2023

Pozivni natječaj za prikupljanje prijedloga za dodjelu nagrada i javnih priznanja Grada Vrbovca

Grad Vrbovec, Odbor za dodjelu nagrada i priznanja Grada, raspisuje Pozivni natječaj za prikupljanje prijedloga za dodjelu nagrada i javnih priznanja Grada Vrbovca.

Nagrade i javna priznanja Grada Vrbovca su:
1) Nagrada Grada za životno djelo
2) Godišnja nagrada Grada
3) Proglašavanje počasnim građaninom Grada

Pozivni natječaj za dodjelu nagrada i javnih priznanja traje 15 dana od dana objave, a Prijedlozi se dostavljaju na adresu:

                                                                          Grad Vrbovec
                                              Odbor za dodjelu nagrada i priznanja Grada
                                                   Trg Petra Zrinskog 9, 10 340 Vrbovec

U nastavku više o natječaju:

Pozivni natječaj za dodjelu nagrada i javnih priznanja 2023.

Odluka o nagradama i priznanjima Grada Vrbovca

Obrazac Prijedloga za dodjelu nagrada i priznanja-pdf

Obrazac Prijedloga za dodjelu nagrada i priznanja-word

Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području grada Vrbovca

Predmet javnog natječaja je zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Vrbovca, na području katastarskih općina, Brčevec, Dijaneš, Gostović, Luka, Poljana i Poljanski Lug, koje je Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Vrbovec predviđeno za zakup.

Površine zemljišta koje su Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Vrbovec predviđene za zakup, daju se u zakup na rok od dvadeset i pet (25) godina za trajne nasade s mogućnošću produljenja za isto razdoblje, odnosno na rok od petnaest (15) godina za ostale vrste proizvodnje s mogućnošću produljenja za isto razdoblje.

Poljoprivredno zemljište koje je predmet ovog Natječaja s popisom katastarskih čestica/PTC s popisom čestica koje čine tu PTC, sa kulturama, površinama i početnim zakupninama  te više o samom natječaju i prilozima u nastavku:

Odluka o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH
Javni natječaj za zakup polj. zemljišta u vlasništvu RH na pod. grada Vrbovca
Obrazac ponude
Obrazac 1
Obrazac 2
Obrazac 3
Obrazac 4
Obrazac Gospodarskog programa
Tablica 1
Tablica 2
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda – 1. sjednica
Zapisnik o radu Povjerenstva – 2. sjednica 

3. JAVNI POZIV za podnošenje prijedloga kandidata za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Vrbovca-PONIŠTEN

Odluka-poništenje 3. Javnog poziva-Savjet mladih
Odbor za izbor i imenovanja-obrazloženje i prijedlog

 

3. Javni poziv – Savjet mladih
Zaključak o objavi 3. Javnog poziva
Važeća Odluka o osnivanju Savjeta mladih
Prijavnica za predlaganje kandidata-pdf
Prijavnica za predlaganje kandidata-word

Pozivaju se: udruge koje su sukladno statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade, učenička vijeća, studentski zborovi, podmladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj i neformalne skupine mladih da podnesu obrazložene prijedloge kandidata/kandidatkinja za izbor članova/članica te njihovih zamjenika/zamjenica Savjeta mladih Grada Vrbovca. Kada je predlagatelj kandidature neformalna skupina mladih, ona mora biti skupina od najmanje 30 (trideset) mladih.

Ovlašteni predlagatelji kandidatura dužni su prilikom isticanja kandidatura za članove/članice Savjeta mladih predložiti i zamjenika/zamjenicu za svakog kandidata/kandidatkinju za člana/članicu Savjeta mladih. Jedan predlagatelj može predložiti najviše 2 (dva) kandidata/kandidatkinje. Ako predlaže više od jednog kandidata/kandidatkinje, ovlašteni predlagatelj mora kada je to moguće voditi brigu o ravnopravnoj zastupljenosti oba spola.

Prijedlog se podnosi na propisanoj Prijavnici objavljenoj na mrežnim stranicama Grada Vrbovca www.vrbovec.hr, a može se preuzeti i u Pisarnici Grada Vrbovca na adresi Trg Petra Zrinskog 9, Vrbovec.

Nepravovremeni i nepotpuni prijedlozi neće se uzeti u razmatranje.

Prijedlozi se podnose u pisanom obliku Službi za opće poslove, na adresu:

GRAD VRBOVEC
GRADSKO VIJEĆE
ODBOR ZA IZBOR I IMENOVANJA
Trg Petra Zrinskog 9, 10340 Vrbovec
s naznakom „Prijedlog kandidata za izbor članova i zamjenika članova
Savjeta mladih Grada Vrbovca – ne otvarati“

Rok za podnošenje prijedloga je 15 (petnaest) dana od dana objave poziva na web stranici Grada Vrbovca www.vrbovec.hr  i web stranici „Radio Vrbovca“ www.radiovrbovec.hr .

Javni natječaj za prodaju nekretnine u k.o. Lonjica, k.č.br. 856/2

Grad Vrbovec objavljuje Javni natječaj za prodaju nekretnine u k.o. Lonjica, k.č.br. 856/2.  Predmet Natječaja je prodaja nekretnine upisane u Zemljišnoknjižnom odjelu Vrbovec, Općinski sud u Sesvetama, u k.o. LONJICA, zk.ul.br. 2769 i to:

  • čest. 856/2, oranica đurkinovka, površine 525 čhv (u katastru: kat.čest.br. 856/2, k.o. Lonjica, kuća, Lukavec površine 80 m2, oranica površine 1308 m2, dvorište 500 m2, sveukupne površine 1888 m2), na adresi Greda 46, Greda, Vrbovec.

Rok za podnošenje ponuda na ovaj Javni natječaj je 15 dana od dana objave Javnog natječaja.

Ponude moraju biti predane i zaprimljene u sjedištu Grada Vrbovca, Trg Petra Zrinskog 9, Vrbovec najkasnije do dana otvaranje ponuda do 12,00 sati. Ponude koje budu zaprimljene izvan navedenog roka, neće biti uzete u obzir.

Pristigle prijave otvarat će se dana 9. ožujka 2023. godine u 12,00 sati u sjedištu Grada Vrbovca, Trg Petra Zrinskog 9, Vrbovec.

Više o Javnom natječaju u nastavku:

Odluka o raspisivanju jav.natječaja

Javni natječaj

OBRAZAC-PN-1-Ponuda

OBRAZAC-PN-2-Izjava-ponuditelja

Ostale informacije mogu se dobiti na telefon 01/2799-900, 01/2799-906.

Javni natječaj za dodjelu financijske potpore programima/projektima u području zdravstvene, socijalne i humanitarne djelatnosti za 2023. godinu

Odluka o dodjeli financijskih sredstava udrugama

Javni natječaj zdravstvo, socijala i hum djelatnosti -2023
Pravilnik o financiranju javnih potreba Grada Vrbovca za 2023
Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja 2023
Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Vrbovca za 2023. godinu
Proračun Grada Vrbovca za 2023

Natječajna dokumentacija-upute i obrasci

Javni natječaj za prodaju poljoprivrednog zemljišta u k.o. Poljana, kč. br. 1965/2

Predmet Natječaja je prodaja poljoprivrednog zemljišta upisanog u Zemljišnoknjižnom odjelu Vrbovec, Općinski sud u Sesvetama, u k.o. POLJANA, zk.ul.br. 2543 i to:

– kat.čest. 1965/2 koja odgovara kat.čest. 925, k.o. Brčevec upisanoj u prijepisu posjedovnog lista br. 467, ukupne površine 896,00 m².

Javni natječaj za prodaju nekretnine u k.o. Poljana, kč. br. 1965-2

OBRAZAC-PN-5-Ponuda

OBRAZAC-PN-6-Izjava-ponuditelja

Javni natječaj za prodaju nekretnine u k.o. Vrbovec 1, kč. br. 3202

Predmet Natječaja je prodaja nekretnine upisane u Zemljišnoknjižnom odjelu Vrbovec, Općinski sud u Sesvetama, u k.o. VRBOVEC 1, zk.ul.br. 3702 i to:

– kat.čest. 3202, Radnička, vrt površine 905 m², dvorište površine 983 m², garaža površine 16 m², ukupne površine 1904 m².

Javni natječaj za prodaju nekretnine u k.o. Vrbovec 1, kč. br. 3202

OBRAZAC-PN-3-Ponuda

OBRAZAC-PN-4-Izjava-ponuditelja

Javni natječaj za prodaju nekretnine u k.o. Lonjica, k.č. br. 856/2

Predmet Natječaja je prodaja nekretnine upisane u Zemljišnoknjižnom odjelu Vrbovec, Općinski sud u Sesvetama, u k.o. LONJICA, zk.ul.br. 2769 i to:

– kat.čest. 856/2, oranica đurkinovka, površine 525 čhv (u katastru: kat.čest.br. 856/2, k.o. Lonjica, kuća, Lukavec površine 80 m2, oranica površine 1308 m2, dvorište 500 m2, sveukupne površine 1888 m2), na adresi Greda 46, Greda, Vrbovec.

Javni natječaj-k.o. Lonjica, kč.br. 856-2

OBRAZAC-PN-1-Ponuda

OBRAZAC-PN-2-Izjava-ponuditelja