Sjednice

13. sjednica Gradskog vijeća Grada Vrbovca

Poziv 13. sjednica
Zapisnik 10. sjednica
Zapisnik-izvanredna 11. sjednica
Zapisnik-izvanredna 12. sjednica

1. Donošenje II. izmjena i dopuna Proračuna Grada Vrbovca za 2022. godinu
1II. izmj i dop Proračuna za 2022

1II. izmjene i dopune Proračuna Grada Vrbovca za 2022. godinu

2. Donošenje:
a) II. izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Vrbovca za 2022. godinu
b) II. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Vrbovca za 2022. godinu
c) II. izmjena Programa javnih potreba u kulturi Grada Vrbovca za 2022. godinu
d) II. izmjena Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu Grada Vrbovca za 2022. godinu
e) II. izmjena javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Vrbovca za 2022. godinu
f) II. izmjena Programa javnih potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti Grada Vrbovca za 2022. godinu
2II. izmjene i dopune Programa

2aII. izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Vrbovca za 2022.
2bII. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Vrbovca za 2022.
2cII. izmjene Programa javnih potreba u kulturi Grada Vrbovca za 2022. godinu
2dII. izmjene Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu Grada Vrbovca za 2022.
2eII. izmjene Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Vrbovca za 2022. godinu
2fII. izmjene Programa javnih potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti Grada Vrbovca za 2022. godinu

3. Donošenje Proračuna Grada Vrbovca za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu
3Proračun Grada Vrbovca za 2023
AMANDMANI  I.-VI. vijećnika HDZ-a na Proračun za 2023.
Izmjene i dopune prijedloga proračuna

3PRORAČUN GRADA VRBOVCA ZA 2023. – 2025.

4. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Vrbovca za 2023. godinu
4Odluka o izvršavanju proračuna za 2023

4Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Vrbovca za 2023. godinu

5. Donošenje Programa:
a) građenja komunalne infrastrukture Grada Vrbovca za 2023. godinu
b) održavanja komunalne infrastrukture Grada Vrbovca za 2023. godinu
c) utroška sredstava od šumskog doprinosa za 2023. godinu
d) korištenja naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2023. godinu
e) javnih potreba u kulturi Grada Vrbovca za 2023. godinu
f) javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu Grada Vrbovca za 2023. godinu
g) javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Vrbovca za 2023. godinu
h) javnih potreba u sportu Grada Vrbovca za 2023. godinu
i) javnih potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti Grada Vrbovca za 2023. godinu
5Programi uz Proračun za 2023

5aProgram građenja komunalne infrastrukture Grada Vrbovca za 2023. godinu
5aPrilog I-dodatak Programu
5bProgram održavanja komunalne infrastrukture Grada Vrbovca za 2023. godinu
5cProgram utroška sredstava od šumskog doprinosa za 2023. godinu
5dProgram korištenja naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2023.
5eProgram javnih potreba u kulturi Grada Vrbovca za 2023. godinu
5fProgram javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu Grada Vrbovca za 2023. godinu
5gProgram javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Vrbovca za 2023. godinu
5hProgram javnih potreba u sportu Grada Vrbovca za 2023. godinu
5iProgram javnih potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti Grada Vrbovca za 2023. godinu

6. Donošenje Odluke o raspodjeli sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova u 2023. godini
6Odluka o financiranju pol. stranaka u 2023.g

6Odluka o raspodjeli sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova u 2023.

7. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za:
a) kat.čest.br. 1734, k.o. Vrbovec 1
b) kat.čest.br. 1721/1, k.o. Vrbovec 1
7Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja-prodaja zemlje kod Vodotornja

7aOdluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za kat.čest.br. 1734, k.o. Vrbovec 1
7bOdluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja kat.čest.br. 1721-1, k.o. Vrbovec 1

8. Donošenje Odluke o osnivanju prava građenja
8Odluka o osnivanju prava građenja-Nerezine

8Odluka o osnivanju prava građenja

9. Donošenje Odluke o davanju na upravljanje i korištenje odmarališta u Nerezinama
9Odluka o davanju na upravljanje i korištenje odmarališta

9Odluka o davanju na upravljanje i korištenje odmarališta u Nerezinama

10. Donošenje Odluke:
a) o prijenosu komunalne vodne građevine – vodotornja
b) o stavljanju izvan snage Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o prijenosu
komunalnih vodnih građevina
10Vodne građevine-prijenos Vodotornja

10a Odluka o prijenosu komunalne vodne građevine-vodotornja
10bOdluka o stavljanju izvan snage odluke

11. Donošenje Programa potpora za nove investicije u gradu Vrbovcu za razdoblje 2022. – 2024. godine
11Program potpora za nove investicije 2022.-2024

11Program potpora za nove investicije u gradu Vrbovcu za razdoblje 2022. – 2024. godine

12. Donošenje Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području grada Vrbovca
12Odluka o osn i imen Povjerenstva za zakup i prodaju polj.zem

12Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta

13. Donošenje Odluke o donošenju Plana rasvjete grada Vrbovca
13Plan rasvjete grada Vrbovca

13Odluka o donošenju Plana rasvjete grada Vrbovca
13Plan rasvjete grada Vrbovca

14. Donošenje Zaključka kojim se prima na znanje Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje siječanj do lipanj 2022.
14Izvješće o radu gradonačelnika za siječanj-lipanj 2022

14Zaključak-prima se na znanje Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje siječanj do lipanj 2022.
14Izvješće o radu gradonačelnika siječanj-lipanj 2022.

15. Donošenje Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave
15Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave

15Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

16. Donošenje Odluke o sklapanju Aneksa Sporazuma
16Aneks Sporazuma MO Luka i Grad Vrbovec

16Odluka o sklapanju Aneksa Sporazuma
16Prijedlog Aneksa Sporazuma

17. Donošenje Odluke o socijalnoj skrbi
17Odluka o socijalnoj skrbi

17Odluka o socijalnoj skrbi

18. Donošenje Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Vrbovca
18Pravilnik o financiranju jp grada Vrbovca

18Pravilnik o financiranju javnih potreba Grada Vrbovca

19. Donošenje Odluke o III. izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima za ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova programa u ustanovama predškolskog odgoja i obrazovanja u drugim jedinicama lokalne samouprave
19III. Izmjene i dopune Odluke o suf. vrtića u dr. JLS

19III. Izmjene i dopune Odluke o kriterijima za suf. vrtića u dr. JLS

20. Donošenje Odluke o osnivanju Kulturnog vijeća Grada Vrbovca
20Odluka o osnivanju Kulturnog vijeća

20Odluka o osnivanju Kulturnog vijeca Grada Vrbovca

21. Donošenje Odluke o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za područje grada Vrbovca za 2023. godinu
21Plan djelovanja u pod. prir. nepogoda za 2023

21Odluka o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda 2023.
21Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2023.

22. Donošenje Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području grada Vrbovca za 2023. godinu
22God.Plan razvoja sustava civilne zaštite za 2023

22Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području grada Vrbovca za 2023.

23. Donošenje Zaključka o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite na području grada Vrbovca za 2022. godinu
23Analiza stanja sustava cz 2022

23Zaključak o usvajanju Analize o stanju sustava cz za 2021.
23Analiza o stanju sustava civilne zaštite na području Grada Vrbovca za 2022.

24. Donošenje Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području grada Vrbovca
24Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav cz

24Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području grada Vrbovca

25. Donošenje Odluke o II. izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju zone malog gospodarstva „Poduzetnik Vrbovec“
25Odluka o II. izmj i dop Odluke o osnivanju

25Odluka o II. izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju zone malog gospodarstva „Poduzetnik Vrbovec“

26. Donošenje Odluke o III. izmjenama i dopunama Odluke o proširenju zone malog gospodarstva „Poduzetnik Vrbovec“
26Odluka o III. izmj i dop Odluke o proširenju

26Odluka o III. izmjenama i dopunama Odluke o proširenju zone malog gospodarstva „Poduzetnik Vrbovec“

27. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva u Gradu Vrbovcu u 2022. godini
27Izmjene i dopune Odluke o financ.dec.funkcija OŠ u 2022

27Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva u Gradu Vrbovcu u 2022. godini

28. Prijedlozi i mišljenja

Izvanredna 11. sjednica Gradskog vijeća Grada Vrbovca

Poziv izvanredna 11. sjednica

1. Donošenje Odluke o II. izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima za ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova programa u ustanovama predškolskog odgoja i obrazovanja u drugim jedinicama lokalne samouprave
T1-II. Izmjene i dopune Odluke sufinanciranja vrtića u dr. JLS

Odluka o II. izmj. i dop. Odluke o suf. vrtića u dr.  JLS

2. Prijedlozi i mišljenja

10. sjednica Gradskog vijeća Grada Vrbovca

Poziv 10. sjednica

Zapisnik 9. sjednica

1. Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Vrbovca za razdoblje 01.01.-30.06.2022. godine
1Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna

1Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna

2. Donošenje Zaključka kojim se prima na znanje Izvješće o radu i poslovanju za 2021. godinu tvrtke:
a) KOMUNALAC VRBOVEC, d.o.o.
b) GRADSKI OBJEKTI VRBOVEC d.o.o.
c) RADIO VRBOVEC d.o.o.
a)KOMUNALAC VRBOVEC d.o.o
b)GRADSKI OBJEKTI VRBOVEC d.o.o
c)RADIO VRBOVEC d.o.o

2.1.Zaključak KOMUNALAC
2.2.Zaključak GOV
2.3.Zaključak RADIO

3. Donošenje Odluke o donošenju Akcijskog plana energetski i klimatski održivog razvitka Grada Vrbovca (engl. Sustainable Energy and Climate Action Plan – SECAP)
3Akcijski plan – SECAP

3Odluka o donošenju SECAP-a
3.1. Grad Vrbovec-SECAP

4. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vrbovca
4Izmjene i dopune Poslovnika

4Izmjene i dopune Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vrbovca

5. Donošenje Odluke o poništenju 2. Javnog poziva za podnošenje prijedloga kandidata za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Vrbovca
5Odluka o poništenju 2. Javnog poziva-Savjet mladih

5Odluka o poništenju-Savjet mladih

6. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja
6Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja

6Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja

7. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o kriterijima za ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova programa u ustanovama predškolskog odgoja i obrazovanja u drugim jedinicama lokalne samouprave
7Izmjena Odluke suf. troškova vrtića u dr. JLS

7Izmjena i dopuna Odluke o vrtićima u dr JLS

8. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o sufinanciranju programa predškolskog odgoja i obrazovanja u dječjim vrtićima drugih osnivača i obrta za čuvanje djece djelatnosti dadilje na području grada Vrbovca
8Odluka o izmj i dop Odluke DV Dobri i obrt Palčić

8Izmjene i dopune Odluke – DV drugih osnivača i dadilje – Dobri i Palčić

9. Donošenje Odluke o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića Vrbovec od roditelja – korisnika usluga
9Odluka o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića Vrbovec

9Odluka o mjerilima za naplatu usluga DV Vrbovec

10. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju zone malog gospodarstva „Poduzetnik Vrbovec“
10Odluka o izmj i dop Odluke o osnivanju zone Poduzetnik

10Odluka o izmj i dop Odluke o osnivanju Zone

11. Donošenje Odluke o II. izmjenama i dopunama Odluke o proširenju zone malog gospodarstva „Poduzetnik Vrbovec“
11Odluka o II. izmj i dop Odluke o proširenju zone Poduzetnik

11Odluka o II. izmj i dop Odluke o proširenju zone

12. Prijedlozi i mišljenja

9. sjednica Gradskog vijeća Grada Vrbovca

Poziv 9. sjednica

Zapisnik 8. sjednica

1. Donošenje I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Vrbovca za 2022. godinu
1 I. izmjene i dopune Proračuna za 2022

I. izmjene i dopune Proračuna Grada Vrbovca za 2022. godinu

2. Donošenje I. izmjena i dopuna Programa:
a) građenja komunalne infrastrukture Grada Vrbovca za 2022. godinu
b) održavanja komunalne infrastrukture Grada Vrbovca za 2022. godinu
c) javnih potreba u kulturi Grada Vrbovca za 2022. godinu
d) javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu Grada Vrbovca za 2022. godinu
e) javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Vrbovca za 2022. godinu
f) javnih potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti Grada Vrbovca za 2022. godinu
g) javnih potreba u sportu Grada Vrbovca za 2022. godinu
2 I. izmjene i dopune Programa za 2022

2aI. izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Vrbovca za 2022. godinu
2bI. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Vrbovca za 2022. godinu
2cI. izmjene Programa javnih potreba u kulturi Grada Vrbovca za 2022. godinu
2dI. izmjene Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu Grada Vrbovca za 2022. godinu
2eI. izmjene Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Vrbovca za 2022. godinu
2fI. izmjene Programa javnih potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti Grada Vrbovca za 2022. godinu
2gI. izmjene Programa javnih potreba u sportu Grada Vrbovca za 2022. godinu

3. Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina
3Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina

3Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina

4. Donošenje Odluke o grobljima
4Odluka o grobljima

4Odluka o grobljima

5. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete:
a) isporuke uslužne komunalne djelatnosti obavljanje dimnjačarskih poslova na području grada Vrbovca
b) isporuke komunalne usluge javne tržnice na malo
c) isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika na grobljima na području grada Vrbovca
5Suglasnosti na Opće uvjete isporuke kom. djelatnosti i usluga

5aZaključak o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke uslužne komunalne djelatnosti obavljanje dimnjačarskih poslova
5bZaključak o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge javne tržnice na malo
5cZaključak o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika na grobljima

6. Donošenje Zaključka o objavi 2. Javnog poziva za podnošenje prijedloga kandidata
za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Vrbovca
6Zaključak o objavi 2. Javnog poziva za Savjet mladih

6Zaključak o objavi 2. Javnog poziva za podnošenje prijedloga kandidata za izbor članova Savjeta mladih

7. Donošenje Odluke o osnivanju i imenovanju:
a) Etičkog odbora Gradskog vijeća Grada Vrbovca
b) Vijeća časti Gradskog vijeća Grada Vrbovca
7Osnivanje i imenovanje Etičkog odbora i Vijeća časti

7aOdluka o osnivanju i imenovanju Etičkog odbora Gradskog vijeća Grada Vrbovca
7bOdluka o osnivanju i imenovanju Vijeća časti Gradskog vijeća Grada Vrbovca

8. Donošenje Odluke o darovanju nekretnine
8Odluka o darovanju nekretnine-poduzetnički centar

8Odluka o darovanju nekretnine

9. Donošenje Odluke o prihvatu dara
9Odluka o prihvatu dara-DVD Poljana

9Odluka o prihvatu dara

10. Donošenje Odluke o davanju na upravljanje i korištenje nekretnine
10Odluka o davanju na upravljanje i korištenje nekretnine

10 Odluka o davanju na upravljanje i korištenje nekretnine

11. Donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na nekretninama
11Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na nekretninama

11Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na nekretninama

12. Donošenje Zaključka o primanju na znanje Izvješća Povjerenstva za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Grada Vrbovca
12Izvješće Povjerenstva o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Vrbovca

12Zaključak (prima se na znanje Izvješće Povjerenstva za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Grada Vrbovca)

13. Donošenje Odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za područje grada Vrbovca
13Procjena rizika od velikih nesreća

13Odluka o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za područje grada Vrbovca
Procjena rizika -Vrbovec-2022
Karta ugroza-procjena

14. Donošenje Provedbenog plana za unapređenje zaštite od požara za područje grada Vrbovca za 2022. godinu
14Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za 2022

14Provedbeni plan za unapređenje zaštite od požara za područje grada Vrbovca za 2022. godinu

15. Donošenje Zaključka o potpisivanju Sporazuma gradonačelnika za klimu i energiju
15Suglasnost na SECAP

15Zaključak o potpisivanju Sporazuma gradonačelnika za klimu i energiju

16. Donošenje Odluke o pristupanju raspravi za promjenu Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vrbovca
16Odluka o pristupanju raspravi za promjenu Poslovnika

16Odluka o pristupanju raspravi za promjenu Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vrbovca
16Nacrt prijedloga Izmjena i dopuna Poslovnika

17. Prijedlozi i mišljenja

7. sjednica Gradskog vijeća Grada Vrbovca

Poziv 7. sjednica

1. Donošenje Odluke o donošenju V. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Grada Vrbovca
T1Odluka V. I i D UPU Grad Vrbovec
T1Grafički dio
Prijedlog predlagatelja za izmjenu prijedloga-na sjednici

Odluka o donošenju V. Izmjena i dopuna UPU Grada Vrbovca
1.a.korištenje i namjena površina
1.b.korištenje i namjena površina
1.korištenje i namjena površina
2.1.prometna mreža
2.2.elektroenergetska mreža
3.uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora

2. Prijedlozi i mišljenja

 

6. sjednica Gradskog vijeća Grada Vrbovca

Poziv 6. sjednica

Zapisnik 5. sjednica

1. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju zemljišta upisanog u k.o. Vrbovec 1, kat.čest.br. 3747 i 3746
T1Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja
Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja

2. Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina
T2Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina
POVUČENA TOČKA

3. Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata za 2021. godinu
T3Odluka o raspodjeli rezultata za 2021
Odluka o raspodjeli rezultata za 2021. godinu

4. Donošenje Odluke o donošenju V. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Grada Vrbovca
T4Odluka V. I i D UPU Grad Vrbovec
T4Grafički dio
POVUČENA TOČKA

5. Donošenje Strategije razvoja Grada Vrbovca 2021. – 2027.
T5Strategija Grada Vrbovca 2021.-2027
3Odluka o donošenju Strategije
STRATEGIJA RAZVOJA GRADA VRBOVCA 2021 -2027.

6. Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Vrbovca za razdoblje 01.01.2021. do 31.12.2021. godine
T6Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2021.
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2021.

7. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća Gradonačelnika o izvršenju Programa:
a) građenja komunalne infrastrukture Grada Vrbovca za 2021.
T7a)Izvješće o izvršenju Programa građenja 2021
b) održavanja komunalne infrastrukture Grada Vrbovca za 2021.
T7b)Izvješće o izvršenju Programa održavanja 2021
c) javnih potreba u kulturi Grada Vrbovca za 2021.
T7c)Izvješće o izvršenju Programa jp u kulturi za 2021
d) javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu Grada Vrbovca za 2021.
T7d)Izvješće o izvršenju jp u školstvu za 2021
e) javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Vrbovca za 2021.
T7e)Izvješće o izvršenju Programa jp u soc.skrbi i zdravstvu za 2021
f) javnih potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti Grada Vrbovca za 2021.
T7f)Izvješće o izvršenju Programa jp u vatrogastvu i cz za 2021
g) javnih potreba u sportu Grada Vrbovca za 2021.
T7g)Izvješće o izvršenju Programa jp u sportu za 2021
Zaključak-usvaja se Izvješće o izvršenju Programa građenja 2021.
Zaključak-usvaja se Izvješće o izvršenju Programa održavanja 2021.
Zaključak-usvaja se Izvješće o izvršenju Programa jp u kulturi 2021.
Zaključak-usvaja se Izvješće o izvršenju Programa jp školstvu 2021.
Zaključak-usvaja se Izvješće o izvršenju Programa jp u soc. skrbi i zdravstvu 2021.
Zaključak-usvaja se Izvješće o izvršenju Programa jp u vatrogastvu i cz 2021.
Zaključak-usvaja se Izvješće o izvršenju Programa jp u sportu 2021.

8. Donošenje Zaključka o dodjeli:
a) Godišnjih nagrada Grada Vrbovca za 2021. godinu
b) Nagrade Grada Vrbovca za životno djelo
T8Dodjela nagrada i priznanja 2022
Zaključak o dodjeli Godišnjih nagrada Grada Vrbovca za 2021. godinu
Zaključak o dodjeli Nagrade Grada Vrbovca za životno djelo

9. Donošenje Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Vrbovec
T9Odluka o prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Vrbovec
Odluka o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Vrbovec

10. Donošenje Etičkog kodeksa nositelja političkih dužnosti u Gradu Vrbovcu
T10Etički kodeks nositelja pol. dužnosti u Gradu Vrbovcu
Etički kodeks nositelja političkih dužnosti u Gradu Vrbovcu

11. Donošenje Odluke o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Grad Vrbovec
T11Odluka o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Grad Vrbovec
Odluka o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Grad Vrbovec

12. Donošenje Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva u Gradu Vrbovcu u 2022. godini
T12Odluka o dec.funkciji osn.školstva u 2022
Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva u Gradu Vrbovcu u 2022. godini

13. Prijedlozi i mišljenja

5. sjednica Gradskog vijeća Grada Vrbovca

Poziv 5. sjednica

Zapisnik 4. sjednica

1. Izvješće Mandatnog povjerenstva o mirovanju mandata vijećnice Mateje Lovrinović i početku mandata vijećnice Jasne Benedik te polaganje Svečane prisege
T1Izvješće Mandatnog povjerenstva
1Zaključak o Izvješću Mandatnog povjerenstva
1aIzvješće Mandatnog povjerenstva

2. Donošenje Odluke o razrješenju i izboru:
a) predsjednika Mandatnog povjerenstva
b) člana Odbora za imenovanja naselja, ulica i trgova
T2Razrješenje i izbor člana radnog tijela
T2Utvrđeni prijedlog Odbora
2aOdluka o razrješenju i izboru člana Mandatnog povjerenstva
2bOdluka o razrješenju i izboru člana Odbora za imenovanja naselja, ulica i trgova

3. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja
T3Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja
3Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja

4. Donošenje Odluke o poništavanju dijela javnog natječaja
T4Odluka o poništavanju dijela javnog natječaja
4Odluka o poništavanju dijela javnog natječaja

5. Donošenje Odluke o prodaji zemljišta javnim natječajem u Poduzetničkoj zoni „Poduzetnik Vrbovec“
T5Prodaja zemljišta javnim natječajem u Poduzetničkoj zoni
5Odluka o prodaji zemljišta u Poduzetničkoj zoni

6. Donošenje Zaključka o okončanju Javnog natječaja za prodaju zemljišta u Poduzetničkoj zoni „Poduzetnik Vrbovec“
T6Zaključak-Izvješće o okončanju javnog natječaja
6Zaključak-prima se na znanje Izvješće Povjerenstva

7. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu Grada Vrbovca
T7Izmjena Odluke o kom.doprinosu
7Odluka o izmj. i dop. Odluke o komunalnom doprinosu

8. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Vrbovca
T8Izmjena Odluke o koeficijentima
8Odluka o izmjenama Odluke o koeficijentima

9. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o načinu utvrđivanja plaće i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika
T9Izmjena Odluke o plaći gradonačelnika i zamjenika
9Odluka o izmjenama Odluke o plaći gradonačelnika i zamjenika

10. Donošenje Dopune Programa potpora poljoprivredi na području grada Vrbovca za razdoblje 2021.- 2024. godine
T10Dopuna Programa potpora poljoprivredi
T10Dopuna Programa potpora poljoprivredi-konačan prijedlog
10Dopuna Programa potpora poljoprivredi

11. Donošenje Odluke o prihvaćanju pristupanja Općine Brckovljani kao novog člana društva KOMUNALAC VRBOVEC, d.o.o., Vrbovec
T11Pristupanje Općine Brckovljani u društvo KOMUNALAC
11Odluka o prihvaćanju pristupanja društvu KOMUNALAC

12. Donošenje Odluke o uvjetima prodaje robe i usluga putem pokretne prodaje na području grada Vrbovca
T12Odluka o prodaji robe i pokretnoj prodaji
12Odluka o uvjetima prodaje robe i usluga putem pokretne prodaje

13. Donošenje Zaključka (o prihvaćanju Izvješća o radu tvrtke KOMUNALAC VRBOVEC, d.o.o. – OJ sakupljanje i deponiranje komunalnog otpada u toku 2021. godine)
T13Izvješće KOMUNALAC OJ
13Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu KOMUNALAC-OJ-2021.

14. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o mjerilima, postupku i načinu utvrđivanja naknade jedinicama lokalne samouprave zbog korištenja odlagališta otpada „Beljavine“ u Vrbovcu
T14Izmjena Odluke o utvrđivanju naknade JLS-Beljavine
14Odluka o izmjenama Odluke o utvrđivanju naknade za Beljavine

15. Donošenje Odluke o sprječavanju odbacivanja otpada
T15Odluka o sprječavanju odbacivanja otpada
15Odluka o sprječavanju odbacivanja otpada

16. Donošenje Zaključka (o prihvaćanju Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera za uklanjanje odbačenog otpada u 2021. godini)
T16Izvješće o količinama odbačenog otpada
16Zaključak prihvaća se Izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada 2021.

17. Donošenje:
a) Zaključka o prihvaćanju Izvješća o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidatura za izbor članova Savjeta mladih i popisa važećih kandidatura
b) Odluke o poništenju Javnog poziva za podnošenje prijedloga kandidata / kandidatkinja za izbor članova / članica Savjeta mladih Grada Vrbovca i njihovih zamjenika / zamjenica
T17Savjet mladih-Izvješće i poništenje Javnog poziva
17aZaključak-prihvaćanje izvješća Odbora
17bOdluka- poništenje Javnog poziva

18. Donošenje Zaključka o visini prihoda bez primitaka ostvarenih u 2021. godini
T18Zaključak o visini prihoda bez primitaka 2021
18Zaključak o visini prihoda bez primitaka 2021.

19. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti Dječjem vrtiću Vrbovec na prijedlog:
a) Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga
b) Plana upisa u Dječji vrtić Vrbovec za pedagošku godinu 2022./2023.
T19DV Vrbovec-suglasnost na Pravilnik i Plan upisa
19aOdluka o davanju suglasnosti na Pravilnik o upisu
19bOdluka o davanju suglasnosti na Plan upisa u DV Vrbovec

20. Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje srpanj – prosinac 2021.
T20Izvješće o radu gradonačelnika 7.-12.2021
20Zaključak-prima se na znanje Izvješće o radu Gradonačelnika 7.-12.mj.2021.

21. Izvješće o radu i poslovanju za 2021. godinu ustanove:
a) Dječji vrtić Vrbovec
b) Razvojna agencija Grada Vrbovca
c) Pučko otvoreno učilište Vrbovec
d) Narodna knjižnica Vrbovec
e) Osnovna škola Krunoslava Kutena
f) Osnovna škola Marije Jurić Zagorke
T21A IZVJEŠĆE DJEČJI VRTIĆ VRBOVEC 2021
21aZaključak DV Vrbovec
T21B IZVJEŠĆE RAG VRBOVEC 2021
21bZaključak RAG Vrbovec
T21C IZVJEŠĆE POU VRBOVEC 2021
21cZaključak POU Vrbovec
T21D IZVJEŠĆE NARODNA KNJIŽNICA 2021
21dZaključak NK Vrbovec
T21E IZVJEŠĆE OŠ KRUNOSLAVA KUTENA 2021
21eZaključak OŠ Krunoslava Kutena
T21F IZVJEŠĆE OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE 2021
21fZaključak OŠ Marije Jurić Zagorke

22. Izvješće o radu i poslovanju za 2021. godinu zajednice:
a) Turistička zajednica Grada Vrbovca
b) Vatrogasna zajednica Grada Vrbovca
c) Gradska zajednica športskih udruga Vrbovec
d) Gradsko društvo Crvenog križa Vrbovec
T22A TURISTIČKA ZAJEDNICA 2021
22aZaključak TZ Grada Vrbovca
T22B VATROGASNA ZAJEDNICA 2021
22bZaključak VZG Vrbovec
T22C GZŠ VRBOVEC 2021
22cZaključak GZŠ Vrbovec
T22D CRVENI KRIŽ 2021
22dZaključak GDCK Vrbovec

23. Izvješće o izvršenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2021. godinu
T23Izvješće o izvršenju Plana djelovanja 2021
23Zaključak-usvaja se Izvješće

24. Prijedlozi i mišljenja

4. sjednica Gradskog vijeća Grada Vrbovca

Poziv 4. sjednica Gradskog vijeća
Obavijest o održavanju 4. sjednice Gradskog vijeća Grada Vrbovca

Zapisnik 3. sjednice Gradskog vijeća

1. Donošenje Odluke o donošenju III. izmjena i dopuna Prostornog plana Grada Vrbovca
T1Odluka o donošenju III. izmjena i dopuna PPUGV
T1Dodatak1-karte-1.korištenje i namjena površina
2.1.prometna mreža
2.2.tk i poštanska mreža
2.3.elektroenergetska mreža
2.4.plinovodna mreža
2.5.vodoopskrba i odvodnja
3.1.uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora
3.2.područja posebnih uvjeta korištenja prostora
4.Karte-naselja

Odluka o donošenju III. izmjena i dopuna Prostornog plana Grada Vrbovca

2. Donošenje Odluke o donošenju I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja proizvodno poslovne zone Luka-Jug I
T2Odluka o donošenju I. izmjena i dopuna UPU GV Luka-Jug I
Odluka o donošenju I. izmjena i dopuna UPU zone proizvodno poslovne zone Luka – Jug I

3. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja „DJEČJE IGRALIŠTE – PUMPTRACK POLIGON U VRBOVCU“
T3Suglasnost za provedbu ulaganja Dječje igralište-Pumptrack poligon
Odluka o davanju suglasnosti na provedbu ulaganja -pumptrack

4. Donošenje Odluke o prodaji zemljišta javnim natječajem u Poduzetničkoj zoni „Poduzetnik Vrbovec“
T4Odluka o prodaji zemljišta javnim natječajem u Poduzetničkoj zoni
Odluka o prodaji zemljišta javnim natječajem u Poduzetničkoj zoni „Poduzetnik Vrbovec“

5. Donošenje Odluke o prijenosu prava vlasništva na nekretnini upisanoj u zk.ul.br. 4925, k.o. Vrbovec 1, kat.čest.br. 3295/11
T5Odluka o prijenosu prava vlasništva na nekretnini
Odluka o prijenosu prava vlasništva

6. Donošenje Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Vrbovca
T6Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada
Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada

7. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o korištenju javnih površina
T7Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o korištenju javnih površina
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o korištenju javnih površina

8. Donošenje Odluke o dodjeli potpore male vrijednosti sufinanciranju kupoprodajne cijene zemljišta u poduzetničkim zonama
T8Odluka o dodjeli potpore male vrijednosti sufinanciranju kupoprodajne cijene zemljišta u poduzetničkim zonama
Odluka o dodjeli potpore male vrijednosti

9. Donošenje Zaključka o objavi Javnog poziva za podnošenje prijedloga kandidata/kandidatkinja za izbor članova/članica i zamjenika/zamjenica Savjeta mladih Grada Vrbovca
T9Zaključak o objavi Javnog poziva za Savjet mladih
Zaključak o objavi Javnog poziva za podnošenje prijedloga kandidata za izbor članova Savjeta mladih
Javni poziv za podnošenje prijedloga kandidata za izbor članova Savjeta mladih Grada Vrbovca

10. Prijedlozi i mišljenja