju na znanje Izvješća MUP-a

2. Izvješće o radu i poslovanju za 2019. godinu:
a) Dječjeg vrtića Vrbovec
b) Razvojne agencije Grada Vrbovca
c) Pučkog otvorenog učilišta Vrbovec
d) Narodne knjižnice Vrbovec
e) I. osnovne škole Vrbovec
f) II. osnovne škole Vrbovec
T 2 Izvješće o radu ustanova za 2019. godinu
Zaključak o primanju na znanje Izvješća o radu DVV za 2019.
Zaključak o primanju na znanje Izvješća RAG-a za 2019.
Zaključak o primanju na znanje Izvješća POU Vrbovec za 2019.
Zaključak o primanju na znanje Izvješća NKV 2019
Zaključak o primanju na znanje Izvješća I. OŠ 2019
Zaključak o primanju na znanje Izvješća o radu II. OŠ za 2019.

3. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na:
a) Statut I. osnovne škole Vrbovec
b) Statut II. osnovne škole Vrbovec
T 3 Prethodna suglasnost na Statute OŠ A
T 3 Prethodna suglasnost na Statute OŠ B
Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut OŠ Krunoslava Kutena
Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut OŠ Marije Jurić Zagorke

4. Izvješće o radu i poslovanju za 2019. godinu:
a) Turističke zajednice Grada Vrbovca
b) Vatrogasne zajednice Grada Vrbovca
c) Gradske zajednice športskih udruga Vrbovca
d) Gradskog društva Crvenog križa Vrbovec
T 4 Izvješće o radu i poslovanju za 2019. godinu
Zaključak o primanju na znanje Izvješće TZ Vrbovec za 2019.
Zaključak o primanju na znanje Izvješća VZGV za 2019.
Zaključak o primanju na znanje Izvješća GZŠU za 2019.
Zaključak o primanju na znanje Izvješća GDCK Vrbovec za 2019.

5. Donošenje:
a) Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Grada Vrbovca za 2020. godinu
b) Plana operativne provedbe programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Grad Vrbovec u 2020. godini
T 5 Plan zaštite od požara
Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara 2020.
Plan operativne provedbe Programa aktivnosti zaštite od požara 2020.

6. Donošenje:
a) Odluke o opozivu Odluke o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Vrbovec
b) Odluke o opozivu Odluke od dana 14.06.2019. godine, KLASA:021-06/19-01/27, URBROJ:238/32-01/01-19-1
c) Odluke o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Vrbovec
d) Odluke o odobravanju Dječjem vrtiću Vrbovec otvaranje pet novih odgojno – obrazovnih skupina
T 6 Dječji vrtić Vrbovec
Odluka o opozivu suglasnosti na Pravilnik DVV
Odluka o opozivu Odluke od 14.06.2019.
Odluka o davanju suglasnosti na Pravilnik DVV
Odluka o otvaranju 5 novih skupina DV Vrbovec

7. Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Vrbovca za 2019. godinu
T 7 Godišnje izvješće o izvršenju proračuna za 2019
Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna 01.01.-31.12.2019.

8. Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Vrbovca za razdoblje srpanj – prosinac 2019. godine
T 8 Izvješće o radu Gradonačelnika za srpanj-prosinac 2019
Zaključak o neprihvaćanju Izvješća Gradonačelnika 7-12 mj 2019

9. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća Gradonačelnika o izvršenju Programa:
a) održavanja komunalne infrastrukture za područje Grada Vrbovca za 2019. godinu
b) građenja komunalne infrastrukture za područje Grada Vrbovca za 2019. godinu
c) javnih potreba u kulturi Grada Vrbovca za 2019. godinu
d) javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu Grada Vrbovca za 2019. godinu
e) javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Vrbovca za 2019. godinu
f) javnih potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti Grada Vrbovca za 2019. godinu
g) javnih potreba u sportu Grada Vrbovca u 2019. godini
T 9 Zaključak programi
Zaključak o usvajanju Izvješća Programa održavanja za 2019.
Zaključak o usvajanju Izvješća Programa građenja za 2019.
Zaključak o usvajanju izvješća Programa jav.potreba u kulturi 2019
Zaključak o usvajanju Izvješća Programa jav.potreba u školstvu 2019
Zaključak o usvajanju Izvješća Programa jav.potreba u soc.skrbi 2019
Zaključak o usvajanju Izvješća Programa jav.potreba u vatrogastvu 2019
Zaključak o usvajanju Izvješća Programa jav.potreba u sportu 2019

10. Donošenje:
a) Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za imenovanje ravnatelja Narodne knjižnice Vrbovec
b) teksta Javnog natječaja za imenovanje ravnatelja Narodne knjižnice Vrbovec
T 10 Donošenje Odluke Javni natječaj za imenovanje ravnatelja knjižnice
Odluka o raspisivanju javnog natječaja za imenovanje ravnatelja NKV
Natječaj za imenovanje ravnatelja knjižnice

11. Donošenje Zaključka o dodjeli nagrada i priznanja Grada Vrbovca
T 11 Zaključak dodjela nagrada i priznanja
Zaključak ne prihvaća se prijedlog Odbora

12. Donošenje Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama
T 12 Donošenje Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca
Odluka o držanju kuć. ljubimaca

13. Donošenje Odluke o uvjetima i načinu spaljivanja poljoprivrednog i drugog otpada biljnog porijekla na otvorenom prostoru na području Grada Vrbovca
T 13 Donošenje Odluke o uvjetima i načinu spaljivanja otpada
Odluka o uvjetima i načinu spaljivanja otpada
Zaključak uvjet uz Odluku

14. Donošenje:
a) Odluke o proglašenju površina izvan lovišta na području Grada Vrbovca
b) Odluke o pristupanju izradi Programa zaštite divljači na području Grada Vrbovca
T 14 Donošenje Odluke o proglašenju površina izvan lovišta
Odluka o proglašenju površina izvan lovišta
Odluka pristupanje izradi Programa zaštite divljači

15. Donošenje Odluke o prodaji zemljišta u Poduzetničkoj zoni „Poduzetnik Vrbovec“
T 15 Zemlja u zoni
Odluka o prodaji zemljišta u pod. zoni Poduzetnik Vrbovec

DOPUNSKA TOČKA
A) Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o iznosu participacije roditelja/skrbnika učenika polaznika osnovnog glazbenog obrazovanja u Glazbenom odjelu II. osnovne škole Vrbovec za školsku godinu 2020./2021.
B) Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o cijeni osnovnog glazbenog obrazovanja za darovite učenike za školsku godinu 2020./2021.
T 16 Dopunska točka
Odluka o davanju prethodne suglasnosti I
Odluka o davanju prethodne suglasnosti II

29. sjednica Gradskog vijeća Grada Vrbovca

Poziv uz Dnevni red 29. sjednica Gradskog vijeća
Obavijest za 29. sjednicu Gradskog vijeća
Uputa 29. sjednica Gradskog vijeća

Zapisnik s 26. sjednice Vijeća
Zapisnik s 27. sjednice Vijeća
Zapisnik s Izvanredne, 28.sjednice Vijeća

1. Donošenje Programa pomoći poduzetnicima za očuvanje poslovne aktivnosti zbog posebne okolnosti uvjetovane koronavirusom COVID-19
T 1 Program pomoći poduzetnicima
Program pomoći poduzetnicima za očuvanje poslovne aktivnosti zbog posebne okolnosti uvjetovane koronavirusom COVID19

2. Donošenje Odluke o kratkoročnom zaduženju Grada Vrbovca
T 2 Odluka o kratkoročnom zaduženju Grada Vrbovca
Odluka o kratkoročnom zaduženju Grada Vrbovca

3. Donošenje Odluke o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Vrbovec
T 3 Odluka o donošenju PROGRAMA RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM
Odluka o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Vrbovec

4. Donošenje Izmjena i dopuna Pravilnika o kupoprodaji zemljišta i sufinanciranju kupoprodajne cijene zemljišta u poduzetničkim zonama
T 4 Izmjene i dopune Pravilnika o kupoprodaji zemljišta – poduzetničke zone
Izmjena i dopuna Pravilnika o kupoprodaji zemljišta i sufinanciranju kupoprodajne cijene zemljišta

5. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na II. Izmjene Plana upisa za pedagošku 2020./ 2021. godinu u Dječjem vrtiću Vrbovec
T 5 Odluka suglasnost Plan upisa DVV
Odluka o davanju suglasnosti na II. Izmjenu Plana upisa za pedagošku 2020. 21. godinu u DV Vrbovec

 

 

Izvanredna 28. sjednica Gradskog vijeća Grada Vrbovca

Poziv za izvanrednu 28 sjednicu GV uz Dnevni red

Obavijest za izvanrednu 28 sjednicu GV

Uputa o načinu glasovanja 28 izvanredna sjednica GV

1. Donošenje Odluke o mjerama za ublažavanje negativnih posljedica uzrokovanih korona virusom na gospodarstvo
T1 Odluka
Odluka o mjerama za ublažavanje negativnih posljedia uzrokovanih koronavirusom na gospodarstvo

2. Donošenje Odluke o oslobađanju komunalne naknade za građane
T2 Odluka
Odluka o oslobađanju plaćanja komunalne naknade građani

3. Donošenje Odluke o iznosu sudjelovanja roditelja u pokriću dijela troškova organiziranog odgoja i naobrazbe za djecu predškolske dobi u Dječjem vrtiću Vrbovec za mjesec ožujak 2020.
T3 Odluka
Odluka o iznosu sudjelovanja roditelja u pokriću troškova DVV za mjesec ožujak 2020

4. Donošenje Odluke o ukidanju sudjelovanja roditelja u pokriću dijela troškova organiziranog odgoja i naobrazbe u Dječjem vrtiću Vrbovec u uvjetima proglašene epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2
T4 Odluka
Odluka o ukidanju pl DVV

5. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Izmjene Plana upisa za pedagošku 2020./2021. godinu u Dječjem vrtiću Vrbovec
T5 Odluka
Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene Plana upisa DVV 20 21

6. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o raspodjeli sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u Gradskom vijeću iz proračuna Grada Vrbovca u 2020. godini
T6 Odluka
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o raspodjeli sredstava za financiranje političkih stranaka i n.č. u 2020.g_

7. Donošenje Zaključka o usvajanju Prijedloga Plana razvoja sustava civilne zaštite na području grada Vrbovca za 2020. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje
T7 Prijedlog Plana razvoja
Zaključak Plan razvoja

8. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju plana djelovanja Grada Vrbovca u području prirodnih nepogoda za 2019. godinu
T8 Izvješće
Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju plana djelovanja za 2019

27. sjednica Gradskog vijeća Grada Vrbovca

Poziv – Dnevni red

Zapisnik s 25. sjednica Vijeća

1. Donošenje – Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH
–  predlagatelj je povukao točku

2. Donošenje Zaključka o usvajanju:
a) Analize stanja sustava civilne zaštite za 2019. godinu
b) Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite za razdoblje od 2020. do 2023. godine
T 2A – Don. Zaklj. analize -CV
T 2B- Don. Zaklj. – smjernice CV
Izvješće o savjetovanju s javnošću
Zaključak Analiza stanja sustava civilne zaštite 2019 g
Analiza stanja sustava civilne zaštite
Zaključak Smjernice za organizaciju i razvoj sustava CZ
Smjernice za organizaciju i razvoj sustava

3. Donošenje Odluke o pristupanju raspravi za promjenu Statuta Grada Vrbovca
T 3 Odluka o pristupanju raspravi za promjenu Statuta
Odluka o pristupanju raspravi za promjenu Statuta Grada Vrbovca

4. Donošenje Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Vrbovca
T 4 Stat. Odluka
Izvješće o savjetovanju s javnošću
Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Vrbovca

5. Izvješće o radu komunalnog redarstva za 2019. godinu
T 5 Izvj. o radu. kom. red
Zaključak – Izvješće o radu komunalnog redarstva za 2019 godinu

6. Donošenje Zaključka o visini prihoda bez primitaka ostvarenih u 2019. godini
T 6 Don. Zaklj. o visini pri
Zaključak o visini prihoda bez primitaka ostvarenih u 2019.g.

7. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera za uklanjanje odbačenog otpada u 2019. godini
T 7 Don. Zaklj. o Izvj. o lokacijama i kol. otpada
Zaključak o prihvaćanju izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada u 2019

8. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća Komunalac Vrbovec d.o.o. – Izvješće o radu gospodarenja otpadom za 2019. godinu
T 8 Don. Zaklj. Izvj. Komunalac Vrbovec
Zaključak o prihvaćanju izvješća gospodarenje otpadom za 2019. 

9. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na:
a) Izmjene i dopune Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Vrbovec
b) Plan upisa za pedagošku 2020/2021. godinu u Dječjem vrtiću Vrbovec
T 9a Don. Odl. o Izmj. i dop. Pravilnika o upisu djece
T 9b Don. Odl. o planu upisa u DV
Odluka o davanju prethodne suglasnosti na pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o upisu djece
Plan upisa

10. Donošenje Rješenja o imenovanju ravnatelja Dječjeg vrtića Vrbovec
T 10 Izbor ravnatelja DV Vrbovec
Rješenje – ravnatelj

11. Donošenje – II izmjene i dopune Programa za nove investicije u gradu Vrbovcu za razdoblje 2019. – 2021. godine
T 11 Don. II. Izmj. i dop. Prog. za nove inves
Izvješće o savjetovanju s javnošću
II Izmjene i dopune Programa potpora za nove investicije u gradu Vrbovcu 2019 – 2021 – zapošljavanje

12. Donošenje Odluke o osnivanju povjerenstva za analizu transparentnosti poslovanja Komunalca Vrbovec d.o.o.
T 12 Odl. o osnivanju povj. za analizu transp
–  predlagatelj je povukao točku

13. Donošenje Odluke o osnivanju povjerenstva za utvrđivanje načina zbrinjavanja pasa lutalica na području grada Vrbovca za razdoblje 2017-2019.
T 13 Odl. o osniv. povj. – psi lutalice
–  predlagatelj je povukao točku

26. sjednica Gradskog vijeća Grada Vrbovca

Poziv – Dnevni red

1. Izvješće Mandatnog povjerenstva o podnesenoj ostavci i početku obnašanja dužnosti zamjenika vijećnice te polaganje Svečane prisege
T1 – Izvješće Mandat. povj. i prisega
Izvješće Mandatnog povjerenstva
Zaključak

2. Donošenje Odluke o:
a) razrješenju člana Odbora za Statut, Poslovnik i opće akte
b) izboru člana Odbora za Statut, Poslovnik i opće akte
T2 – Razrj. i izbor čl. Odbora za St
Odluka o razrješenju člana Odbora
Odluka o izboru člana Odbora

3. Donošenje Odluke o donošenju IV. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Grada Vrbovca
T3 – Don. Odl. o dop. IV. izmj. id op. UPU-a GV
0.obrazloženje
0.odredbe
1.korištenje i namjena površina
1a.korištenje i namjena površina
1b.korištenje i namjena površina
2.1.prometna mreža
2.2.elektroenergetska mreža
Odluka o donošenju IV. Izmjena i dopuna UPU Grada Vrbovca

4. Analiza postojećeg stanja i smjernice uslijed predstojeće liberalizacije tržišta plina
T4 – Analize i smjernice PLIN VRBOVEC d.o.o
Zaključak
Zaključak o zaduženju – Plin Vrbovec d.o.o

5. Donošenje Odluke o izmjena o dopunama Odluke o podjeli Osnovne škole Vrbovec na dvije skupine
T5 – Don. Odl. o izmj. i dop. Odl. o pod. OŠ
Izvješće o savjetovanju s javnošću
Odluka o izmjenama i dopunama odluke o osnivanju škole

6. Donošenje Odluke o usvajanju:
a) Programa rada Savjeta mladih Grada Vrbovca za 2020. godinu
b) Financijskog plana Savjeta mladih Grada Vrbovca za 2020. godinu
T6 – Prog. rada i Finan.plan SM za 2020.g
Odluka o usvajanju Programa rada Savjeta mladih Grada Vrbovca
Odluka o usvajanju Financijskog plana Savjeta mladih

7. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Savjeta mladih Grada Vrbovca za 2019. godinu
T7 – Don. Zaklj. o prihv. Izvj. o radu SM
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Savjeta mladih Grada Vrbovca za 2019. godinu

8. Donošenje Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora Grada Vrbovca
T8 -Don. Odl. o raspisianju izbora za čl. vij. MO
Promjena Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove Mjesnih odbora Grada Vrbovca
Odluka o raspisivanju izbora za članove Mjesnih odbora Grada Vrbovca

9. Donošenje Rješenja o imenovanju Gradskog izbornog povjerenstva Grada Vrbovca
T9- Rj. o imenovanju GIP GV
Promjena Prijedloga Rješenja o imenovanju GIP-a za izbore članova Vijeća M.O.
Rješenje o imenovanju GIP-a za izbore članova Vijeća MO

10. Donošenje Odluke o donošenju procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije te plana zaštite od požara za Grad Vrbovec
T10 – Don. Odl. o procj. ugrož. od požara
Izvješće o savjetovanju s javnošću
Odluka o donošenju procjene od požara te plan

11. Donošenje Odluke donošenju Plana djelovanja Grada Vrbovca u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu
T11 – Don. Odl. o donošenju Plana djelov. GV u podr. prirodnih nepogoda
Izvješće o savjetovanju s javnošću
Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda

12. Donošenje Odluke o raspodjeli sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova u 2020. godini
T12 – Don Odl. o raspodj. sredstava za redovito finan. pol. stranaka
Izvješće o savjetovanju s javnošću
Odluka o raspodjeli sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova u 2020.g_

 

 

 

25. sjednica Gradskog vijeća Grada Vrbovca

Poziv za 25. sj. Vijeća

Zapisnik s 24. sjednice Vijeća

1. Donošenje Proračuna Grada Vrbovca za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu
T1 – Proračun GV za 2020. i projekcije za 2021. i 2022. g
Gradonačelnik – izmjena Prijedloga Proračuna
Gradonačelnik – II. izmjene Prijedloga
Gradonačelnik – III. izmjene Prijedloga
Amandman I
Amandman II
Amandman III
Amandman IV
Amandman V
Amandman VI
Amandman VII
Izvješće o savjetovanju s javnošću
Proračun GV za 2020. g. i projekcije za 2021. i 2022. g. – OPĆI DIO
Proračun GV za 2020. g. i projekcije za 2021. i 2022. g. – POSEBNI DIO
Plan razvojnih programa GV za razdoblje 2021. – 2022. g.

2. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Vrbovca za 2020. godinu
T2 – Odluka o izvršavanju Proračuna GV za 2020. g
Izvješće o savjetovanju s javnošću
Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Vrbovca za 2020. g.

3. Donošenje Programa:
a) održavanja komunalne infrastrukture Grada Vrbovca za 2020. godinu
b) građenja komunalne infrastrukture Grada Vrbovca za 2020. godinu
c) javnih potreba u kulturi Grada Vrbovca za 2020. godinu
d) javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu Grada Vrbovca za 2020. godinu
e) javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Vrbovca za 2020. godinu
f) javnih potreba u sportu Grada Vrbovca za 2020. godinu
g) javnih potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti Grada Vrbovca za 2020. godinu
T3 – Programi – komunal. infrastrukt. i društvenih djel. za 2020. g
Izvješće o savjetovanju s javnošću
Izvješće o savjetovanju s javnošću
Izvješće o savjetovanju s javnošću
Izvješće o savjetovanju s javnošću
Izvješće o savjetovanju s javnošću
Izvješće o savjetovanju s javnošću
Izvješće o savjetovanju s javnošću
Program održavanja komunalne infrastrukture GV za 2020. g.
Program građenja komunalne infrastrukture GV za 2020. g.
Program javnih potreba u kulturi GV za 2020. g
Program JP u predšk. odgoju i školstvu GV za 2020. g
Program JP u socijalnoj skrbi i zdravstvu GV za 2020. g
Program javnih potreba u sportu Grada Vrbovca za 2020. g
Program JP u vatrogastvu i civilnoj zaštiti GV za 2020. g

4. Donošenje III. izmjena i dopuna Programa potpora poljoprivredi na području grada Vrbovca za razdoblje 2019. – 2020. godine
T4 – III. izmj. i dop. Programa potpora poljoprivredi
Izvješće o savjetovanju s javnošću
III. izmjene i dopune Programa potpora poljoprivredi

5. Donošenje Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH
T5 – Program raspolaganja poljopriv. zemljištem u vl. RH
Pregledne karte PK
– Gradonačelnik je kao predlagatelj povukao točku

6. Donošenje Odluke o autotaksi prijevozu na području grada Vrbovca
T6 – Odluka o autotaksi prijevozu
Izvješće o savjetovanju s javnošću
Odluka o autotaksi prijevozu na području grada Vrbovca

7. Donošenje Pravilnika o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele prostora u vlasništvu ili upravom Grada Vrbovca na korištenje
T7 – Pravilnik o kriterijima, mjer. i post. dodjele prostora
Izvješće o savjetovanju s javnošću
Pravilnik o kriterijima, mjerilima i post. dod. prostora na korištenje

8. Donošenje Odluke o sklapanju:
a) Sporazuma o raskidu Ugovora o osnivanju prava građenja
b) Ugovora o osnivanju prava građenja
c) Sporazuma
T8 – Odluke o sklapanju Sporazuma te Ugovora – pravo građenja
Odluka o sklapanju Sporazuma o raskidu Ugovora o osnivanju pr. građenja
Odluka o sklapanju Ugovora o osnivanju pr. građenja
Odluka o sklapanju Sporazuma

9. Donošenje Odluke o kupnji nekretnine kat. čest. br. 2064, zk. ul. br. 582, k.o. Vrbovec 1
T9 – Odluka o kupnji nekretnine k.č. 2064, zk. ul. br. 528, k.o. Vrb. 1
Odluka o kupnji nekretnine k.č. 2064, zk.ul. br. 582, k.o. Vrb.1

10. Donošenje Odluke o imenovanju v.d. ravnatelja Dječjeg vrtića Vrbovec
T10 – Imenovanje v.d. ravnatelja Dj. vrtića Vrbovec
Odluka o imenovanju v.d. ravnatelja Dječjeg vrtića Vrbovec

24. sjednica Gradskog vijeća Grada Vrbovca

Poziv za 24. sjednicu Vijeća

Zapisnik s 22. sjednice Vijeća
Zapisnik s Izvanredne, 23. sjednice Vijeća

1. Donošenje II. izmjena i dopuna Proračuna Grada Vrbovca za 2019. godinu
T1 – II. izmj. i dop. Proračuna GV za 2019. g
II. izmjene i dopune Proračuna GV za 2019. g. – OPĆI DIO 1
II. izmjene i dopune Proračuna GV za 2019. g. – OPĆI DIO 2
II. izmjene i dopune Proračuna GV za 2019. g. – POSEBNI DIO
Plan razvojnih programa 2019.-2021.

2. Donošenje:
a) II. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Vrbovca za 2019. godinu
b) II. izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Vrbovca za 2019. godinu
c) II. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Vrbovca za 2019. godinu
d) III. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu Grada Vrbovca za 2019. godinu
e) II. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Vrbovca za 2019. godinu
f) II. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu Grada Vrbovca za 2019. godinu
T2 – Izmj. i dop. Prog. – kom. infr. i društ. djel. za 2019 A-C
T2 – Izmj. i dop. Prog. – kom. infr. i društ. djel. za 2019 D-F
Izvješće o savjetovanju s javnošću
Izvješće o savjetovanju s javnošću
Izvješće o savjetovanju s javnošću
Izvješće o savjetovanju s javnošću
Izvješće o savjetovanju s javnošću
Izvješće o savjetovanju s javnošću
II. izmjene i dopune Programa održavanja kom. inf. GV za 2019. g.
II. izmjene i dopune Programa građenja kom. inf. GV za 2019. g.
II. izmjene i dopune Programa JP u kulturi GV za 2019. g
III. izmjene i dopune Programa JP u predšk.o. i škol. GV za 2019. g.
II. izmjene i dopune Programa JP u socijalnoj skrbi i zdravstvu GV za 2019. godinu
II. izmjene i dopune Programa JP u sportu GV za 2019. g

3. Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Vrbovca za razdoblje 01.01. 2019. do 30.06. 2019. godine
T3 – Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za siječanj-lipanj 2019. g
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna GV za 01.01. – 30.06. 2019. g.

4. Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Vrbovca za razdoblje siječanj – lipanj 2019. godine
T4 – Izvješće o radu Gradonačelnika GV za siječanj – lipanj 2019. g
Zaključak o prihvaćanju Izvješća Gradonačelnika GV za siječanj – srpanj 2019. g.

5. Izvješće o radu i poslovanju Komunalca Vrbovec d.o.o. za 2018. godinu:
T5 – Izvješće o radu i poslovanju Komunalca Vrb. za 2018. g
Zaključak o primanju na znanje Izvješća o radu i fin. posl. Komunalca Vrbovec za 2018. g

6. Donošenje Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora Grada Vrbovca
T6 – Odluka o izboru članova vijeća mjesnih odbora GV
Izvješće o savjetovanju s javnošću
Odluka o izboru članova vijeća mjesnih odbora Grada Vrbovca

7. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o pravima iz socijalne skrbi Grada Vrbovca
T7 – Odluka o izmj. i dop. Odluke o pravima iz socijalne skrbi GV
Izvješće o savjetovanju s javnošću
Odluka o izmj. i dop. Odluke o pravima iz socijalne skrbi GV

8. Donošenje Odluke o imenovanju ravnatelja Dječjeg vrtića Vrbovec
T8 – Ravnateljica Dječjeg vrtića Vrbovec
Odluka o neprihvaćanju Prijedloga Upravnog vijeća DVV za imen. ravnatelja

9. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Statut Narodne knjižnice Vrbovec
T9 – Preth. suglasnost na Statut Narodne knjižnice Vrb
Odluka o davanju suglasnosti na Statut Narodne kjnižnice Vrbovec

10. Donošenje Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području grada Vrbovca
T10 – Određivanje pravnih osoba od interesa za sustav CZ
Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite GV

Dopunska točka – UPU GV
Odluka o izradi IV. izmj. i dop. UPU-a GV

Zaključak o zaduženju – Plin Vrbovec d.o.o.