2022

Pozivni natječaj za prikupljanje prijedloga za dodjelu nagrada i javnih priznanja Grada Vrbovca

Grad Vrbovec, Odbor za dodjelu nagrada i priznanja Grada, raspisuje Pozivni natječaj za prikupljanje prijedloga za dodjelu nagrada i javnih priznanja Grada Vrbovca.

Nagrade i javna priznanja Grada Vrbovca su:
1) Nagrada Grada za životno djelo
2) Godišnja nagrada Grada
3) Proglašavanje počasnim građaninom Grada

Pozivni natječaj za dodjelu nagrada i javnih priznanja traje 15 dana od dana objave, a Prijedlozi se dostavljaju na adresu:

                                                                          Grad Vrbovec
                                              Odbor za dodjelu nagrada i priznanja Grada
                                                   Trg Petra Zrinskog 9, 10 340 Vrbovec

U nastavku više o natječaju:

Pozivni natječaj
Obrazac Prijedloga
Odluka o nagradama i priznanjima Grada Vrbovca

Javni natječaj za dodjelu financijske potpore programima/projektima u području zdravstvene, socijalne i humanitarne djelatnosti za 2022. godinu

Odluka o dodjeli financijskih sredstava udrugama

 

Javni natječaj
Upute za prijavitelje
Pravilnik o financiranju javnih potreba Grada Vrbovca
Godišnji plan natječaja za udruge
Program javnih potreba u soc. skrbi i zdravstvu za 2022.
Proračun Grada Vrbovca za 2022.
1. Obrazac izjave o partnerstvu
2. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja
3. Obrazac izjave o nekažnjavanju
4. Obrazac opisa programa ili projekta
5. Obrazac proračuna programa ili projekta
6. Obrazac za ocjenu kvalitete programa ili projekta
7. Obrazac ugovora o financijskoj potpori programu ili projektu
8. Obrazac opisnog izvještaja provedbe programa ili projekta
9. Obrazac financijskog izvještaja provedbe programa ili projekata
10. Obrazac opisa institucionalne podrške
11. Obrazac proračuna institucionalne podrške
12. Obrazac za ocjenu kvalitete institucionalne podrške
13. Obrazac ugovora o institucionalnoj potpori
14. Obrazac opisnog izvještaja provedbe institucionalne podrške
15. Obrazac financijskog izvještaja provedbe institucionalne podrške

Javni natječaj za dodjelu financijske potpore programima/projektima u području javnih potreba u kulturi za 2022.

Odluka o dodjeli financijskih sredstava udrugama

 

Javni natječaj
Upute za prijavitelje
Pravilnik o financiranju javnih potreba Grada Vrbovca
Godišnji plan natječaja za udruge
Program javnih potreba u kulturi za 2022.
Proračun Grada Vrbovca za 2022.
1. Obrazac izjave o partnerstvu
2. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja
3. Obrazac izjave o nekažnjavanju
4. Obrazac opisa programa ili projekta
5. Obrazac proračuna programa ili projekta
6. Obrazac za ocjenu kvalitete programa ili projekta
7.Obrazac ugovora o financijskoj potpori programu ili projektu
8. Obrazac opisnog izvještaja provedbe programa ili projekta
9. Obrazac financijskog izvještaja provedbe programa ili projekata
10. Obrazac opisa institucionalne podrške
11. Obrazac proračuna institucionalne podrške
12. Obrazac za ocjenu kvalitete institucionalne podrške
13. Obrazac ugovora o institucionalnoj potpori
14. Obrazac opisnog izvještaja provedbe institucionalne podrške
15. Obrazac financijskog izvještaja provedbe institucionalne podrške

Javni natječaj za dodjelu financijske potpore programima/projektima u području gospodarstva za 2022. godinu

Odluka o dodjeli financijskih sredstava udrugama

Javni natječaj
Upute za prijavitelje
Pravilnik o financiranju javnih potreba Grada Vrbovca
Godišnji plan natječaja za udruge
Proračun Grada Vrbovca za 2022.
1. Obrazac izjave o partnerstvu
2. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja
3. Obrazac izjave o nekažnjavanju
4. Obrazac opisa programa ili projekta
5. Obrazac proračuna programa ili projekta
6. Obrazac za ocjenu kvalitete programa ili projekta
7. Obrazac ugovora o financijskoj potpori programu ili projektu
8. Obrazac opisnog izvještaja provedbe programa ili projekta
9. Obrazac financijskog izvještaja provedbe programa ili projekata
10. Obrazac opisa institucionalne podrške
11. Obrazac proračuna institucionalne podrške
12. Obrazac za ocjenu kvalitete institucionalne podrške
13. Obrazac ugovora o institucionalnoj potpori
14. Obrazac opisnog izvještaja provedbe institucionalne podrške
15. Obrazac financijskog izvještaja provedbe institucionalne podrške

Objava javnog natječaja – prodaja zemljišta u poduzetničkoj zoni

Odluka o prodaji zemljišta u poduzetničkoj zoni “Poduzetnik Vrbovec“

Predmet natječaja je prodaja zemljišta u Poduzetničkoj zoni „Poduzetnik Vrbovec“, koja je locirana cca 2 km od centra Vrbovca, odnosno 2,5 km od izlaza Vrbovec-zapad na državnu cestu (brza cesta) D10 (Sv. Helena – Vrbovec – Križevci – Koprivnica – GP Gola – granica Republike Mađarske), te 1 km od željezničke postaje Vrbovec, sa južne strane omeđena je županijskom cestom 3302 (Radnička ulica).

Prodaju se zemljišta radi izgradnje gospodarskih objekata i obavljanja poduzetničkih djelatnosti (po principu „viđeno-kupljeno“). Infrastruktura za javnu odvodnju, vodovodnu mrežu i elektroenergetsku mrežu nalazi se uz zemljišta, a plinska mreža nalazit će se u Poduzetničkoj zoni „Poduzetnik Vrbovec“.

Djelatnosti koje se mogu obavljati u Poduzetničkoj zoni „Poduzetnik Vrbovec“ su sljedeće: I2-proizvodna namjena pretežito zanatska i K-poslovna namjena (K1-pretežito uslužna, K2-pretežito trgovačka).

Kao početna cijena zemljišta utvrđuje se vrijednost utvrđena Elaboratom procijene vrijednosti nekretnina, izrađena od ovlaštenog procjenitelja i iznosi 77,01 kn po m2. Poduzetnici koji kupuju zemljište mogu ostvariti pravo na potporu na način da će se poduzetniku iznos kupoprodajne cijene zemljišta umanjiti za 50%, odnosno za 60%, ako kupi zemljište u površini većoj od 20.000 m2, za što će Grad Vrbovec raspisati poseban javni poziv. Pravo na potporu ostvarit će onaj poduzetnik koji će prilikom izgradnje novih gospodarskih kapaciteta i osnivanja nove poslovne jedinice (greenfield investicije) izgraditi objekte na kupljenom zemljištu u roku od 7 (sedam) godina od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora.

Natječaj se provodi u krugovima i ostaje otvoren do prodaje svih nekretnina koje su predmet ovog javnog Natječaja ili do njegovog poništenja.

Ponuditelji mogu svoje ponude podnijeti za svaki krug natjecanja kako slijedi:
1. krug: od 01.02.2022. do 28.02.2022.
2. krug: od 01.04.2022. do 29.04.2022.
3. krug: od 01.06.2022. do 30.06.2022.
4. krug: od 01.08.2022. do 31.08.2022.
5. krug: od 03.10.2022. do 31.10.2022.
6. krug: od 01.12.2022. do 30.12.2022.

Javni natječaj
OBRAZAC PZ-1-Ponuda
OBRAZAC PZ-2-Poslovni plan
OBRAZAC PZ-3-Izjava o zasnivanju založnog prava
OBRAZAC PZ-4-Izjava o nekažnjavanju

Potpora sufinanciranja kupoprodajne cijene zemljišta u poduzetničkim zonama – svrha koja se namjerava postići ovom potporom je sufinanciranjem kupoprodajne cijene zemljišta u poduzetničkim zonama grada Vrbovca omogućiti brži rast i razvoj poduzetničkih zona u gradu Vrbovcu te ojačanjem poduzetništva omogućiti otvaranje novih i očuvanje postojećih radnih mjesta; investitoru koji će prilikom izgradnje novih gospodarskih kapaciteta i osnivanja nove poslovne jedinice (greenfield investicije) izgraditi objekte u roku od sedam (7) godina od dana
sklapanja kupoprodajnog ugovora, iznos kupoprodajne cijene zemljišta, umanjit će se za 50%, odnosno za 60%, ako kupi zemljište u površini većoj od 20.000 m2

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja

Odluka o poništavanju dijela javnog natječaja

Javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2022. godini

Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava pružatelja medijskih usluga za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2022.

Na Javni poziv mogu se prijaviti nakladnici koji obavljaju djelatnost pružanja audio i/ili audiovizualnih medijskih usluga te usluga elektroničkih publikacija koji su upisani u sudski ili drugi odgovarajući registar u Republici Hrvatskoj.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave Javnog poziva na internetskoj stranici Grada Vrbovca: www.vrbovec.hr, odnosno do 22. siječnja 2022. (21. siječnja 2022. do ponoći).  Prijave (sa svim prilozima navedenim u Javnom pozivu) šalju se preporučeno putem pošte zaključno s danom 21. siječnja 2022. najkasnije do ponoći na adresu:

Grad Vrbovec, Trg Petra Zrinskog 9, 10340 Vrbovec,

s naznakom ”PRIJAVA NA JAVNI POZIV ZA FINANCIRANJE PROGRAMSKIH SADRŽAJA ELEKTRONIČKIH MEDIJA U 2022. GODINI – NE OTVARAJ”

ili se predaju neposredno u Pisarnicu Grada Vrbovca zaključno s danom 21. siječnja 2022. najkasnije do 15 sati na adresi: Trg Petra Zrinskog 9, Vrbovec.

JAVNI POZIV za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2022.
Obrazac br. 1-Podaci o podnositelju prijave
Obrazac br. 2-Podaci o programskom sadržaju koji se prijavljuje

Odluka o financiranju programskih sadržaja el.medija u 2022.