Savjetovanje s javnosti

Prijedlog – II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Vrbovca za 2018. godinu

Obrazac sudjelovanja u postupku savjetovanja s javnošću.doc

Prijedlog II. IZMJENA I DOPUNA PRORACUNA GRADA VRBOVCA ZA 2018. GODINU – OPĆI DIO-Naslovnica.pdf

Prijedlog – II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA VRBOVCA ZA 2018. GODINU – OPĆI DIO – 2.pdf

Prijedlog – II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA VRBOVCA ZA 2018. GODINU – POSEBNI DIO.pdf

Prijedlog – II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA VRBOVCA ZA 2018. GODINU – 5 RAZINA -PO SVIM POZICIJAMA.pdf

Prijedlog – II. Izmjena i dopuna Plana razvojnih programa 2018 – 2020. g.pdf

Izvješće o savjetovanju s javnošću.pdf

O procesu savjetovanja

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 21. studenoga 2009. godine
prihvatila Kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima
donošenja zakona, drugih propisa i akata (“Narodne novine”, broj 140/09).
Usvajanjem Kodeksa Republika Hrvatska pridružuje se skupini razvijenih
europskih demokracija koje su uspostavile jasne standarde i mjere
savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima kreiranja novih
zakona, drugih propisa i akata.
U uvodu navedenog Kodeksa stoji da je jedno od temeljnih obilježja
suvremenih demokracija razvijeno civilno društvo koje se, između ostalog,
ostvaruje u otvorenom dijalogu, suradnji, pa i partnerstvu građana,
organizacija civilnoga društva, odnosno općenito zainteresirane javnosti s
javnim i državnim institucijama. Prihvaćanje takve aktivne uloge građana,
otvorenosti i javnosti kao temeljnih vrijednosti znači i spremnost tijela
javne vlasti na poduzimanje djelotvornih mjera savjetovanja sa
zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i
akata.
Važan korak u unaprjeđenju normativnog okvira za savjetovanja s javnošću
ostvaren je donošenjem Zakonom o pravu na pristup informacijama (“Narodne
novine”, broj 25/13 i 85/15) kojim je, između ostalog, određena i obveza
donošenja i objavljivanja plana savjetovanja s javnošću za kalendarsku
godinu najkasnije do isteka prethodne kalendarske godine. Grad Vrbovec
objavio je na ovoj stranici Plan savjetovanja s javnošću Grada Vrbovca za
2018. (popis svih odluka i drugih općih akata za koje se prije donošenja
planira provođenje savjetovanja s javnošću sukladno Zakonu o pravu na
pristup informacijama).
Savjetovanje s javnošću provodi se o nacrtima onih općih akata čijim se
donošenjem ili izmjenama utječe na interese građana.
Uz svaki opći akt o kojem se provodi savjetovanje s javnošću objavit će se
obrazac za sudjelovanje javnosti u internetskom savjetovanju, u kojem će
biti obrazloženi razlozi i ciljevi koji se žele postići donošenjem akta.
Nakon provedenog savjetovanja objavit će se izvješće iz kojeg će biti
vidljivo koji su prijedlozi građana usvojeni, a koji ne sa obrazloženjem.
Svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe na konkretne nacrte za koje je
internetsko savjetovanje otvoreno možete uputiti putem obrasca objavljenog
uz pojedini nacrt općeg akta. Ispunjene obrasce pošaljite e-poštom na adresu
upisanu na Obrascu.
____________________________________________________________________________
______________________________________________________
Koordinator za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću Grada Vrbovca –
Katarina Škudar-Vincek, e-mail: Katarina.skudar.vincek@vrbovec.hr
telefon 01/2799-904, telefaks 01/2791-015