Upravni odjeli

Upravni odjel za financije i gospodarstvo

Ljiljana Petanjek, dipl. oec.
pročelnica
tel. 01/2799-915, mob. 099/3105-842
ljiljana.petanjek@vrbovec.hr 

Damir Lončarić, dipl. ing. arh.
pomoćnik pročelnika za urbanizam
tel. 01/2799-916, mob. 091/2798-000
damir.loncaric@vrbovec.hr

mr. Đuro Turk, dipl. ing.
viši savjetnik za prostorno uređenje i graditeljstvo
tel. 01/2799-905, mob. 099/2550-064
djuro.turk@vrbovec.hr 

Kristina Matičević Tomljanović, dipl. iur.
viša savjetnica za imovinsko-pravne poslove
tel. 01/2799-906, mob. 091/2798-007
kristina.maticevic.tomljanovic@vrbovec.hr

Davor Lujić, prof.
viši stručni suradnik za projekte i javnu nabavu
tel. 01/2799-911, mob. 099/2118-804
davor.lujic@vrbovec.hr

Valentina Petanjek Špehar, mag. ing. silv.
viša stručna suradnica za komunalno redarstvo
tel. 01/2799-910, mob. 091/6202-677
valentina.petanjek.spehar@vrbovec.hr

Marijana Jaklinović, bacc. admin. publ.
viša referentica za komunalne prihode
tel. 01/2799-908, mob. 099/231-6907
marijana.jaklinovic@vrbovec.hr

Ilijana Cvjetanović, bacc. admin. publ.
viša referentica za komunalne prihode
tel. 01/2799-909, mob. 091/620-5355
ilijana.cvjetanovic@vrbovec.hr

Marija Klasić
upravna referentica za komunalne prihode
tel. 01/2799-907, mob. 099/231-6908
marija.klasic@vrbovec.hr

Jovanka Dubravec
stručna referentica za obračun plaća i drugih dohodaka
tel. 01/2799-917, mob. 091/6212-420
jovanka.dubravec@vrbovec.hr

Ana Gradiček
financijska referentica – glavna knjigovotkinja
tel. 01/2799-917, mob. 091/6220-588
ana.gradicek@vrbovec.hr

Marijana Bertek
financijska referentica – glavna knjigovotkinja
tel. 01/2799-918, mob. 091/2798-005
marijana.bertek@vrbovec.hr

Ivan Komanović
upravni referent – komunalni redar
tel. 01/2799-910, mob. 098/409-636
ivan.komanovic@vrbovec.hr

Tomislav Kolundžić
upravni referent – komunalni i poljoprivredni redar
tel. 01/2799-910, mob. 091/6015-704
tomislav.kolundzic@vrbovec.hr

 

Nadležnost upravnog odjela:

 • Zakon o proračunu
 • Zakon o fiskalnoj odgovornosti
 • Zakon o porezu na dohodak
 • Zakon o obveznim odnosima
 • Zakon o financiranju JLPRS
 • Zakon o financiranju vodnog gospodarstva
 • Zakon o vodama
 • Zakon o cestama
 • Zakon o komunalnom gospodarstvu
 • Zakon o koncesijama
 • Zakon o zaštiti životinja
 • Zakon o održivom gospodarenju otpadom
 • Zakon o porezu na promet nekretnina
 • Zakon o lokalnim porezima
 • Zakon o društveno poticajnoj stanogradnji
 • Zakon o najmu stanova
 • Zakon o poljoprivrednom zemljištu
 • Zakon o javnoj nabavi
 • Zakon o turističkim zajednicama
 • Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora
 • Zakon o upravljanju državnom imovinom
 • Zakon o građevinskom inspekciji
 • Zakon o gradnji
 • Zakon o prostorom uređenju
 • Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama

Služba za opće poslove

Andreja Tanasković, dipl. iur.
pročelnica
tel. 01/2799-903, mob. 099/2195-805
andreja.tanaskovic@vrbovec.hr

Tomica Pisačić, prof.
viši savjetnik za društvene djelatnosti
tel. 01/2799-913, mob. 099/2195-803
tomica.pisacic@vrbovec.hr 

Marko Belošević, bacc.oec.
stručni suradnik za opće poslove
tel. 01/2799-902, mob. 098/1612-188
marko.belosevic@vrbovec.hr 

Iva Suknaić
voditeljica pisarnice – upravna referentica za sjednice i dokumentaciju
tel. 01/2799-904, mob. 099/5304-878
iva.suknaic@vrbovec.hr 

Valentina Kristić
stručna referentica za uredsko poslovanje
tel. 01/2799-904, mob. 091/2798-038
valentina.kristic@vrbovec.hr

Robert Haić
stručni referent za društvene djelatnosti
tel. 01/2799-914, mob. 099/7028-328
robert.haic@vrbovec.hr

Božena Batala
stručna referentica za opće poslove
tel. 01/2799-901, mob. 098/982-3434
bozena.batala@vrbovec.hr 

Milica Mađer
spremačica-dostavljačica
mob. 099/7028-329

 

Nadležnost upravnog odjela:

 • Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka)
 • Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina
 • Zakon o arhivskom gradivu i arhivima
 • Zakon o dadiljama
 • Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
 • Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe
 • Zakon o knjižnicama
 • Zakon o lokalnim izborima
 • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj samoupravi)
 • Zakon o medijima
 • Zakon o obveznim odnosima
 • Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
 • Zakon o općem upravnom postupku
 • Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
 • Zakon o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj
 • Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
 • Zakon o pravu na pristup informacijama
 • Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju
 • Zakon o procjeni učinka propisa
 • Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka
 • Zakon o pučkim otvorenim učilištima
 • Zakon o radu
 • Zakon o ravnopravnosti spolova
 • Zakon o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne (regionalne) samouprave
 • Zakon o savjetima mladih
 • Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
 • Zakon o socijalnoj skrbi
 • Zakon o sportu
 • Zakon o sprječavanju sukoba interesa
 • Zakon o sustavu civilne zaštite
 • Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru
 • Zakon o trgovačkim društvima
 • Zakon o udrugama
 • Zakon o upravnim pristojbama
 • Zakon o ustanovama
 • Zakon o vatrogastvu
 • Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima
 • Zakon o zaštiti i spašavanju
 • Zakon o zaštiti na radu