Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama ili ponovnu uporabu informacija, koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Grad Vrbovec uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15).
 
Na pristup informacijama u postupcima pred Gradom Vrbovcem ne naplaćuju se upravne pristojbe. Grad Vrbovec ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije kao i naknadu troškova dostave, a koji plaća korisnik prava na informaciju sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije ("Narodne novine" broj 12/14 i 15/14).
Kriteriji se primjenjuju i na naknadu za ponovnu uporabu informacije. 
 
Službenik za informiranje je Katarina Škudar Vincek. 
 
 
Zahtjev za pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija može se podnijeti:
  • telefonom na broj:  01/2799-904
  • telefaksom na broj: 01/2791-015
  • e-mail: katarina.skudar.vincek@vrbovec.hr
  • poštom na adresu: Grad Vrbovec, Trg Petra Zrinskog 9, 10 340 Vrbovec 
  • usmeno u sjedištu Grada Vrbovca