Sjednice

36. sjednica Gradskog vijeća Grada Vrbovca

Poziv 36. sjednica Gradskog vijeća

Zapisnik 35. sjednica

1. Donošenje Programa utroška sredstava od šumskog doprinosa za 2021. godinu
PROGRAM ŠUMSKI DOPRINOS
Program utroška sredstava od šumskog doprinosa za 2021.

2. Donošenje Programa korištenja naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2021. godinu
PROGRAM NZZNIZP
Program korištenja naknade za zadržavanje za 2021.g

3. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera za uklanjanje odbačenog otpada u 2020. godini
GOD.IZVJEŠĆE KOLIČINE OTPADA ZA 2020
Zaključak prihvaća se Izvješće o lok. i kol. otpada u 2020.

4. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu KOMUNALAC VRBOVEC d.o.o. – OJ Sakupljanje i deponiranje komunalnog otpada u toku 2020. godine
KOMUNALAC OJ OTPAD 2020
Zaključak o neprihvaćanju Izvješća o radu Komunalac OJ sakup.otpada 2020.

5. Donošenje Zaključka o primanju na znanje Programa zaštite divljači za površine na kojima je zabranjeno ustanovljenje lovišta na području Grada Vrbovca za razdoblje od 1. travnja 2020. do 31. ožujka 2030. godine.
PROGRAM ZAŠTITE DIVLJAČI
Zaključak o primanju na znanje Programa zaštite divljači 2020-2030

6. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Plana upisa u Dječji vrtić Vrbovec za pedagošku godinu 2021./2022.
DV VRBOVEC PLAN UPISA 21-22
Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Plana upisa DVVrbovec 2021-22

DOPUNSKA TOČKA:

– Donošenje Odluke o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za analizu transparentnosti poslovanja Komunalca Vrbovec d.o.o.
DOPUNSKA POVJERENSTVO KOMUNALAC IMENOVANJE
Odluka o imenovanju Povjerenstva za Komunalac

35. sjednica Gradskog vijeća Grada Vrbovca

Poziv 35. sjednica

Zapisnik 33. sjednica

Zapisnik 34. sjednica

1. Donošenje Odluke o:
a) davanju na upravljanje i korištenje dječjeg vrtića, kat. čest. br. 2702/2, k.o. Vrbovec1
b) davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Vrbovec
DV Vrbovec JUG
Odluka o davanju na upravljanje i korištenje dječjeg vrtića
Odluka o davanju suglasnosti na izmj. i dop. Pravilnika DV Vrbovec

2. Donošenje:
a) Odluke o pristupanju raspravi za promjenu Statuta Grada Vrbovca
b) Statutarne odluke o II. izmjenama i dopunama Statuta Grada Vrbovca
Statut Gradskog vijeća Grada Vrbovca
Amandmani I.-III. gradskih vijećnika na II. izmjene i dopune Statuta GV
Odluka o pristupanju raspravi za promjenu Statuta Grada Vrbovca
Statutarna odluka II.izmjene i dopune Statuta

3. Donošenje:
a) Odluke o pristupanju raspravi za promjenu Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vrbovca
b) Poslovničke odluke o II. izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vrbovca
Poslovnik Gradskog vijeća Grada Vrbovca
Odluka o pristupanju raspravi za promjenu Poslovnika Gradskog vijeća
Poslovnička odluka o II.izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vrbovca

4. Donošenje Odluke o novčanoj pomoći za sanaciju šteta od potresa na objektima na području grada Vrbovca
Odluka sanacija šteta od potresa
Odluka o novčanoj pomoći za sanaciju šteta od potresa

5. Donošenje Odluke o korištenju javih površina
Odluka o korištenju javnih površina
Odluka o korištenju javnih površina

6. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o naknadama za rad vijećnika Gradskog vijeća Grada Vrbovca te njegovih radnih i savjetodavnih tijela
Naknade za rad vijećnika
Odluka o izmj. i dop. Odluke o naknadama za rad vijećnika

7. Donošenje Odluke o II. izmjenama Odluke o porezima Grada Vrbovca
Odluka o II. izmjenama Odluke o porezima Grada Vrbovca

8. Donošenje Odluke o davanju nužnih smještaja na korištenje
Odluka o davanju nužnih smještaja na korištenje
Odluka o davanju nužnih smještaja na korištenje

9. Donošenje Odluke o jednokratnoj potpori vlasnicima ugostiteljskih objekata, teretana i fitness centara na području Grada Vrbovca za ublažavanje negativnih posljedica izazvanih epidemijom bolesti koronavirusom COVID-19
Odluka o jednokratnoj potpori vlasnicima ugostiteljskih objekata
Odluka o jednokratnoj potpori ugostiteljima COVID-19

10. Donošenje Odluke o razrješenju i izboru predsjednika i članova:
a) Mandatnog povjerenstva Gradskog vijeća Grada Vrbovca
b) Odbora za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Vrbovca
c) Odbora za Statut, Poslovnik i opće akte Gradskog vijeća Grada Vrbovca
d) Odbora za financije Gradskog vijeća Grada Vrbovca
Izmjene članova Odbora
Odluka o razrješenju i izboru Mandatnog povjerenstva
Odluka o razrješenju i izboru Odbora za izbor i imenovanja
Odluka o razrješenju i izboru Odbora za Statut,Poslovnik i opće akte
Odluka o razrješenju i izboru Odbora za financije

DOPUNSKE TOČKE:

– Donošenje Zaključka o visini prihoda bez primitaka ostvarenih u 2020. godini
Dopunska točka Zaključak o visini prihoda bez primitaka
Zaključak o visini prihoda bez primitaka u 2020. godini

– Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na zaduživanje:
a) Osnovnoj školi Krunoslava Kutena za nabavu kombi vozila na financijski leasing
b) Osnovnoj školi Marije Jurić Zagorke za nabavu kombi vozila na financijski leasing
Dopunska Suglasnost OŠ Krunoslava Kutena
Dopunska Suglasnost OŠ MJZagorke
Odluka o davanju suglasnosti OŠ K.Kutena
Odluka o davanju suglasnosti OŠ M.J.Zagorke

– Donošenje Odluke o osnivanju Povjerenstva za analizu transparentnosti poslovanja Komunalca Vrbovec d.o.o.
Dopunska Povjerenstvo Komunalac
Odluka o osnivanju Povjerenstva za poslovanje Komunalca

 

 

34. sjednica Gradskog vijeća Grada Vrbovca

Poziv na 34. sjednicu GV
Prijedlog za izmjenu Dnevnog reda

Zapisnik 32. sjednica

1. Donošenje Odluke o izmjenama:
a) Programa rada Savjeta mladih Grada Vrbovca za 2020. godinu
b) Financijskog plana Savjeta mladih Grada Vrbovca za 2020. godinu
Savjet mladih Izmjene Programa rada i Financijskog plana
Izmjene u Programu rada Savjeta mladih za 2020.
Odluka o usvajanju izmjena Programa rada Savjeta mladih Grada Vrbovca za 2020. godinu
Izmjene financijskog plana po programu rada Savjeta mladih
Odluka o usvajanju izmjena Financijskog plana Savjeta mladih za 2020. g

2. Donošenje Programa potpora poljoprivredi na području grada Vrbovca za razdoblje 2021. – 2024. godinu
Program potpora poljoprivredi 2021-2024
Amandman na Program potpora polj.
Program potpora poljoprivredi na pod. grada Vrbovca 2021.-2024.

3. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu Grada Vrbovca
Odluka o izmjeni Odluke o kom. doprinosu Grada Vrbovca
Odluka o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu Grada Vrbovca

4. Donošenje Odluke o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Vrbovca
Odluka o izradi III. izmjena i dopuna PPU Grada Vrbovca
Odluka o izradi III. Izmjena i dopuna PPUGV

5. Donošenje Odluke o korištenju javih površina – POVUČENA TOČKA
Odluka o korištenju javnih površina

6. Donošenje Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za područje grada Vrbovca za 2021. godinu
Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2021
Odluka Plan djelovanja 2021
Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda

7. Donošenje:
a) Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje grada Vrbovca za 2021. godinu – POVUČENA TOČKA
b) Plana operativne provedbe programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Grad Vrbovec u 2021. godini – POVUČENA TOČKA
God.provedbeni plan i Plan operativne provedbe u zaštiti od požara u 2021.g

8. Donošenje Odluke o osnivanju prava građenja na nekretnini upisanoj u zk.ul.br. 4925, kat.čest.br. 3295/32, k.o. Vrbovec 1
Odluka o osnivanju prava građenja
Odluka o osnivanju prava građenja

9. Donošenje Proračuna Grada Vrbovca za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu
Proračun Grada Vrbovca za 2021. g. i projekcije 2022. i 2023.g
Proračun 2021.-izmjene na dostavljeni prijedlog
Amandman I. na Proračun 2021.
Amandman II. na Proračun 2021.
Amandman III. na Proračun 2021.
Amandman IV. na Proračun 2021.
Amandman V. na Proračun 2021.
Amandman VI. na Proračun 2021.
Amandman VII. na Proračun 2021.
Amandman VIII. na Proračun 2021.
Amandman IX. na Proračun 2021.
Amandman X. na Proračun 2021.
Amandman XI. na Proračun 2021.
PRORAČUN GRADA VRBOVCA ZA 2021. GODINU – POSEBNI DIO
PRP 2021-2023
PRORAČUN GRADA VRBOVCA ZA 2021. GODINU – OPĆI DIO

10. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Vrbovca za 2021. godinu
Odluka o izvršavanju Proračuna za 2021
Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Vrbovca za 2021. g.

11. Donošenje Programa:
a) održavanja komunalne infrastrukture Grada Vrbovca za 2021. godinu
b) građenja komunalne infrastrukture Grada Vrbovca za 2021. godinu
c) javnih potreba u kulturi Grada Vrbovca za 2021. godinu
d) javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu Grada Vrbovca za 2021. godinu
e) javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Vrbovca za 2021. godinu
f) javnih potreba u sportu Grada Vrbovca za 2021. godinu
g) javnih potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti Grada Vrbovca za 2021. godinu
11 Programi javnih potreba Grada Vrbovca za 2021. g
Program održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
Program građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
Program javnih potreba u kulturi GV za 2021
Program jp u predšk. odgoju i skolstvu GV za 2021.
Program jp u socijalnoj skrbi i zdravstvu 2021.
Program javnih potreba u sportu Grada Vrbovca za 2021
Program javnih potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti GV za 2021

12. Donošenje Odluke o raspodjeli sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova u 2021. godini
Odluka o financiranju stranaka i nezavisnih vijećnika u 2021. g
Odluka_redovito financ. pol. stranaka i nez. članova u 2021.g.

13. Donošenje Plana razvoja sustava civilne zaštite na području grada Vrbovca za 2021. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje
Plan razvoja sustava civilne zaštite za 2021. g
Plan razvoja sustava cz za 2021.
Zaključak o usvajanju Plana razvoja sustava cz za 2021.

14. Donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području grada Vrbovca za 2021. godinu i naredno četverogodišnje razdoblje  – POVUČENA TOČKA
Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civ. zaštite za 2021. g

15. Donošenje Zaključka o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite na području grada Vrbovca za 2020. godinu
Analiza stanja sustava civ. zaštite za 2020. g
Analiza o stanju sustava civilne
Zaključak o usvajanju Analize o stanju sustava cz za 2020.

33. sjednica Gradskog vijeća Grada Vrbovca

Poziv uz Dnevni red 33. sjednica GV Grada Vrbovca

Zapisnik s 31. sjednice

Zapisnik s 32. sjednice

1. Donošenje Zaključka kojim se od trgovačkog društva PLIN VRBOVEC d.o.o. ponovno traži izrada rješenja opskrbe i distribucije plina na području grada Vrbovca
Prijedlog zaključak Plin Vrbovec
Zaključak Plin Vrbovec

 

DOPUNSKE TOČKE:

2. Donošenje Programa potpora poljoprivredi na području grada Vrbovca za razdoblje 2021. – 2024. godinu – TOČKA NIJE UVRŠENA U DNEVNI RED
Program potpora poljoprivredi 2021-2024

3. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu Grada Vrbovca – TOČKA NIJE UVRŠENA U DNEVNI RED
Odluka o izmjeni Odluke o kom. doprinosu Grada Vrbovca

4. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Dječjeg vrtića u Vrbovcu
Izmjene i dopune Odluke o osnivanju DV u Vrbovcu
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Dječjeg vrtića u Vrbovcu

5. Donošenje Odluke o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Vrbovca – TOČKA NIJE UVRŠENA U DNEVNI RED
Odluka o izradi III. izmjena i dopuna PPU Grada Vrbovca

6. Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Vrbovca za razdoblje siječanj – lipanj 2020. godine
Izvješće o radu Gradonačelnika za siječanj – lipanj 2020
Zaključak

7. Prijedlog za donošenje Odluke o razrješenju i izboru predsjednika i članova Mandatnog povjerenstva Gradskog vijeća Grada Vrbovca – TOČKA NIJE UVRŠENA U DNEVNI RED
8. Prijedlog za donošenje Odluke o razrješenju i izboru predsjednika i članova Odbora za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Vrbovca – TOČKA NIJE UVRŠENA U DNEVNI RED
9. Prijedlog za donošenje Odluke o razrješenju i izboru predsjednika i članova Odbora za Statut, Poslovnik i opće akte Gradskog vijeća Grada Vrbovca – TOČKA NIJE UVRŠENA U DNEVNI RED
10. Prijedlog za donošenje Odluke o razrješenju i izboru predsjednika i članova Odbora za financije Gradskog vijeća Grada Vrbovca – TOČKA NIJE UVRŠENA U DNEVNI RED
Prijedlozi članova vijeća za promjenama članova Odbora

11. Donošenje Odluke o osnivanju Povjerenstva za utvrđivanje načina zbrinjavanja pasa lutalica na području grada Vrbovca za razbolje 2017-2019.
Odluka o osnivanju Povjerenstva za utvrđivanje načina zbrinjavanja pasa lutalica na području grada Vrbovca za razbolje 2017-2019. 
Odluka o osnivanju Povjerenstva za pse lutalice

12. Donošenje Odluke o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za utvrđivanje načina zbrinjavanja pasa lutalica na području grada Vrbovca za razdoblje 2017-2019.
Odluka o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za utvrđivanje načina zbrinjavanja pasa lutalica na području grada Vrbovca za razdoblje 2017-2019.
Odluka o imenovanju pred.i članova Povjerenstva za pse lutalice

 

 

32. sjednica Gradskog vijeća Grada Vrbovca

Poziv na 32. sjednicu Gradskog vijeća

Uputa o načinu održavanja sjednica u vrijeme COVID-19

Obavijest o nastavku 32. sjednice Vijeća

1. Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Vrbovca za razdoblje 01.01.2020. do 30.06.2020. godine
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna siječanj-lipanj 2020
Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Vrbovca za razdoblje 01.01.-30.06.2020. g.

2. Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Vrbovca za razdoblje siječanj – lipanj 2020. godine – POVUČENA TOČKA
Izvješće o radu Gradonačelnika siječanj-lipanj 2020

3. Izvješće o radu i poslovanju tvrtke KOMUNALAC VRBOVEC, d.o.o. za 2019. godinu
Izvješće o radu KOMUNALAC VRBOVEC, d.o.o
Zaključak Izvješće o radu KOMUNALAC VRBOVEC d.o.o. za 2019. godinu

31. sjednica Gradskog vijeća Grada Vrbovca

Poziv 31. sjednica

Zapisnik s 30. sjednice

Uputa o načinu održavanja sjednice

1. Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2019. godinu
1 Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja 2019
Odluka o raspodjeli rezultata za 2019. godinu

2. Donošenje I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Vrbovca za 2020. godinu
2 I. izmjene i dopune Proračuna 2020
I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA VRBOVCA ZA 2020.G. – OPĆI DIO_uvod
Izmjene
Amandman I
Amandman II
Amandman III
Amandman IV
Amandman V
Amandman VI
Amandman VII
Amandman VIII
Amandman IX
I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA VRBOVCA ZA 2020.G. – OPĆI DIO – uvod
I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA VRBOVCA ZA 2020.G. – OPĆI DIO
I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA VRBOVCA ZA 2020.G. – POSEBNI DIO
Plan razvojnih programa 2020-2022 – IZMJENE I DOPUNE

3. Donošenje I. izmjena i dopuna Programa:
a) održavanja komunalne infrastrukture Grada Vrbovca za 2020. godinu
b) građenja komunalne infrastrukture Grada Vrbovca za 2020. godinu
c) javnih potreba u kulturi Grada Vrbovca za 2020. godinu
d) javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu Grada Vrbovca za 2020. godinu
e) javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Vrbovca za 2020. godinu
f) javnih potreba u sportu Grada Vrbovca za 2020. godinu
g) javnih potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti Grada Vrbovca za 2020. godinu
3 I. Izmjene i dopune Programa1
3 I. Izmjene i dopune Programa2
Amandman na I.izmjene i dopune Prog održavanja kom infr 2020
Amandman na I.izmjene i dopune Prog građenja kom infr 2020
I. izmjene i dopune Programa održavanja kom infr za 2020
I. Izmjene i dopune Programa građenja kom infr za 2020
I. Izmjene Programa jp u kulturi 2020
I. Izmjene Programa jp u predšk odgoju i školstvu 2020
I. izmjene i dopune Programa jp u soc.skrbi i zdravstvu 2020
I. izmjene i dopune Programa jp u sportu 2020
I. Izmjene i dopune Programa jp u vatrogastvu 2020

4. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju zemljišta upisanog u zk.ul.br. 4925, k.o. Vrbovec 1, kat.čest.br. 3295/24
4 Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja
Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja

5. Izvješće o radu i poslovanju tvrtke KOMUNALAC VRBOVEC d.o.o. za 2019. godinu – POVUČENA TOČKA
5 Izvješće o radu KOMUNALAC VRBOVEC d.o.o. za 2019

6. Donošenje Zaključka o prijedlogu za:
a) razrješenje mrtvozornika za područje grada Vrbovca
b) imenovanje mrtvozornika za područje grada Vrbovca
6 Zaključak o razrješenju i imenovanju mrtvozornika
Zaključak o prijedlogu za razrj mrtvoz za pod grada Vrbovca
Zaključak o prijedlogu za imen mrtvoz za pod grada Vrbovca

7. Donošenje Odluke o određivanju novog dana provođenja izbora za članove vijeća mjesnih odbora Grada Vrbovca
7 Odluka o određivanju novog dana provođenja izbora za vijeća mjesnih odbora
Odluka o određ novog dana provođ izbora za članove vijeća mj odbora

8. Donošenje Odluke o imenovanju ravnatelja Narodne knjižnice Vrbovec
8 Odluka o imenovanju ravnatelja knjižnice
Odluka o imenovanju ravnatelja Narodne knjižnice Vrbovec

9. Donošenje Odluke o davanju na upravljanje i korištenje reciklažnog dvorišta „Beljavine“
9Odluka reciklažno dvorište Beljavine
Odluka o davanju na upravljanje i korištenje reciklažnog dvorišta

10. Donošenje Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora u vlasništvu Grada Vrbovca
10Odluka o zakupu i prodaji posl prostora u vl Grada
Odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora

11. Donošenje Odluke o prijenosu prava vlasništva na nekretninama upisanim u zk.ul.br. 7952, k.o. Vrbovec, kat.čest.br. 2846/2-2 i 2846/2-3
11Odluka o prijenosu prava vlasništva
Odluka o prijenosu prava vlasništva

12. Stavljanje izvan snage Odluke o uvjetima i načinu spaljivanja poljoprivrednog i drugog otpada biljnog porijekla na otvorenom prostoru na području Grada Vrbovca
12Stavljanje izvan snage Odluke o spaljivanju otpada
Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o spaljivanju otpada

13. Donošenje II. Izmjena i dopuna Odluke o raspodjeli sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova u 2020. godini
13 II. Izmj i dop Odluke o raspodjeli sredstava za financ pol stranaka
Odluka o II. izmjenama i dopunama Odluke o raspodjeli sredstava za financiranje političkih stranaka

14. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o sufinanciranju programa predškolskog odgoja u dječjim vrtićima drugih osnivača i obrta za čuvanje djece djelatnosti dadilje na području grada Vrbovca
14Odluka o izmjeni Odluke o suf vrtića dr osnivača
Odluka o izmjeni Odluke o suf. prog. predšk. o. u Dobri i Palčić

15. Donošenje Odluke o kriterijima za ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova programa u ustanovama predškolskog odgoja i obrazovanja u drugim jedinicama lokalne samouprave za pedagošku godinu 2020./2021.
15Odluka suf troškova vrtića u dr jls
Odluka o suf vrtića u dr jls

DOPUNSKA TOČKA:
16. Donošenje Odluke o:
a) razrješenju člana Odbora za financije
b) izboru člana Odbora za financije
Odluka o razrješenju člana Odbora za financije
Odluka o izboru člana Odbora za financije

30. sjednica Gradskog vijeća Grada Vrbovca

Poziv 30. sjednica

29. sjednica Zapisnik

1. Izvješće o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i druge prekršajne problematike na području grada Vrbovca za 2018./2019. godinu
T 1 Izvješće PP Vrbovec
Zaključak o primanju na znanje Izvješća MUP-a

2. Izvješće o radu i poslovanju za 2019. godinu:
a) Dječjeg vrtića Vrbovec
b) Razvojne agencije Grada Vrbovca
c) Pučkog otvorenog učilišta Vrbovec
d) Narodne knjižnice Vrbovec
e) I. osnovne škole Vrbovec
f) II. osnovne škole Vrbovec
T 2 Izvješće o radu ustanova za 2019. godinu
Zaključak o primanju na znanje Izvješća o radu DVV za 2019.
Zaključak o primanju na znanje Izvješća RAG-a za 2019.
Zaključak o primanju na znanje Izvješća POU Vrbovec za 2019.
Zaključak o primanju na znanje Izvješća NKV 2019
Zaključak o primanju na znanje Izvješća I. OŠ 2019
Zaključak o primanju na znanje Izvješća o radu II. OŠ za 2019.

3. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na:
a) Statut I. osnovne škole Vrbovec
b) Statut II. osnovne škole Vrbovec
T 3 Prethodna suglasnost na Statute OŠ A
T 3 Prethodna suglasnost na Statute OŠ B
Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut OŠ Krunoslava Kutena
Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut OŠ Marije Jurić Zagorke

4. Izvješće o radu i poslovanju za 2019. godinu:
a) Turističke zajednice Grada Vrbovca
b) Vatrogasne zajednice Grada Vrbovca
c) Gradske zajednice športskih udruga Vrbovca
d) Gradskog društva Crvenog križa Vrbovec
T 4 Izvješće o radu i poslovanju za 2019. godinu
Zaključak o primanju na znanje Izvješće TZ Vrbovec za 2019.
Zaključak o primanju na znanje Izvješća VZGV za 2019.
Zaključak o primanju na znanje Izvješća GZŠU za 2019.
Zaključak o primanju na znanje Izvješća GDCK Vrbovec za 2019.

5. Donošenje:
a) Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Grada Vrbovca za 2020. godinu
b) Plana operativne provedbe programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Grad Vrbovec u 2020. godini
T 5 Plan zaštite od požara
Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara 2020.
Plan operativne provedbe Programa aktivnosti zaštite od požara 2020.

6. Donošenje:
a) Odluke o opozivu Odluke o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Vrbovec
b) Odluke o opozivu Odluke od dana 14.06.2019. godine, KLASA:021-06/19-01/27, URBROJ:238/32-01/01-19-1
c) Odluke o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Vrbovec
d) Odluke o odobravanju Dječjem vrtiću Vrbovec otvaranje pet novih odgojno – obrazovnih skupina
T 6 Dječji vrtić Vrbovec
Odluka o opozivu suglasnosti na Pravilnik DVV
Odluka o opozivu Odluke od 14.06.2019.
Odluka o davanju suglasnosti na Pravilnik DVV
Odluka o otvaranju 5 novih skupina DV Vrbovec

7. Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Vrbovca za 2019. godinu
T 7 Godišnje izvješće o izvršenju proračuna za 2019
Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna 01.01.-31.12.2019.

8. Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Vrbovca za razdoblje srpanj – prosinac 2019. godine
T 8 Izvješće o radu Gradonačelnika za srpanj-prosinac 2019
Zaključak o neprihvaćanju Izvješća Gradonačelnika 7-12 mj 2019

9. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća Gradonačelnika o izvršenju Programa:
a) održavanja komunalne infrastrukture za područje Grada Vrbovca za 2019. godinu
b) građenja komunalne infrastrukture za područje Grada Vrbovca za 2019. godinu
c) javnih potreba u kulturi Grada Vrbovca za 2019. godinu
d) javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu Grada Vrbovca za 2019. godinu
e) javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Vrbovca za 2019. godinu
f) javnih potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti Grada Vrbovca za 2019. godinu
g) javnih potreba u sportu Grada Vrbovca u 2019. godini
T 9 Zaključak programi
Zaključak o usvajanju Izvješća Programa održavanja za 2019.
Zaključak o usvajanju Izvješća Programa građenja za 2019.
Zaključak o usvajanju izvješća Programa jav.potreba u kulturi 2019
Zaključak o usvajanju Izvješća Programa jav.potreba u školstvu 2019
Zaključak o usvajanju Izvješća Programa jav.potreba u soc.skrbi 2019
Zaključak o usvajanju Izvješća Programa jav.potreba u vatrogastvu 2019
Zaključak o usvajanju Izvješća Programa jav.potreba u sportu 2019

10. Donošenje:
a) Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za imenovanje ravnatelja Narodne knjižnice Vrbovec
b) teksta Javnog natječaja za imenovanje ravnatelja Narodne knjižnice Vrbovec
T 10 Donošenje Odluke Javni natječaj za imenovanje ravnatelja knjižnice
Odluka o raspisivanju javnog natječaja za imenovanje ravnatelja NKV
Natječaj za imenovanje ravnatelja knjižnice

11. Donošenje Zaključka o dodjeli nagrada i priznanja Grada Vrbovca
T 11 Zaključak dodjela nagrada i priznanja
Zaključak ne prihvaća se prijedlog Odbora

12. Donošenje Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama
T 12 Donošenje Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca
Odluka o držanju kuć. ljubimaca

13. Donošenje Odluke o uvjetima i načinu spaljivanja poljoprivrednog i drugog otpada biljnog porijekla na otvorenom prostoru na području Grada Vrbovca
T 13 Donošenje Odluke o uvjetima i načinu spaljivanja otpada
Odluka o uvjetima i načinu spaljivanja otpada
Zaključak uvjet uz Odluku

14. Donošenje:
a) Odluke o proglašenju površina izvan lovišta na području Grada Vrbovca
b) Odluke o pristupanju izradi Programa zaštite divljači na području Grada Vrbovca
T 14 Donošenje Odluke o proglašenju površina izvan lovišta
Odluka o proglašenju površina izvan lovišta
Odluka pristupanje izradi Programa zaštite divljači

15. Donošenje Odluke o prodaji zemljišta u Poduzetničkoj zoni „Poduzetnik Vrbovec“
T 15 Zemlja u zoni
Odluka o prodaji zemljišta u pod. zoni Poduzetnik Vrbovec

DOPUNSKA TOČKA
A) Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o iznosu participacije roditelja/skrbnika učenika polaznika osnovnog glazbenog obrazovanja u Glazbenom odjelu II. osnovne škole Vrbovec za školsku godinu 2020./2021.
B) Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o cijeni osnovnog glazbenog obrazovanja za darovite učenike za školsku godinu 2020./2021.
T 16 Dopunska točka
Odluka o davanju prethodne suglasnosti I
Odluka o davanju prethodne suglasnosti II

29. sjednica Gradskog vijeća Grada Vrbovca

Poziv uz Dnevni red 29. sjednica Gradskog vijeća
Obavijest za 29. sjednicu Gradskog vijeća
Uputa 29. sjednica Gradskog vijeća

Zapisnik s 26. sjednice Vijeća
Zapisnik s 27. sjednice Vijeća
Zapisnik s Izvanredne, 28.sjednice Vijeća

1. Donošenje Programa pomoći poduzetnicima za očuvanje poslovne aktivnosti zbog posebne okolnosti uvjetovane koronavirusom COVID-19
T 1 Program pomoći poduzetnicima
Program pomoći poduzetnicima za očuvanje poslovne aktivnosti zbog posebne okolnosti uvjetovane koronavirusom COVID19

2. Donošenje Odluke o kratkoročnom zaduženju Grada Vrbovca
T 2 Odluka o kratkoročnom zaduženju Grada Vrbovca
Odluka o kratkoročnom zaduženju Grada Vrbovca

3. Donošenje Odluke o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Vrbovec
T 3 Odluka o donošenju PROGRAMA RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM
Odluka o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Vrbovec

4. Donošenje Izmjena i dopuna Pravilnika o kupoprodaji zemljišta i sufinanciranju kupoprodajne cijene zemljišta u poduzetničkim zonama
T 4 Izmjene i dopune Pravilnika o kupoprodaji zemljišta – poduzetničke zone
Izmjena i dopuna Pravilnika o kupoprodaji zemljišta i sufinanciranju kupoprodajne cijene zemljišta

5. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na II. Izmjene Plana upisa za pedagošku 2020./ 2021. godinu u Dječjem vrtiću Vrbovec
T 5 Odluka suglasnost Plan upisa DVV
Odluka o davanju suglasnosti na II. Izmjenu Plana upisa za pedagošku 2020. 21. godinu u DV Vrbovec