2021

NATJEČAJ za dodjelu stipendija Grada Vrbovca za školsku/akademsku godinu 2021./2022.

Grad Vrbovec raspisao je Natječaj za dodjelu stipendija za učenike srednjih škola i studente s područja grada Vrbovca za školsku/akademsku godinu 2021./22.

Za školsku/akademsku godinu 2021./2022. dodijeliti će se:

  • 20 stipendija za učenike srednjih škola u pojedinačnom iznosu od 300,00 kuna mjesečno i
  • 40 stipendija za studente u pojedinačnom iznosu od 600,00 kuna mjesečno.

U skladu s člankom 22. Odluke o stipendiranju učenika srednjih škola i studenata („Glasnik Grada Vrbovca“, broj 9/21), na prijedlog Povjerenstva Gradonačelnik može donijeti odluku o dodjeli posebnih stipendija (za deficitarna zanimanja) i pomoći darovitim učenicima i studentima za školovanje i usavršavanje u zemlji i inozemstvu kojom će odrediti visinu stipendije ili pomoći te utvrditi i prava i obveze učenika odnosno studenta kojima se dodjeljuje stipendija ili pomoć.

Takva odluka može uključiti stipendije, jednokratne i višekratne pomoći i nije ograničena iznosom utvrđenim Odlukom gradonačelnika o određivanju visine i broja stipendija učenika srednjih škola i studenata od dana 03. studenoga 2021., KLASA:604-01/21-02/02, URBROJ:238/32-03/01-21-1, niti kriterijima utvrđenim Odlukom o stipendiranju učenika srednjih škola i studenata.

Sukladno članku. 2. Odluke o određivanju deficitarnih zanimanja od dana 03. studenoga 2021. (KLASA:604-01/21-02/01, URBROJ: 238/32-03/01-21-1), gradonačelnik je za deficitarna zanimanja na području grada Vrbovca u akademskoj godini 2021./2022. odredio sveučilišni studij medicine i sveučilišni studij logopedije.

Natječaj stipendije 2021.
Obrazac-Prijava-stipendije-učenici
Obrazac-Prijava-stipendije-studenti
Odluka o stipendiranju učenika srednjih škola i studenta
Odluka o određivanju visine i broja stipendija
Odluka o određivanju deficitarnih zanimanja

Prijave na natječaj dostavljaju se u roku od 15 dana od dana objave natječaja na oglasnoj ploči Grada Vrbovca i istog dana na web stranici Grada Vrbovca, dakle

do 24. studenoga 2021. (najkasnije do 23.11.2021. u 23:59h), u zatvorenim omotnicama na adresu:

                                                        Grad Vrbovec

                                  Trg Petra Zrinskog 9,  10340 Vrbovec

                        s naznakom « Za natječaj za dodjelu stipendije»

Obavijest o 2. krugu za podnošenje ponuda na natječaj za prodaju zemlje u Poduzetničkoj zoni

Od 01.10.2021. započinje 2. krug u kojem zainteresirani ponuditelji mogu podnijeti svoje ponude za kupnju zemljišta u Poduzetničkoj zoni „Poduzetnik Vrbovec“ i to za:

čestice koje imaju direktan pristup cesti:

  1. A)          k.č.br. 3295/25, zk.ul.br. 4925, k.o. Vrbovec 1, površine 3070 m2,

čestice koje spajanjem s drugim česticama mogu ostvariti pristup cesti:

  1. B)            k.č.br. 3295/21, zk.ul.br. 4925, k.o. Vrbovec 1, površine 2950 m2,
  2. C)            k.č.br. 3295/20, zk.ul.br. 4925, k.o. Vrbovec 1, površine 2910 m2,
  3. D)           k.č.br. 3295/27, zk.ul.br. 4925, k.o. Vrbovec 1, površine 3041 m2.

Drugi krug u kojem ponuditelji mogu podnositi svoje ponude traje od 01.10.2021. do 29.10.2021. Sve ostale uvjete za podnošenje ponude i kupnju navedenog zemljišta zainteresirani ponuditelji mogu vidjeti u objavljenom JAVNOM NATJEČAJU za prodaju zemljišta u Poduzetničkoj zoni „Poduzetnik Vrbovec“ radi izgradnje gospodarskih objekata koji je objavljen na web stranicama Grada, putem linka https://vrbovec.hr/2021/07/26/objava-javnog-natjecaja-prodaja-zemljista-u-poduzetnickoj-zoni-2/ .

 

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja iz 2. kruga:

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja-2. krug

 

Objava javnog natječaja – prodaja zemljišta u poduzetničkoj zoni

Predmet natječaja je prodaja zemljišta u Poduzetničkoj zoni „Poduzetnik Vrbovec“, koja je locirana cca 2 km od centra Vrbovca, odnosno 2,5 km od izlaza Vrbovec-zapad na državnu cestu (brza cesta) D10 (Sv. Helena – Vrbovec – Križevci – Koprivnica – GP Gola – granica Republike Mađarske), te 1 km od željezničke postaje Vrbovec, sa južne strane omeđena je županijskom cestom 3302 (Radnička ulica).

Prodaju se zemljišta radi izgradnje gospodarskih objekata i obavljanja poduzetničkih djelatnosti (po principu „viđeno-kupljeno“). Infrastruktura za javnu odvodnju, vodovodnu mrežu i elektroenergetsku mrežu nalazi se uz zemljišta, a plinska mreža nalazit će se u Poduzetničkoj zoni „Poduzetnik Vrbovec“.

Djelatnosti koje se mogu obavljati u Poduzetničkoj zoni „Poduzetnik Vrbovec“ su sljedeće: I2-proizvodna namjena pretežito zanatska i K-poslovna namjena (K1-pretežito uslužna, K2-pretežito trgovačka).

Kao početna cijena zemljišta utvrđuje se vrijednost utvrđena Elaboratom procijene vrijednosti nekretnina, izrađena od ovlaštenog procjenitelja i iznosi 77,01 kn po m2. Poduzetnici koji kupuju zemljište mogu ostvariti pravo na potporu na način da će se poduzetniku iznos kupoprodajne cijene zemljišta umanjiti za 50%, odnosno za 60%, ako kupi zemljište u površini većoj od 20.000 m2, za što će Grad Vrbovec raspisati poseban javni poziv. Pravo na potporu ostvarit će onaj poduzetnik koji će prilikom izgradnje novih gospodarskih kapaciteta i osnivanja nove poslovne jedinice (greenfield investicije) izgraditi objekte na kupljenom zemljištu u roku od 7 (sedam) godina od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora.

Natječaj se provodi u krugovima i ostaje otvoren do prodaje svih nekretnina koje su predmet ovog javnog Natječaja ili do njegovog poništenja.

Ponuditelji mogu svoje ponude podnijeti za svaki krug natjecanja kako slijedi:
1. krug: od 02.08.2021. do 31.08.2021.
2. krug: od 01.10.2021. do 29.10.2021.
3. krug: od 01.12.2021. do 30.12.2021.
4. krug: od 01.02.2022. do 28.02.2022.
5. krug: od 01.04.2022. do 29.04.2022.
6. krug: od 01.06.2022. do 30.06.2022.
7. krug: od 01.08.2022. do 30.08.2022.
8. krug: od 03.10.2022. do 31.10.2022.
9. krug: od 01.12.2022. do 30.12.2022.

Javni Natječaj
OBRAZAC PZ-1-Ponuda
OBRAZAC PZ-2-Poslovni plan
OBRAZAC PZ-3-Izjava o zasnivanju založnog prava
OBRAZAC PZ-4-Izjava o nekažnjavanju

Potpora sufinanciranja kupoprodajne cijene zemljišta u poduzetničkim zonama – svrha koja se namjerava postići ovom potporom je sufinanciranjem kupoprodajne cijene zemljišta u poduzetničkim zonama grada Vrbovca omogućiti brži rast i razvoj poduzetničkih zona u gradu Vrbovcu te ojačanjem poduzetništva omogućiti otvaranje novih i očuvanje postojećih radnih mjesta; investitoru koji će prilikom izgradnje novih gospodarskih kapaciteta i osnivanja nove poslovne jedinice (greenfield investicije) izgraditi objekte u roku od sedam (7) godina od dana
sklapanja kupoprodajnog ugovora, iznos kupoprodajne cijene zemljišta, umanjit će se za 50%, odnosno za 60%, ako kupi zemljište u površini većoj od 20.000 m2

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja iz 1. kruga:

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja

 

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja iz 2. kruga:

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja-2. krug

 

U 3. krugu ponude se neće zaprimati.

Natječaj za obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Grada Vrbovca

Na temelju članka 3. Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna grada Vrbovca, KLASA: 500-01/17-01/01; UR. BROJ: 238/32-01/01-17-1 od dana 12. travnja 2017. godine, gradonačelnik Grada Vrbovca,

raspisuje  NATJEČAJ za obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Grada Vrbovca

Tekst natječaja
Obrazac ponudbenog lista
Obrazac cjenika usluge prijevoza pokojnika